คอร์สฝึกอบรม การพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเอง

(Self-Leading Development) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Softskill / การพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเอง

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะ (Character) ที่ดีในตัวเอง สามารถปรับเปลี่ยนตัวเอง เพื่อนำตัวเองให้สร้างผลลัพธ์ที่ดี โดยการเลือกพฤติกรรมที่โต้ตอบกับสิ่งเร้าต่างๆ ด้วยสติ ความมั่นใจและกรอบความคิด (Mindset) ที่ดี

 การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก (Proactive Working Mindset) เป็นแนวทางให้สามารถขยายขอบเขตแห่งอิทธิพล (Influence Zone) ให้ครอบคลุมกับเป้าหมายที่สูงมากกว่าเดิมได้ ทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ท้าทายได้ตามต้องการ

 การสร้างภาพความสำเร็จ (Vision of Success) ขึ้นในใจ ทำให้เกิดความมั่นใจสามารถดึงศักยภาพและคุณค่าของตัวเองด้วยการโค้ชตัวเอง (Self-Coaching) โดยการทำงานกับเรื่องที่สำคัญ (Priority Job) ให้เกิดสมดุลกับงาน และใช้หลักการบริหารเวลาประยุกต์กับการจัดลำดับความสำคัญของงาน


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาตัวเอง โดยการใช้หลักการสร้างภาวะผู้นำส่วนตน และสามารถประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตได้
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางและเทคนิคการสร้างอุปนิสัยใหม่ในการดำเนินชีวิตที่มีประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นด้วยตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก (Proactive Working) ในการพิชิตเป้าหมายได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรื่องที่สำคัญมาดำเนินการก่อน พร้อมเผชิญกับปัญหาอุปสรรคด้วยเทคนิคการบริหารจัดการงานตามลำดับความสำคัญอย่างมีวินัย

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การพัฒนาคุณลักษณะที่ดีสร้างบุคลิกภาพ
      การเรียนรู้และเข้าใจจิตใต้สำนึก
      การมีอิทธิพลเหนือสิ่งเร้าด้วยตัวเอง (E+R = O)
      การทำงานของสมอง (Brain Working)
      การโปรแกรมภาษาสื่อสารกับสมอง (NLP)
      Workshop : กำหนดแนวทางพัฒนาตัวเอง
 การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก (Proactive Working Mindset)
      สำรวจแนวความคิดการทำงานเชิงรุก (Proactive Working)
      การบริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิผล
      ศัตรูที่สำคัญที่ทำให้มีทัศนคติเชิงลบ
      เทคนิคการขยายขอบเขตแห่งอิทธิพลของตัวเอง
      กรอบความคิดการทำงานเชิงรุก (Proactive Working Mindset)
      Workshop : กำหนดแนวทางการทำงานเชิงรุกของตัวเอง
 การสร้างภาพความสำเร็จ (Vision of Success) ในจิตใจ
      คุณเป็นได้ดีกว่าที่คุณคิด (You are Better)
      การค้นหาคุณค่าในตัวเอง (Who am I?)
      การโค้ชชีวิตตัวเอง (Self-Coaching)
      การเป็นผู้นำในตัวเอง (Self-Leading)
      Workshop : กำหนดแนวทางการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
 การบริหารเวลาสู่ความสำเร็จ (Time Management)
      สร้างแนวความคิดเกี่ยวกับคุณค่าของเวลา
      การจัดการชีวิตและเป้าหมายกับเวลาที่มีอยู่
      ความคิด ความรู้สึกเกี่ยวกับเป้าหมาย
      การจัดลำดับความสำคัญของงาน (Priority Job)
      กิจกรรม : จัดประเภทของงานที่รับผิดชอบ
      Workshop : กำหนดหลักการบริหารเวลาของตัวเอง
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การทำงานเชิงรุกการโค้ชตัวเองภาวะผู้นำ

แสดงความคิดเห็น