หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาเทคนิคการฟังขั้นเทพ - หลักสูตร 1 วัน

(Advance Listening Skill)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Softskill / การพัฒนาเทคนิคการฟังขั้นเทพ

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ที่ดี (Communication & Connection) ไม่ใช่เพียงแค่การพูดดี ให้คนอื่นเข้าใจเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงความเข้าใจผู้อื่นอย่างแท้จริง ซึ่งก็คือ การรับฟัง (Listening) ของผู้ที่สื่อสารที่ให้ความสำคัญของผู้ฟังเช่นเดียวกัน 
ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นและเป็นข้อขัดแย้งในปัจจุบันนี้ หลายสาเหตุมาจากการฟังที่ไม่ดีของคู่เจรจาสื่อสาร ทำให้รับฟังและให้ความหมายกับคำพูดที่แค่ต่างกัน ดังนั้นการเรียนรู้และเข้าใจความหมายของการฟังในแต่ละประเภทก็จะทำให้การพัฒนาเทคนิคการฟังได้ดีขึ้นเช่น
       การได้ยินแต่ไม่รับฟัง 
       การฟังเพื่อการสนทนา 
       การฟังเพื่อให้คำแนะนำ 
       การรับฟังอย่างตั้งใจ 
       การฟังเพื่อการขัดแย้ง 
การฟังที่ดี (Good Listening) สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับบทบาทต่างๆ ได้เป็นอย่างดีเพราะการฟังขั้นเทพ สามารถทำให้บทบาทต่างๆมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยการให้ความสำคัญที่องค์ประกอบของการฟัง เช่น 
       บทบาทที่เป็นอยู่ในการสื่อสารครั้งนั้นๆ 
       จุดประสงค์ของการฟังนครั้งนั้นๆ 
       การเข้าใจในสิ่งที่ผู้พูดไม่ได้พูด 
       การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้พูด

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจทักษะการฟังประเภทต่างๆ
เพื่อให้สามารถพัฒนาตัวเองให้ฟังผู้อื่นอย่างเข้าใจมากขึ้น 
เพื่อสร้างกิจกรรมเชิงปฏิบัติให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและเรียนรู้ด้วยตัวเอง สามารถประยุกต์ใช้ตาม Style ของตัวเอง 
เพื่อจูงใจให้ผู้เรียนสามารถสร้างรูปแบบที่เป็น Style ของตัวเองกับบทบาทต่างๆได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการฟัง 
       การฟัง หลักการสื่อสารเพื่อเข้าใจผู้อื่น 
      
 คำถามฉุกคิดเกี่ยวกับการฟัง 
      
 ความหมายของการฟังประเภทต่างๆ 
      
 Workshop: การพัฒนาหลักการฟังที่ดี 
การเรียนรู้และพัฒนาทักษะการฟังขั้นเทพ 
       องค์ประกอบที่สำคัญของการฟัง 
      
 ธรรมชาติของมนุษย์กับการฟัง 
      
 อิทธิพลของจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกของการฟัง 
      
 NLP Model of Communication 
      
 Workshop:การพัฒนาทักษะการฟังขั้นเทพ 
      
 กิจกรรมย่อย: เทคนิคการฟังของตัวเอง 
เทคนิคการฟังกับบทบาทต่างๆ ของตัวเอง
       เทคนิคการฟังในฐานะผู้จัดการ (หัวหน้างาน)
      
 เทคนิคการฟังในฐานะพี่เลี้ยง (พ่อ-แม่-พี่)
      
 เทคนิคการฟังในฐานะโค้ช (Coach)
      
 เทคนิคการฟังในฐานะที่ปรึกษา (Consult)
      
 กรณีศึกษา: การรับฟังเชิงรุก (Active Listening)
      
 Role Playing: การฟังและการสื่อสารที่ดี 
การประยุกต์ใช้การฟังขั้นเทพกับการทำงาน 
       การประยุกต์ใช้กับการประชุมและเสนอผลงาน 
      
 การประยุกต์ใช้กับการประสานการทำงาน 
      
 การประยุกต์ใช้กับการสอนงานและอบรม 
      
 การประยุกต์ใช้กับการให้ข้อมูลป้อนกลับ 
      
 Workshop:กำหนดรูปแบบการฟังของตัวเอง 
การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา 
       Work shop สร้างสถานการณ์ 
       กมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การฟังการสื่อสารการสร้างสัมพันธ์

แสดงความคิดเห็น