หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างนวัตกรรมด้วยการคิดเชิงการออกแบบ - หลักสูตร 1 วัน
(Build Innovation Mindset with Design Thinking)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Thinking / หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างนวัตกรรมด้วยการคิดเชิงการออกแบบ (Build Innovation Mindset with Design Thinking)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Thinking

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การพัฒนาบุคลากรให้มีการทำงานเชิงรุก (Proactive Working) เกิดความกระตือรือร้น ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี (Digital Transformation) เป็นเรื่องสำคัญและเร่งด่วนเป็นอย่างยิ่ง เพราะพฤติกรรมที่ผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลง (Consumer Trends) อย่างรวดเร็วเช่นนี้ หากบุคลากรไม่มีการปรับเปลี่ยนตัวเองให้ทันการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ย่อมส่งผลกระทบกับองค์กรเป็นอย่างมาก
การพัฒนากรอบความคิดการทำงานอย่างกระตือรือร้น (Agile Work is Mindset) โดยการทำให้บุคลากรมีการทำงานเชิงนวัตกรรม (Innovation) สามารถออกจากพื้นที่ที่คุ้นเคย (Comfort Zone) สร้างกรอบความคิดเชิงพัฒนา (Growth Mindset) ได้ด้วยตัวเอง มีแนวความคิดใหม่ๆ ในการทำงาน ก็จะส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานเชิงสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น
 การพัฒนาทักษะการคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking) เป็นกระบวนทำงานที่ให้ความสำคัญกับลูกค้า (Customer Centric) แล้วกำหนดประเด็นสำคัญของการเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่จะนำเสนอให้กับลูกค้า พร้อมสร้างแนวความคิดใหม่ๆ (New Idea) เพื่อสร้างสินค้าและบริหารเชิงนวัตกรรมให้เกิดขึ้น (Cr.Stanford Design School)
Stanford Design School
 การประยุกต์ใช้กระบวนการ Design Thinking กับการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะทำให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการสร้างแนวความคิดใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ เพราะกระบวนการทำให้มองเห็นประเด็นปัญหาของการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้าน นำไปสู่กระบวนการคิดที่พัฒนา (Growth Mindset) อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนได้หลักการของการสร้างสมองเชิงนวัตกรรม (Innovation Brain) ของตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้มีทักษะของการคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking) โดยการใช้กระบวนการในการสร้างแนวทางการทำงานใหม่ๆ ของตัวเอง
 เพื่อให้ผู้เรียนสร้างกรอบความคิดการทำงานอย่างกระตือรือร้น (Agile Working) ใน Style ของตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้หลักการคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking) สร้างนวัตกรรมในการทำงานเชิงสร้างสรรค์ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ (Digital Transformation) ได้อย่างทันท่วงที
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสนุกสนานกับการค้นหาไอเดียใหม่ๆ ผ่านกระบวนการคิดเชิงการออกแบบได้อย่างเป็นระบบ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การเรียนรู้หลักการที่สำคัญของ Agile ways of Working
      ความหมายของ Digital Transformation หลักการคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking)
      ความหมายของคำว่า “นวัตกรรม (Innovation)”
      การพัฒนากรอบความคิดการทำงาน (Agile Working Mindset)
      Workshop : กำหนดแนวทางปฏิบัติ Agile Way ของตัวเอง
 สร้างสมองนวัตกรรมพิชิตการทำงาน
      การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมอง
      หลักการสำคัญของการสร้างนวัตกรรม
      กระบวนการสร้างนวัตกรรมด้วยสมอง
      ขั้นตอนการสร้างไอเดียใหม่ๆ ด้วยสมอง
      กิจกรรม : การพับกระดาษ....เพื่อข้ามสิ่งกีดขวาง
      Workshop : กำหนดแนวทางการสร้างสมองนวัตกรรมของตัวเอง
 การพัฒนาทักษะการคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking)
      แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค (Consumer Trends)
      หลักการสำคัญของ Design Think 5 ขั้นตอน
       ประเด็นสำคัญของการนำ Design Thinking ให้สำเร็จ
      เทคนิคการดำเนินการสร้างกลุ่มทำ Design Thinking
      กิจกรรมกลุ่ม : การเดินกระบวนการ Design Thinking
 การประยุกต์ใช้ Design Thinking สร้างนวัตกรรมในการทำงาน
      เทคนิคการใช้ Design Thinking ให้เกิดประสิทธิผล
      องค์ประกอบสำคัญของ Design Thinking
      การสร้างกรอบความคิดเชิงนวัตกรรมในการทำงาน
      การทำงานที่สอดคล้องกับ Digital Transformation
      Workshop : การสร้างนวัตกรรมการทำงานยุคใหม่
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 
หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ
 ผู้บริหาร
 ผู้ที่ให้ความสนใจในการพัฒนาธุรกิจด้วยการคิดในเชิงการออกแบบ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ