หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างนวัตกรรมด้วยการคิดเชิงการออกแบบ - หลักสูตร 1 วัน
(Build Innovation Mindset with Design Thinking)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Thinking / หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างนวัตกรรมด้วยการคิดเชิงการออกแบบ (Build Innovation Mindset with Design Thinking)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Thinking

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การพัฒนาบุคลากรให้มีการทำงานเชิงรุก (Proactive Working) เกิดความกระตือรือร้น ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี (Digital Transformation) เป็นเรื่องสำคัญและเร่งด่วนเป็นอย่างยิ่ง เพราะพฤติกรรมที่ผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลง (Consumer Trends) อย่างรวดเร็วเช่นนี้ หากบุคลากรไม่มีการปรับเปลี่ยนตัวเองให้ทันการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ย่อมส่งผลกระทบกับองค์กรเป็นอย่างมาก
การพัฒนากรอบความคิดการทำงานอย่างกระตือรือร้น (Agile Work is Mindset) โดยการทำให้บุคลากรมีการทำงานเชิงนวัตกรรม (Innovation) สามารถออกจากพื้นที่ที่คุ้นเคย (Comfort Zone) สร้างกรอบความคิดเชิงพัฒนา (Growth Mindset) ได้ด้วยตัวเอง มีแนวความคิดใหม่ๆ ในการทำงาน ก็จะส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานเชิงสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น
 การพัฒนาทักษะการคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking) เป็นกระบวนทำงานที่ให้ความสำคัญกับลูกค้า (Customer Centric) แล้วกำหนดประเด็นสำคัญของการเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่จะนำเสนอให้กับลูกค้า พร้อมสร้างแนวความคิดใหม่ๆ (New Idea) เพื่อสร้างสินค้าและบริหารเชิงนวัตกรรมให้เกิดขึ้น (Cr.Stanford Design School)
Stanford Design School
 การประยุกต์ใช้กระบวนการ Design Thinking กับการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะทำให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการสร้างแนวความคิดใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ เพราะกระบวนการทำให้มองเห็นประเด็นปัญหาของการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้าน นำไปสู่กระบวนการคิดที่พัฒนา (Growth Mindset) อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนได้หลักการของการสร้างสมองเชิงนวัตกรรม (Innovation Brain) ของตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้มีทักษะของการคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking) โดยการใช้กระบวนการในการสร้างแนวทางการทำงานใหม่ๆ ของตัวเอง
 เพื่อให้ผู้เรียนสร้างกรอบความคิดการทำงานอย่างกระตือรือร้น (Agile Working) ใน Style ของตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้หลักการคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking) สร้างนวัตกรรมในการทำงานเชิงสร้างสรรค์ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ (Digital Transformation) ได้อย่างทันท่วงที
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสนุกสนานกับการค้นหาไอเดียใหม่ๆ ผ่านกระบวนการคิดเชิงการออกแบบได้อย่างเป็นระบบ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การเรียนรู้หลักการที่สำคัญของ Agile ways of Working
      ความหมายของ Digital Transformation หลักการคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking)
      ความหมายของคำว่า “นวัตกรรม (Innovation)”
      การพัฒนากรอบความคิดการทำงาน (Agile Working Mindset)
      Workshop : กำหนดแนวทางปฏิบัติ Agile Way ของตัวเอง
 สร้างสมองนวัตกรรมพิชิตการทำงาน
      การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมอง
      หลักการสำคัญของการสร้างนวัตกรรม
      กระบวนการสร้างนวัตกรรมด้วยสมอง
      ขั้นตอนการสร้างไอเดียใหม่ๆ ด้วยสมอง
      กิจกรรม : การพับกระดาษ....เพื่อข้ามสิ่งกีดขวาง
      Workshop : กำหนดแนวทางการสร้างสมองนวัตกรรมของตัวเอง
 การพัฒนาทักษะการคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking)
      แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค (Consumer Trends)
      หลักการสำคัญของ Design Think 5 ขั้นตอน
       ประเด็นสำคัญของการนำ Design Thinking ให้สำเร็จ
      เทคนิคการดำเนินการสร้างกลุ่มทำ Design Thinking
      กิจกรรมกลุ่ม : การเดินกระบวนการ Design Thinking
 การประยุกต์ใช้ Design Thinking สร้างนวัตกรรมในการทำงาน
      เทคนิคการใช้ Design Thinking ให้เกิดประสิทธิผล
      องค์ประกอบสำคัญของ Design Thinking
      การสร้างกรอบความคิดเชิงนวัตกรรมในการทำงาน
      การทำงานที่สอดคล้องกับ Digital Transformation
      Workshop : การสร้างนวัตกรรมการทำงานยุคใหม่
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 
หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ
 ผู้บริหาร
 ผู้ที่ให้ความสนใจในการพัฒนาธุรกิจด้วยการคิดในเชิงการออกแบบ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing