หลักสูตรฝึกอบรม การแก้ปัญหาและตัดสินใจด้วยเครื่องมือกรอบความคิด เชิงปฏิบัติการ - หลักสูตร 2 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / ทักษะการคิดอย่างมีคุณภาพ (Thinking Skill) / หลักสูตรฝึกอบรม การแก้ปัญหาและตัดสินใจด้วยเครื่องมือกรอบความคิด เชิงปฏิบัติการ

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การพัฒนากรอบความคิด (Mindset) ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่มีคุณภาพจะทำให้สามารถดำเนินการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ใช้ข้อมูลที่ผ่านการคิดวิเคราะห์ ค้นหาทางเลือกที่ดีที่สุด เพื่อกำหนดเป็นกลยุทธ์ และใช้การประเมินคุณค่าในการตัดสินใจอย่างมีคุณภาพ

การใช้กรอบความคิดเชิงวิเคราะห์ข้อมูลด้วยรูปทรงเรขาคณิต ช่วยทำให้ข้อมูลที่นำมาดำเนินการวิเคราะห์มีความครบถ้วนรอบด้าน นำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผล
 
การคิดด้วยหมวก 6 ใบ ช่วยทำให้การคิดแก้ปัญหามีความหลากหลาย กระตุ้นให้ค้นหาแนวทางที่ดีที่สุดกับสถานการณ์ที่เป็นปัญหาได้อย่างมีประสิทธิผล
       หมวกขาว…ข้อเท็จจริงและตัวเลข
       หมวกแดง…อารมณ์และความรู้สึก
       หมวกสีดำ…คอยเตือนภัยและให้ระวังตัว
       หมวกสีเหลือง…การคาดการณ์ในทางบวก
       หมวกสีเขียว…ความคิดริเริ่ม
       หมวกสีฟ้า…ควบคุมกระบวนคิด
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ โดยมุ่งเน้นคุณค่าของผลลัพธ์จากการตัดสินใจจะทำให้มองเห็นภาพรวมที่จะเกิดขึ้นให้ครบถ้วนก่อนการตัดสินใจ โดยการใช้เครื่องมือประเมินคุณค่าด้วยเหรียญ 6 แบบ ช่วยทำให้การตัดสินใจมีประสิทธิผลมากขึ้น
       เหรียญทองคำ…คุณค่าที่เกี่ยวกับมนุษย์
       เหรียญเงิน…คุณค่าต่อองค์กร
       เหรียญโลหะ…คุณค่าในเชิงคุณภาพ
       เหรียญแก้ว…คุณค่าในการสร้างนวัตกรรม
       เหรียญไม้…คุณค่าในเชิงสิ่งแวดล้อม
       เหรียญทองเหลือง…คุณค่าในแง่การรับรู้
การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ทำให้สถานการณ์สร้างรูปแบบการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่เป็นมาตรฐาน ประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ได้ โดยการสร้างเป็นกระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยเครื่องมือต่าง ๆ


วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการใช้เครื่องมือประกอบการคิดต่างๆ ด้วยตัวเอง ทำให้ประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ ได้ทันที
 
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในการใช้เครื่องมือสร้างกรอบความคิด (Mindset) ต่างๆ ในการนำไปใช้แก้ปัญหาและตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนรู้ประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆ แล้วสร้างเป็นรูปแบบการแก้ปัญหาและตัดสินใจด้วยตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนดำเนินการกิจกรรมกลุ่ม เกิดการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นของทีม

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : การเรียนรู้และการประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆ
หลักการแก้ปัญหาและการตัดสินใจด้วยข้อมูล (PSDM)
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
       การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ในการแก้ปัญหา
       การเรียนรู้และเข้าใจ Growth Mindset V.S. Fixed Mindset
       สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของมนุษย์
       หลักพื้นฐานของการแก้ปัญหาและตัดสินใจ (Conceptual)
       Workshop : กำหนดแนวทางแก้ปัญหาและตัดสินใจของตัวเอง
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย 6 กรอบความคิด (รูปทรง)
       การเรียนรู้ความหมายของ 6 กรอบความคิดรูปทรง
       หลักการในการใช้ 6 กรอบความคิดในการวิเคราะห์ข้อมูล
       เทคนิคการใช้ 6 กรอบความคิดกับสถานการณ์ต่างๆ
       ประโยชน์ของการใช้ 6 กรอบความคิดในการทำงาน
       กิจกรรม : การเลือกใช้ 6 กรอบความคิดกับสถานการณ์
การสร้างแนวทางเชิงกลยุทธ์ด้วยหมวก 6 ใบ
       การเรียนรู้ความหมายของหมวก 6 ใบ
       หลักการในการใช้หมวก 6 ใบกับการค้นหากลยุทธ์
       เทคนิคการใช้หมวก 6 ใบ กับสถานการณ์ต่างๆ
       ประโยชน์ของการใช้หมวก 6 ใบ ในการทำงาน
       กิจกรรม : การใช้หมวก 6 ใบกับสถานการณ์ต่างๆ
การประเมินคุณค่าของผลลัพธ์ด้วย 6 กรอบความคิด (เหรียญ) ในการตัดสินใจ
       การเรียนรู้ความหมายของคุณค่าด้วย 6 เหรียญ
       หลักการในการประเมินคุณค่าของผลลัพธ์ด้วย 6 เหรียญ
       เทคนิคการใช้เหรียญในการประเมินคุณค่าก่อนการตัดสินใจ
       ประโยชน์ของการใช้คุณค่าของเหรียญในการตัดสินใจ
       กิจกรรม : การตัดสินใจด้วยการประเมินคุณค่าของผลลัพธ์

Day II : การแก้ปัญหาและตัดสินใจด้วยเครื่องมือกรอบความคิดต่าง ๆ
กระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
       การเรียนรู้แนวความคิดการแก้ปัญหาด้วยทักษะการคิดแบบต่างๆ
       การคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking) หมายถึงอะไร?
       การคิดแนวข้าง (Lateral Thinking) หมายถึงอะไร?
       หลักการคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking)
       Workshop : กำหนดกรอบความคิดของตัวเอง
การประยุกต์ใช้เครื่องมือกรอบความคิดต่างๆ
       ขั้นตอนดำเนินการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
       การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย 6 กรอบความคิด (รูปทรง)
       การสร้างแนวทางเชิงกลยุทธ์ด้วยหมวก 6 ใบ
       การประเมินคุณค่าของผลลัพธ์ด้วย 6 เหรียญ
       กิจกรรม : การประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆ
การนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาและตัดสินใจด้วยเครื่องมือ
       กรณีศึกษา : กำหนดเหตุการณ์ที่ตั้งใจแก้ปัญหา
       สร้างกระบวนความคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
       กิจกรรม : นำเสนอแนวทางปฏิบัติที่มีประสิทธิผล
       สรุป : ดำเนินการถอดบทเรียนสิ่งที่ได้นำเสนอร่วมกัน
การสร้างรูปแบบการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่เป็นมาตรฐาน
       หลักการสร้างรูปแบบการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
       ประเด็นสำคัญของการมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน
       การใช้เครื่องมือประกอบรูปแบบต่างๆ
       การสร้างคู่มือเชิงปฏิบัติการอย่างมีรูปแบบ
       Workshop : กำหนดรูปแบบการแก้ปัญหาและตัดสินใจของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)แนวทางในการฝึกอบรม
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       กมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ
 ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing