หลักสูตรฝึกอบรม การแก้ปัญหาและตัดสินใจด้วยเครื่องมือกรอบความคิด เชิงปฏิบัติการ - หลักสูตร 2 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / ทักษะการคิดอย่างมีคุณภาพ (Thinking Skill) / หลักสูตรฝึกอบรม การแก้ปัญหาและตัดสินใจด้วยเครื่องมือกรอบความคิด เชิงปฏิบัติการ

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การพัฒนากรอบความคิด (Mindset) ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่มีคุณภาพจะทำให้สามารถดำเนินการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ใช้ข้อมูลที่ผ่านการคิดวิเคราะห์ ค้นหาทางเลือกที่ดีที่สุด เพื่อกำหนดเป็นกลยุทธ์ และใช้การประเมินคุณค่าในการตัดสินใจอย่างมีคุณภาพ

การใช้กรอบความคิดเชิงวิเคราะห์ข้อมูลด้วยรูปทรงเรขาคณิต ช่วยทำให้ข้อมูลที่นำมาดำเนินการวิเคราะห์มีความครบถ้วนรอบด้าน นำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผล
 
การคิดด้วยหมวก 6 ใบ ช่วยทำให้การคิดแก้ปัญหามีความหลากหลาย กระตุ้นให้ค้นหาแนวทางที่ดีที่สุดกับสถานการณ์ที่เป็นปัญหาได้อย่างมีประสิทธิผล
       หมวกขาว…ข้อเท็จจริงและตัวเลข
       หมวกแดง…อารมณ์และความรู้สึก
       หมวกสีดำ…คอยเตือนภัยและให้ระวังตัว
       หมวกสีเหลือง…การคาดการณ์ในทางบวก
       หมวกสีเขียว…ความคิดริเริ่ม
       หมวกสีฟ้า…ควบคุมกระบวนคิด
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ โดยมุ่งเน้นคุณค่าของผลลัพธ์จากการตัดสินใจจะทำให้มองเห็นภาพรวมที่จะเกิดขึ้นให้ครบถ้วนก่อนการตัดสินใจ โดยการใช้เครื่องมือประเมินคุณค่าด้วยเหรียญ 6 แบบ ช่วยทำให้การตัดสินใจมีประสิทธิผลมากขึ้น
       เหรียญทองคำ…คุณค่าที่เกี่ยวกับมนุษย์
       เหรียญเงิน…คุณค่าต่อองค์กร
       เหรียญโลหะ…คุณค่าในเชิงคุณภาพ
       เหรียญแก้ว…คุณค่าในการสร้างนวัตกรรม
       เหรียญไม้…คุณค่าในเชิงสิ่งแวดล้อม
       เหรียญทองเหลือง…คุณค่าในแง่การรับรู้
การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ทำให้สถานการณ์สร้างรูปแบบการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่เป็นมาตรฐาน ประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ได้ โดยการสร้างเป็นกระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยเครื่องมือต่าง ๆ


วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการใช้เครื่องมือประกอบการคิดต่างๆ ด้วยตัวเอง ทำให้ประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ ได้ทันที
 
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในการใช้เครื่องมือสร้างกรอบความคิด (Mindset) ต่างๆ ในการนำไปใช้แก้ปัญหาและตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนรู้ประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆ แล้วสร้างเป็นรูปแบบการแก้ปัญหาและตัดสินใจด้วยตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนดำเนินการกิจกรรมกลุ่ม เกิดการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นของทีม

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : การเรียนรู้และการประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆ
หลักการแก้ปัญหาและการตัดสินใจด้วยข้อมูล (PSDM)
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
       การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ในการแก้ปัญหา
       การเรียนรู้และเข้าใจ Growth Mindset V.S. Fixed Mindset
       สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของมนุษย์
       หลักพื้นฐานของการแก้ปัญหาและตัดสินใจ (Conceptual)
       Workshop : กำหนดแนวทางแก้ปัญหาและตัดสินใจของตัวเอง
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย 6 กรอบความคิด (รูปทรง)
       การเรียนรู้ความหมายของ 6 กรอบความคิดรูปทรง
       หลักการในการใช้ 6 กรอบความคิดในการวิเคราะห์ข้อมูล
       เทคนิคการใช้ 6 กรอบความคิดกับสถานการณ์ต่างๆ
       ประโยชน์ของการใช้ 6 กรอบความคิดในการทำงาน
       กิจกรรม : การเลือกใช้ 6 กรอบความคิดกับสถานการณ์
การสร้างแนวทางเชิงกลยุทธ์ด้วยหมวก 6 ใบ
       การเรียนรู้ความหมายของหมวก 6 ใบ
       หลักการในการใช้หมวก 6 ใบกับการค้นหากลยุทธ์
       เทคนิคการใช้หมวก 6 ใบ กับสถานการณ์ต่างๆ
       ประโยชน์ของการใช้หมวก 6 ใบ ในการทำงาน
       กิจกรรม : การใช้หมวก 6 ใบกับสถานการณ์ต่างๆ
การประเมินคุณค่าของผลลัพธ์ด้วย 6 กรอบความคิด (เหรียญ) ในการตัดสินใจ
       การเรียนรู้ความหมายของคุณค่าด้วย 6 เหรียญ
       หลักการในการประเมินคุณค่าของผลลัพธ์ด้วย 6 เหรียญ
       เทคนิคการใช้เหรียญในการประเมินคุณค่าก่อนการตัดสินใจ
       ประโยชน์ของการใช้คุณค่าของเหรียญในการตัดสินใจ
       กิจกรรม : การตัดสินใจด้วยการประเมินคุณค่าของผลลัพธ์

Day II : การแก้ปัญหาและตัดสินใจด้วยเครื่องมือกรอบความคิดต่าง ๆ
กระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
       การเรียนรู้แนวความคิดการแก้ปัญหาด้วยทักษะการคิดแบบต่างๆ
       การคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking) หมายถึงอะไร?
       การคิดแนวข้าง (Lateral Thinking) หมายถึงอะไร?
       หลักการคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking)
       Workshop : กำหนดกรอบความคิดของตัวเอง
การประยุกต์ใช้เครื่องมือกรอบความคิดต่างๆ
       ขั้นตอนดำเนินการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
       การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย 6 กรอบความคิด (รูปทรง)
       การสร้างแนวทางเชิงกลยุทธ์ด้วยหมวก 6 ใบ
       การประเมินคุณค่าของผลลัพธ์ด้วย 6 เหรียญ
       กิจกรรม : การประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆ
การนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาและตัดสินใจด้วยเครื่องมือ
       กรณีศึกษา : กำหนดเหตุการณ์ที่ตั้งใจแก้ปัญหา
       สร้างกระบวนความคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
       กิจกรรม : นำเสนอแนวทางปฏิบัติที่มีประสิทธิผล
       สรุป : ดำเนินการถอดบทเรียนสิ่งที่ได้นำเสนอร่วมกัน
การสร้างรูปแบบการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่เป็นมาตรฐาน
       หลักการสร้างรูปแบบการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
       ประเด็นสำคัญของการมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน
       การใช้เครื่องมือประกอบรูปแบบต่างๆ
       การสร้างคู่มือเชิงปฏิบัติการอย่างมีรูปแบบ
       Workshop : กำหนดรูปแบบการแก้ปัญหาและตัดสินใจของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)แนวทางในการฝึกอบรม
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       กมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ
 ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ