หลักสูตรฝึกอบรม จิตวิทยาบริการ เข้าถึงหัวใจลูกค้า - หลักสูตร 1 วัน
(Service Customer)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / งานบริการ (Service) / หลักสูตรฝึกอบรม จิตวิทยาบริการ เข้าถึงหัวใจลูกค้า (Service Customer)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การให้บริหารลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ทั้งก่อนและหลังการขาย นับว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างมากต่อธุรกิจในปัจจุบัน เพราะลูกค้าสามารถเลือกรับบริการจากใครก็ได้ที่ให้บริการที่ดีที่สุด เนื่องจากการแข่งขันในขณะนี้มีความรุนแรง และทุกๆองค์กรต่างให้ความสำคัญเรื่องการบริการเป็นอย่างมาก 
การพัฒนาพนักงานให้มีหัวใจในการบริการ เกิดความภาคภูมิใจในงานที่ทำอยู่ , มีทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ทำอยู่ และเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า (ทั้งลูกค้าภายใน และ ลูกค้าภายนอก) สามารถจูงใจให้ลูกค้าคล้อยตาม และเอาชนะข้อโต้แย้งของลูกค้าได้อย่างสร้างสรรค์ ย่อมเกิดผลดีต่อองค์กรในระยะยาว 
การสร้างให้พนักงานมีมุมมองลูกค้าเป็นศูนย์กลางนั้น องค์กรต้องปลูกฝังค่านิยมการบริการลูกค้าด้วยใจ (Service Mind) ที่มิใช่ทำได้เพียงชั่วข้ามคืน ต้องปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่อง จนเป็นนิสัยติดตัวพนักงาน แล้วจะทำให้หล่อหลอมเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืนได้
การให้บริการที่ดีเลิศนั้น มิใช่เป็นการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า แต่เป็นการให้บริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เพื่อทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการรับบริการอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถในด้านการให้บริการด้วยหัวใจที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด 
เพื่อกำหนดแบบฝึกฝนสำหรับการพัฒนาตัวเองของเจ้าหน้าที่ให้กลายเป็นผู้ให้บริการที่มีคุณภาพ มีความเชื่อมั่นในตัวเองและมีทัศนคติเชิงบวกต่องานบริการจนกลายเป็นธรรมชาติในที่สุด
เพื่อสอดแทรกเทคนิคต่างๆ ให้เป็นแนวคิดของพนักงานในการปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเอง เช่น การชนะมิตร , การจูงใจผู้อื่น , การชนะข้อโต้แย้ง เป็นต้น

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
คุณเป็นได้ดีกว่าที่คุณคิด เชื่อหรือไม่ ?
       ศักยภาพของคุณ
       ทัศนคติของคุณ
       ชีวิตของคุณ

ตรวจสอบแนวความคิดของคุณในเรื่องการให้บริการ
หลักพื้นฐานของการบริการ
       ความพึงพอใจ (Satisfaction)
       ความคาดหวัง (Expectation)
       ความพร้อม (Readiness)
       ความมีคุณค่า (Values)
       ความสนใจ (Interest)
       ความมีไมตรีจิต (Courtesy)
       ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)

ทัศนคติเชิงบวกในการให้บริการ
       ทัศนคติเป็นสิ่งที่คุณเลือกได้
       ทัศนคติของคุณบอกการกระทำของคุณ
       หลีกเลี่ยงโจรปล้นความสุข
       เลือกมุมมองในแง่ดี
       เป็นคนดีเพื่อให้ได้สิ่งดี

เทคนิคชนะมิตรและจูงใจผู้คน
       ยิ้ม
       ให้ความสำคัญในเรื่องที่เขาสนใจ
       เอาใจเขามาใส่ใจเรา
       หลีกเลี่ยงข้อโต้แย้ง
คุณเลือกเป็นผู้ให้บริการที่ดีเลิศด้วยตัวคุณเอง

แนวทางในการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยทำให้ผู้เรียนได้คิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริง และสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที
เนื้อหาของหลักสูตรถูกถ่ายทอดหลากหลายวิธี เช่น
       การบรรยาย : ทำให้เห็นภาพ และ เข้าใจทฤษฎีอย่างรวดเร็ว
       Workshop : ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
       การนำเสนอ : ฝึกฝนการแสดงออก ทางความคิดเห็นในที่ประชุม
       Role Playing : มองเห็นผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงในทันที
ทำให้การเรียนรู้เกิดความสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อหน่าย ทุกคนอยากถาม และอยากตอบคำถาม ทำให้สามารถเข้าใจได้ด้วยตัวเองอย่างแท้จริง
วิทยากรทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ Group Coaching เพื่อให้ผู้เรียนรู้ มองเห็นตัวเอง และอยากเปลี่ยนแปลง พัฒนาตัวเองด้วยตัวเอง สามารถตั้งเป้าหมายและแผนงานในการพัฒนาตัวเอง จนเกิดเป็นความรับผิดชอบในเป้าหมายของตัวเอง
กำหนดแบบฝึกฝน เพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดความเชี่ยวชาญ และกลายเป็นธรรมชาติในที่สุด


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า 
พนักงานฝ่ายขาย
พนักงานปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง