หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษเพื่อความสำเร็จทางธุรกิจ - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษเพื่อความสำเร็จทางธุรกิจ

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   หลักสูตรนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจนานาชาติ ที่ทางวิทยากรได้ทำการสอนกับให้นิสิตนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจการบิน โดยหลักสูตรนี้จะเน้นทักษะด้านการพูดและการฟังผ่านการฝึกปฏิบัติจริงด้วยแบบทดสอบ, คำถาม, การทำบทบาทสมมติ โดยอิงเนื้อหาจากหนังสือ เรื่อง Talk like TED และ Oxford Business EnglishEnglish for Presentation โดยปรับเนื้อหาให้เข้าใจง่าย, และเน้นที่นำมาปฏิบัติได้จริงเพื่อซึ่งทักษะการนำเสนอนี้เป็นทักษะหนึ่งที่จำเป็นในการทำงาน 
   ผู้เข้าอบรมหลักสูตรนี้จะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษที่จำเป็น อาทิ คำศัพท์, สำนวน, และประโยคที่จำเป็นในการนำเสนอ นอกจากนี้ยังมีเทคนิคจากตัวอย่างการนำเสนอที่ช่วยให้ผู้เข้าอบรมนำเสนอได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หลักสูตรนี้ประกอบไปด้วย 6 หัวข้อหลัก ในแต่ละหัวข้อจะเริ่มต้นด้วยแบบทดสอบ และคำถามจากการฟังซีดีเพื่อทดสอบทักษะการฟังและพื้นฐานความรู้ในหัวข้อนั้นๆ

ตัวอย่างเช่น บทที่ 1 Introduction of Presentation
Work with a partner. Ask the questions below and make a note of the answers. Then tell the group what you found out and discuss.
1. How often do you give presentation in your job?
2. Who do you normally present to? (Colleagues, customers, other firms) 
3. When was the last time you gave a presentation in English?
4. How do you feel about presenting in a foreign language?
5. Think of an excellent or terrible presentation that you have attended. What made it good or bad?

หลังจากตอบคำถามผู้เข้าอบรมจะได้อภิปรายกลุ่มเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับการนำเสนอที่ดี ต่อมาผู้เข้าอบรมจะต้องฟังประโยคสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อจับประเด็นและตอบคำถามที่ตั้งไว้ ตัวอย่าง เช่น

หลังจากทำแบบฝึกหัดร่วมกันผู้เข้าอบรมจะได้ทำแบบฝึกหัดเพื่อรู้วิธีเปิดตัวในการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษด้วยเทคนิคWISEในหัวข้อแรกผู้อบรมจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเริ่มการนำเสนอโดยมี 2 ระดับ คือ 
1. ภาษาที่เป็นทางการ
2. ภาษาที่ไม่เป็นทางการ
โดยให้ผู้เข้าอบรมได้ทดลองนำเทคนิคWISE โดยนำสำนวนและประโยคที่ได้เรียนรู้ในช่วงต้นมาประยุกต์ในการใช้เทคนิคนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกปฏิบัติเป็นรายบุคคลโดยมีวิทยากรให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด 

   ดังที่เห็นด้านบนนั้น ในแต่ละหัวข้อที่ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้จะมีการฝึกฝนผ่านแบบทดสอบ, คำถาม, ซีดีรอม และสไลด์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและจำนำไปใช้ง่ายๆเพื่อเพิ่มความเป็นมืออาชีพในทุกครั้งของการนำเสนอ ด้วย 6 หัวข้อที่เริ่มด้วยการเปิดตัวและแนะนำตัวเองและหัวข้ออย่างมีชั้นเชิง, บรรยายและนำเสนอด้วยความมั่นใจ และท้ายที่สุดผู้เข้าอบรมสรุปเนื้อหาในช่วงท้ายที่สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าอบรมด้วยภาษาอังกฤษพื้นฐานเข้าใจง่าย ใช้ได้จริง เพราะภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญในโลกธุรกิจและการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษนั้นนั้นไม่ได้ยากเลย หากได้เรียนรู้เฉพาะในสิ่งที่จำเป็นซึ่ง หลักสูตรนี้ได้เตรียมคำศัพท์, สำนวน, ประโยคและเทคนิคง่ายๆ ที่ใช้ในการนำเสนอพร้อมให้คุณได้นำไปใช้เพื่อความสำเร็จในธุรกิจของคุณ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม