หลักสูตรฝึกอบรม ผู้จัดการ ในฐานะโค้ชของทีมงาน - หลักสูตร 1 วัน
(The Manager You are coach)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Coaching / หลักสูตรฝึกอบรม ผู้จัดการ ในฐานะโค้ชของทีมงาน (The Manager You are coach)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Coaching

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักสูตร การพัฒนาผู้จัดการมือใหม่

  พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership)   

หลักสูตร ผู้จัดการมืออาชีพยุค 3.0

  พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership)   

หลักสูตร สุดยอดผู้จัดการสาขามืออาชีพ

  พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership)   

หลักการและเหตุผล
 ผู้จัดการที่มีคุณภาพต้องสามารถบริหารทีมงานได้ทั้งเรื่องการสั่งงาน และการสอนงาน โดยการสร้างภาวะผู้นำให้ผู้ใต้บังคับบัญชา เชื่อถือ และไว้วางใจ ทำงานด้วยความเต็มใจ ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิผล
 ผู้จัดการยุคใหม่จะใช้บทบาทในการเป็นโค้ชให้กับทีงานดังนี้
       จูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา ดึงศักยภาพของตัวเองมาใช้
       สอนงาน (Coach) โดยกระตุ้นให้ลูกน้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง
       สร้างเทคนิคการมอบหมายงานให้ลูกน้องเต็มใจทำงาน
       สื่อสารให้ลูกน้องเข้าใจเป้าหมายอย่างชัดเจน
 ผู้จัดการ..ในฐานะโค้ช ใช้หลักสำคัญในการสอนงาน (Coach) ดังนี้
       ทำให้ลูกน้องมองเห็นตัวเองและยอมรับ
       กระตุ้นให้เกิดความอยากเปลี่ยนแปลง
       จูงใจให้ลงมือปฏิบัติ
       กำหนดเป้าหมายร่วมกับลูกน้อง

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้จัดการสามารถดำเนินการพัฒนาทีมงานด้วยกันได้หลายรูปแบบ เช่น สั่งงานโดยตรง, สอนงาน , มอบหมายงาน และจูงใจให้ทำงาน
 เพื่อสร้างแนวความคิดในการเป็นโค้ช ให้ผู้จัดการมองเห็นประโยชน์ของบทบาทใหม่ที่สามารถดึงศักยภาพทีมงานได้อย่างมีประสิทธิผล
 เพื่อกำหนดขั้นตอนการเป็นโค้ชอย่างมีระบบและเป็นแนวทางของแต่ละบุคคลตาม Style ของตัวเอง
 เพื่อสร้างโค้ชขึ้นมาในองค์กร และขยายโค้ชรุ่นต่อๆไปได้อย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
สำรวจแนวความคิดของผู้จัดการในฐานะโค้ช
      การบริหารทีมงานควร สั่งงานหรือ สอนงาน
      บทบาทของผู้จัดการในฐานะโค้ช
      หลุมพรางทางความคิดในการเป็นโค้ช
      เทคนิคการเอาชนะหลุมพราง
 การสร้างทักษะการเป็นผู้จัดการในบทบาทโค้ช
      การจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
      การสอนงาน (Coaching)ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
      การมอบหมายงานอย่างสร้างสรรค์
      การสื่อสารเป้าหมายอย่างชัดเจน
      การสร้างภาวะผู้นำในตัวเอง
 การใช้หลักสำคัญ ในการสอนงาน (Coaching)
      การทำให้ลูกน้องมองเห็นตัวเอง
      การใช้คำถามกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
      การรับฟังอย่างตั้งใจ
      การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก
 การดำเนินการสอนงาน (Coaching) อย่างเป็นระบบ
      การเกริ่นนำ
      การแลกเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น
      การเข้าสู่เนื้อหา
      การจบการโค้ชชิ่ง
 การแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing)จากประสบการณ์
 การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝน

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ    
ผู้บริหาร

        สรุปหลักสูตรผู้จัดการ ในฐานะโค้ชของทีมงาน หลักสูตร 1 วันผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching หลักสูตรนี้สอนเรื่องการสำรวจแนวความคิดของผู้จัดการในฐานะโค้ช และการสร้างทักษะการเป็นผู้จัดการในบทบาทโค้ช การใช้หลักสำคัญ ในการสอนงาน (Coaching) ต่อมาเรียนในเรื่องการดำเนินการสอนงาน (Coaching) อย่างเป็นระบบ สุดท้ายผู้เรียนได้แสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing) จากประสบการณ์ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ หัวหน้างาน, ผู้จัดการ, ผู้บริหาร สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร