คอร์สฝึกอบรม ผู้จัดการ ในฐานะโค้ชของทีมงาน

(The Manager You are coach) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Coaching / ผู้จัดการ ในฐานะโค้ชของทีมงาน

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 ผู้จัดการที่มีคุณภาพต้องสามารถบริหารทีมงานได้ทั้งเรื่องการสั่งงาน และการสอนงาน โดยการสร้างภาวะผู้นำให้ผู้ใต้บังคับบัญชา เชื่อถือ และไว้วางใจ ทำงานด้วยความเต็มใจ ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิผล
 ผู้จัดการยุคใหม่จะใช้บทบาทในการเป็นโค้ชให้กับทีงานดังนี้
       จูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา ดึงศักยภาพของตัวเองมาใช้
       สอนงาน (Coach) โดยกระตุ้นให้ลูกน้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง
       สร้างเทคนิคการมอบหมายงานให้ลูกน้องเต็มใจทำงาน
       สื่อสารให้ลูกน้องเข้าใจเป้าหมายอย่างชัดเจน
 ผู้จัดการ..ในฐานะโค้ช ใช้หลักสำคัญในการสอนงาน (Coach) ดังนี้
       ทำให้ลูกน้องมองเห็นตัวเองและยอมรับ
       กระตุ้นให้เกิดความอยากเปลี่ยนแปลง
       จูงใจให้ลงมือปฏิบัติ
       กำหนดเป้าหมายร่วมกับลูกน้อง

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้จัดการสามารถดำเนินการพัฒนาทีมงานด้วยกันได้หลายรูปแบบ เช่น สั่งงานโดยตรง, สอนงาน , มอบหมายงาน และจูงใจให้ทำงาน
 เพื่อสร้างแนวความคิดในการเป็นโค้ช ให้ผู้จัดการมองเห็นประโยชน์ของบทบาทใหม่ที่สามารถดึงศักยภาพทีมงานได้อย่างมีประสิทธิผล
 เพื่อกำหนดขั้นตอนการเป็นโค้ชอย่างมีระบบและเป็นแนวทางของแต่ละบุคคลตาม Style ของตัวเอง
 เพื่อสร้างโค้ชขึ้นมาในองค์กร และขยายโค้ชรุ่นต่อๆไปได้อย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
สำรวจแนวความคิดของผู้จัดการในฐานะโค้ช
      การบริหารทีมงานควร สั่งงานหรือ สอนงาน
      บทบาทของผู้จัดการในฐานะโค้ช
      หลุมพรางทางความคิดในการเป็นโค้ช
      เทคนิคการเอาชนะหลุมพราง
 การสร้างทักษะการเป็นผู้จัดการในบทบาทโค้ช
      การจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
      การสอนงาน (Coaching)ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
      การมอบหมายงานอย่างสร้างสรรค์
      การสื่อสารเป้าหมายอย่างชัดเจน
      การสร้างภาวะผู้นำในตัวเอง
 การใช้หลักสำคัญ ในการสอนงาน (Coaching)
      การทำให้ลูกน้องมองเห็นตัวเอง
      การใช้คำถามกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
      การรับฟังอย่างตั้งใจ
      การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก
 การดำเนินการสอนงาน (Coaching) อย่างเป็นระบบ
      การเกริ่นนำ
      การแลกเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น
      การเข้าสู่เนื้อหา
      การจบการโค้ชชิ่ง
 การแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing)จากประสบการณ์
 การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝน

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ    
ผู้บริหาร

        สรุปหลักสูตรผู้จัดการ ในฐานะโค้ชของทีมงาน หลักสูตร 1 วันผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching หลักสูตรนี้สอนเรื่องการสำรวจแนวความคิดของผู้จัดการในฐานะโค้ช และการสร้างทักษะการเป็นผู้จัดการในบทบาทโค้ช การใช้หลักสำคัญ ในการสอนงาน (Coaching) ต่อมาเรียนในเรื่องการดำเนินการสอนงาน (Coaching) อย่างเป็นระบบ สุดท้ายผู้เรียนได้แสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing) จากประสบการณ์ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ หัวหน้างาน, ผู้จัดการ, ผู้บริหาร สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ผู้จัดการทีมงานการสอนงาน

แสดงความคิดเห็น