หลักสูตรฝึกอบรม สร้างสังคมแห่งความสุข ด้วยการสร้างจิตเชิงบวก - หลักสูตร 1 วัน
(Happiness Society with Positive Mind)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / ความรู้และทักษะทั่วไป (General Softskill) / หลักสูตรฝึกอบรม สร้างสังคมแห่งความสุข ด้วยการสร้างจิตเชิงบวก (Happiness Society with Positive Mind)

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การสร้างจิตเชิงบวก (Positive Mind) เป็นการผสมผสานหลักคิดเชิงบวกต่างๆ เพื่อทำให้ปรับเปลี่ยนสถานการณ์ต่างๆ ให้กลายเป็นมุมมองเชิงบวก สามารถจัดการอารมณ์เชิงลบ และสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวกซึ่งกันและกันได้ เกิดเป็น “สังคมแห่งความสุข (Positive Society)” ซึ่งประกอบไปด้วย
       การสร้างทัศนคติเชิงบวก (Positive Thinking) ในการทำงาน
       การสร้างพลังของจิตบวก (Positive Quotient) ในการทำงาน 
       การเลือกใช้จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) ในการทำงานเป็นทีม 
การเรียนรู้และเข้าใจที่มาของการคิดลบ (Negative Thinking), อารมณ์เชิงลบ (Negative Emotion) และการมองด้วยแนวคิดเชิงลบ แล้วใช้เทคนิคการปรับเปลี่ยนด้วยการใช้สมองส่วนเหตุผล (PFC) เอาชนะอารมณ์ แล้วใช้จิตที่ทรงปัญญา (Awareness) สร้างสภาวะที่ดี ก็จะทำให้ออกจากสภาวะที่ไม่ดีได้ด้วยตัวเอง 

การใช้หลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) ในการทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยการสร้างความสุขใน 3 เรื่อง คือ 
       ความสุขกับสภาพแวดล้อม (Pleasant Life)
       ความสุขแห่งคุณค่าในตัวเอง (Good Life)
       ความสุขที่ได้แบ่งปัน (Meaningful Life)

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างความสุขให้กับตัวเอง ด้วยแนวความคิดเชิงบวกใน Style ของตัวเอง แล้วประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ ได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจสภาวะเชิงลบที่เกิดขึ้นจากสิ่งเร้าต่างๆ พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนได้ทันทีด้วยจิตเชิงบวก (Positive Mind) ของตัวเอง ทำให้อยู่กับสภาวะเชิงลบเพียงสั้นๆ
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้เกิดขึ้น นำไปสู่สังคมแห่งความสุข (Positive Society) กับองค์กรของตัวเองได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
       การเรียนรู้และเข้าใจสมองและจิตใจ
       การคิดเชิงเหตุผล เอาชนะอารมณ์เชิงลบ
       เทคนิคสร้างแนวความคิดเชิงบวก
       การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
       Workshop : กำหนดกรอบความคิดเชิงบวกของตัวเอง
การสร้างพลังของจิตบวก (PQ) ในการทำงาน
       หลักการสำคัญของเชาว์ปัญญาเชิงบวก (PI)
       เรียนรู้และรู้จักจิตบั่นทอนตัวคุณ
       เรียนรู้และรู้จักจิตที่ส่งเสริมตัวคุณ
       ทักษะที่สำคัญของการสร้างเชาว์ปัญญาเชิงบวก
       Workshop : ประเมินตัวเองเพื่อค้นหาจิตที่บั่นทอน
       กิจกรรม : การสร้างพลังของเชาว์ปัญญาเชิงบวก
การเลือกใช้จิตวิทยาเชิงบวกในการทำงานเป็นทีม
       จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)
       เทคนิคการใช้จิตวิทยาเชิงบวกสร้างการเปลี่ยนแปลง 
       การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ด้วยจิตวิทยาเชิงบวก
       การเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่นด้วยจิตวิทยาเชิงบวก
       Role Playing : การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ด้วยจิตวิทยาเชิงบวก
การสร้างสังคมแห่งความสุข (Happiness Society)
       การสร้างสภาพแวดล้อมด้วย Happy 8
       การสร้างสังคมและการเรียนรู้ด้วย 5 Discipline
       การพัฒนาความฉลาดด้วย 5Q
       การประยุกต์ใช้จิตเชิงบวก (Positive Mind) กับการทำงาน
       กิจกรรม : การสร้างสังคมแห่งความสุข
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
แนวทางของโปรแกรมและเป้าหมายจะให้ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการกำหนด เพื่อให้ได้ทิศทางที่องค์กรต้องการ และเพื่อให้สามารถ ดำเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืนภายหลังจากที่จบสิ้นโปรแกรมการพัฒนาแล้ว 
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
ผู้บริหารระดับสูงควรมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับกลาง, ผู้จัดการ ว่าไปในทิศทางใด จะได้สามารถสนับสนุนช่วยเหลือให้เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นธรรมชาติในที่สุด ในระหว่างการทำงานปกติ 
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง