หลักสูตรฝึกอบรม สื่อสาร สร้างสัมพันธ์ เพิ่มพลัง งานสำเร็จ - หลักสูตร 1 วัน

(Effective Communication & Connection)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Softskill / สื่อสาร สร้างสัมพันธ์ เพิ่มพลัง งานสำเร็จ

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การติดต่อสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันภายในองค์กรมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะงานจะสำเร็จลุล่วงได้ต้องได้รับความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันกัน และทำงานให้สอดคล้องกัน ดังนั้น การสื่อสารให้เกิดความเข้าใจและสร้างความรู้สึกที่ดีร่วมกัน จะทำให้งานส่วนรวมบรรลุเป้าหมายได้ โดยที่ทุกฝ่ายต่างพยายามที่จะต่อเชื่อมแนวความคิดให้เข้าใจตรงกัน 
ปัจจุบันปัญหาต่างๆ ในองค์กรที่เกิดขึ้นล้วนมาจากความบกพร่องในการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกัน โดยสาเหตุหลักมาจากแนวความคิด ดังนี้
       ต้องการผลลัพธ์ตามที่ตัวเองต้องการเป็นหลัก
       คิดว่าผู้อื่นเป็นผู้ดำเนินการผิดพลาด ทำให้มีปัญหา
       มองว่าผู้อื่นไม่ให้ความร่วมมือ
       ไม่อยากเสนอความคิดเห็นเพราะกลัวถูกตำหนิ
             เป็นต้น 
การพัฒนาทักษะการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานให้สามารถต่อเชื่อม (Connect) กับผู้ติดต่อได้อย่างมีประสิทธิผล เกิดวามเข้าใจซึ่งกันและกัน มองเห็นเป้าหมายเดียวกันและทำงานเป็นทีม จะทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรลดน้อยลงและเพิ่มผลผลิตตามความต้องการได้ สามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการสื่อสารที่ดีและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้เป็นอย่างดี 
เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการไม่สื่อสาร หรือสื่อสารอย่างไม่ชัดเจนให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นทีมเวิร์ค
เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นเพิ่มขึ้น กล้าแสดงความคิดเห็นและจูงใจผู้อื่นให้คล้อยตามแนวความคิดได้
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการสำคัญของการสื่อสารที่ดี
       การสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ
       การสร้างความสัมพันธ์
       การประสานการทำงานร่วมกัน
       การนำเสนอแนวความคิด
       กิจกรรม: การสื่อสารที่ดี กับเหตุการณ์ต่างๆ

สื่อสารเป็น เห็นชัยชนะร่วมกัน
       หลุมพรางทางความคิดของการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์
       ปัจจัยสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
       เทคนิควิธีสื่อสารให้เข้าใจ บรรลุเป้าหมายทุกสถานการณ์
       สร้างแนวความคิดการสื่อสารในการทำงานเป็นทีม
       Workshop: เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
       Role Playing: การสื่อสาร ประสานงานและนำเสนอในการทำงาน 

คุณสมบัติของนักสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ ค้นหาความสัมพันธ์ด้วยจุดยืนร่วมกัน
       ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย
       สร้างประสบการณ์ที่ทุกคนชื่นชอบ
       เป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อื่น
       กรณีศึกษา: การพัฒนาตัวเองให้เป็นนักสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์

การพัฒนาทักษะการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ในการทำงาน
       การแสดงความคิดเห็นให้ผู้อื่นเข้าใจ
       การติดต่อประสานงานระหว่างกัน
       การยืนยันในแนวความคิดของตัวเอง
       การจูงใจให้ผู้อื่นคล้อยตามแนวความคิด
       การนำเสนอรายงานในการประชุม
       การซักถามและให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างสร้างสรรค์

การบ้านสำหรับการนำไปฝึกฝนและพัฒนาตัวเอง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยทำให้ผู้เรียนได้คิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริง และสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที 
เนื้อหาของหลักสูตรถูกถ่ายทอดหลากหลายวิธี เช่น
       การบรรยาย : ทำให้เห็นภาพ และ เข้าใจทฤษฎีอย่างรวดเร็ว
       Workshop : ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
       การนำเสนอ : ฝึกฝนการแสดงออก ทางความคิดเห็นในที่ประชุม
       Role Playing : มองเห็นผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงในทันที
วิทยากรทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ Group Coaching เพื่อให้ผู้เรียนรู้ มองเห็นตัวเอง และอยากเปลี่ยนแปลง พัฒนาตัวเองด้วยตัวเอง สามารถตั้งเป้าหมายและแผนงานในการพัฒนาตัวเอง จนเกิดเป็นความรับผิดชอบในเป้าหมายของตัวเอง
กำหนดแบบฝึกฝน เพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดความเชี่ยวชาญ และกลายเป็นธรรมชาติในที่สุด

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
พนักงานระดับปฏิบัติการ 

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การสื่อสารการสร้างสัมพันธ์วิธีสื่อสาร

แสดงความคิดเห็น