หลักสูตรฝึกอบรม สื่อสาร สร้างสัมพันธ์ เพิ่มพลัง งานสำเร็จ - หลักสูตร 1 วัน

(Effective Communication & Connection)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Softskill / สื่อสาร สร้างสัมพันธ์ เพิ่มพลัง งานสำเร็จ

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การติดต่อสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันภายในองค์กรมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะงานจะสำเร็จลุล่วงได้ต้องได้รับความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันกัน และทำงานให้สอดคล้องกัน ดังนั้น การสื่อสารให้เกิดความเข้าใจและสร้างความรู้สึกที่ดีร่วมกัน จะทำให้งานส่วนรวมบรรลุเป้าหมายได้ โดยที่ทุกฝ่ายต่างพยายามที่จะต่อเชื่อมแนวความคิดให้เข้าใจตรงกัน 
ปัจจุบันปัญหาต่างๆ ในองค์กรที่เกิดขึ้นล้วนมาจากความบกพร่องในการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกัน โดยสาเหตุหลักมาจากแนวความคิด ดังนี้
       ต้องการผลลัพธ์ตามที่ตัวเองต้องการเป็นหลัก
       คิดว่าผู้อื่นเป็นผู้ดำเนินการผิดพลาด ทำให้มีปัญหา
       มองว่าผู้อื่นไม่ให้ความร่วมมือ
       ไม่อยากเสนอความคิดเห็นเพราะกลัวถูกตำหนิ
             เป็นต้น 
การพัฒนาทักษะการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานให้สามารถต่อเชื่อม (Connect) กับผู้ติดต่อได้อย่างมีประสิทธิผล เกิดวามเข้าใจซึ่งกันและกัน มองเห็นเป้าหมายเดียวกันและทำงานเป็นทีม จะทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรลดน้อยลงและเพิ่มผลผลิตตามความต้องการได้ สามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการสื่อสารที่ดีและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้เป็นอย่างดี 
เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการไม่สื่อสาร หรือสื่อสารอย่างไม่ชัดเจนให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นทีมเวิร์ค
เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นเพิ่มขึ้น กล้าแสดงความคิดเห็นและจูงใจผู้อื่นให้คล้อยตามแนวความคิดได้
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการสำคัญของการสื่อสารที่ดี
       การสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ
       การสร้างความสัมพันธ์
       การประสานการทำงานร่วมกัน
       การนำเสนอแนวความคิด
       กิจกรรม: การสื่อสารที่ดี กับเหตุการณ์ต่างๆ

สื่อสารเป็น เห็นชัยชนะร่วมกัน
       หลุมพรางทางความคิดของการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์
       ปัจจัยสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
       เทคนิควิธีสื่อสารให้เข้าใจ บรรลุเป้าหมายทุกสถานการณ์
       สร้างแนวความคิดการสื่อสารในการทำงานเป็นทีม
       Workshop: เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
       Role Playing: การสื่อสาร ประสานงานและนำเสนอในการทำงาน 

คุณสมบัติของนักสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ ค้นหาความสัมพันธ์ด้วยจุดยืนร่วมกัน
       ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย
       สร้างประสบการณ์ที่ทุกคนชื่นชอบ
       เป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อื่น
       กรณีศึกษา: การพัฒนาตัวเองให้เป็นนักสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์

การพัฒนาทักษะการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ในการทำงาน
       การแสดงความคิดเห็นให้ผู้อื่นเข้าใจ
       การติดต่อประสานงานระหว่างกัน
       การยืนยันในแนวความคิดของตัวเอง
       การจูงใจให้ผู้อื่นคล้อยตามแนวความคิด
       การนำเสนอรายงานในการประชุม
       การซักถามและให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างสร้างสรรค์

การบ้านสำหรับการนำไปฝึกฝนและพัฒนาตัวเอง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยทำให้ผู้เรียนได้คิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริง และสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที 
เนื้อหาของหลักสูตรถูกถ่ายทอดหลากหลายวิธี เช่น
       การบรรยาย : ทำให้เห็นภาพ และ เข้าใจทฤษฎีอย่างรวดเร็ว
       Workshop : ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
       การนำเสนอ : ฝึกฝนการแสดงออก ทางความคิดเห็นในที่ประชุม
       Role Playing : มองเห็นผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงในทันที
วิทยากรทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ Group Coaching เพื่อให้ผู้เรียนรู้ มองเห็นตัวเอง และอยากเปลี่ยนแปลง พัฒนาตัวเองด้วยตัวเอง สามารถตั้งเป้าหมายและแผนงานในการพัฒนาตัวเอง จนเกิดเป็นความรับผิดชอบในเป้าหมายของตัวเอง
กำหนดแบบฝึกฝน เพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดความเชี่ยวชาญ และกลายเป็นธรรมชาติในที่สุด

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
พนักงานระดับปฏิบัติการ 

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การสื่อสารการสร้างสัมพันธ์วิธีสื่อสาร

แสดงความคิดเห็น