หลักสูตรฝึกอบรม สื่อสาร สร้างสัมพันธ์ เพิ่มพลัง งานสำเร็จ - หลักสูตร 1 วัน
(Effective Communication & Connection)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / ความรู้และทักษะทั่วไป (General Softskill) / หลักสูตรฝึกอบรม สื่อสาร สร้างสัมพันธ์ เพิ่มพลัง งานสำเร็จ (Effective Communication & Connection)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
การติดต่อสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันภายในองค์กรมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะงานจะสำเร็จลุล่วงได้ต้องได้รับความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันกัน และทำงานให้สอดคล้องกัน ดังนั้น การสื่อสารให้เกิดความเข้าใจและสร้างความรู้สึกที่ดีร่วมกัน จะทำให้งานส่วนรวมบรรลุเป้าหมายได้ โดยที่ทุกฝ่ายต่างพยายามที่จะต่อเชื่อมแนวความคิดให้เข้าใจตรงกัน 
ปัจจุบันปัญหาต่างๆ ในองค์กรที่เกิดขึ้นล้วนมาจากความบกพร่องในการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกัน โดยสาเหตุหลักมาจากแนวความคิด ดังนี้
       ต้องการผลลัพธ์ตามที่ตัวเองต้องการเป็นหลัก
       คิดว่าผู้อื่นเป็นผู้ดำเนินการผิดพลาด ทำให้มีปัญหา
       มองว่าผู้อื่นไม่ให้ความร่วมมือ
       ไม่อยากเสนอความคิดเห็นเพราะกลัวถูกตำหนิ
             เป็นต้น 
การพัฒนาทักษะการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานให้สามารถต่อเชื่อม (Connect) กับผู้ติดต่อได้อย่างมีประสิทธิผล เกิดวามเข้าใจซึ่งกันและกัน มองเห็นเป้าหมายเดียวกันและทำงานเป็นทีม จะทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรลดน้อยลงและเพิ่มผลผลิตตามความต้องการได้ สามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการสื่อสารที่ดีและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้เป็นอย่างดี 
เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการไม่สื่อสาร หรือสื่อสารอย่างไม่ชัดเจนให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นทีมเวิร์ค
เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นเพิ่มขึ้น กล้าแสดงความคิดเห็นและจูงใจผู้อื่นให้คล้อยตามแนวความคิดได้
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการสำคัญของการสื่อสารที่ดี
       การสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ
       การสร้างความสัมพันธ์
       การประสานการทำงานร่วมกัน
       การนำเสนอแนวความคิด
       กิจกรรม: การสื่อสารที่ดี กับเหตุการณ์ต่างๆ

สื่อสารเป็น เห็นชัยชนะร่วมกัน
       หลุมพรางทางความคิดของการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์
       ปัจจัยสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
       เทคนิควิธีสื่อสารให้เข้าใจ บรรลุเป้าหมายทุกสถานการณ์
       สร้างแนวความคิดการสื่อสารในการทำงานเป็นทีม
       Workshop: เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
       Role Playing: การสื่อสาร ประสานงานและนำเสนอในการทำงาน 

คุณสมบัติของนักสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ ค้นหาความสัมพันธ์ด้วยจุดยืนร่วมกัน
       ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย
       สร้างประสบการณ์ที่ทุกคนชื่นชอบ
       เป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อื่น
       กรณีศึกษา: การพัฒนาตัวเองให้เป็นนักสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์

การพัฒนาทักษะการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ในการทำงาน
       การแสดงความคิดเห็นให้ผู้อื่นเข้าใจ
       การติดต่อประสานงานระหว่างกัน
       การยืนยันในแนวความคิดของตัวเอง
       การจูงใจให้ผู้อื่นคล้อยตามแนวความคิด
       การนำเสนอรายงานในการประชุม
       การซักถามและให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างสร้างสรรค์

การบ้านสำหรับการนำไปฝึกฝนและพัฒนาตัวเอง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยทำให้ผู้เรียนได้คิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริง และสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที 
เนื้อหาของหลักสูตรถูกถ่ายทอดหลากหลายวิธี เช่น
       การบรรยาย : ทำให้เห็นภาพ และ เข้าใจทฤษฎีอย่างรวดเร็ว
       Workshop : ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
       การนำเสนอ : ฝึกฝนการแสดงออก ทางความคิดเห็นในที่ประชุม
       Role Playing : มองเห็นผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงในทันที
วิทยากรทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ Group Coaching เพื่อให้ผู้เรียนรู้ มองเห็นตัวเอง และอยากเปลี่ยนแปลง พัฒนาตัวเองด้วยตัวเอง สามารถตั้งเป้าหมายและแผนงานในการพัฒนาตัวเอง จนเกิดเป็นความรับผิดชอบในเป้าหมายของตัวเอง
กำหนดแบบฝึกฝน เพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดความเชี่ยวชาญ และกลายเป็นธรรมชาติในที่สุด

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
พนักงานระดับปฏิบัติการ 

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง