หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการบริหารความสามารถทางอารมณ์อย่างมืออาชีพ - หลักสูตร 1 วัน

(Emotional Quotient Management Professional Techniques)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / เทคนิคการบริหารความสามารถทางอารมณ์อย่างมืออาชีพ

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
อารมณ์เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนมีอยู่ตลอดเวลาในการทำงาน เป็นสิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังคอยผลักดันให้ผู้คนมีพฤติกรรมที่ส่งเสริมเพื่อสนับสนุนต่อความสำเร็จ เช่น มีใจรักในการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีงามหรืออาจก่อให้เกิดความเครียดแค้น ชิงชัง เหงา เศร้าหรือหดหู่ ท้อแท้ ผิดหวัง สามารถเป็นฉนวนไปสู่ความล้มเหลวในชีวิตหน้าที่การงานก็เป็นได้

ดังนั้นหากบุคลผู้หวังความก้าวหน้าในชีวิต ต้องการประสบความสำเร็จในการทำงานจึงจำเป็นต้องศึกษาและทำความเข้าใจ รู้เท่าทันตลอดจนสามารถมีทักษะด้านการบริหารความสามารถทางอารมณ์อย่างมืออาชีพ แน่นอนว่าบุคคลหรือองค์กรนั้นย่อมประสบความสำเร็จสมดังวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้เช่นกัน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องความสามารถ ในการดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข สามารถควบคุมอารมณ์และนำหลักการที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติใช้ได้จริง ในการทำงานและในชีวิตประจำวัน
2. เพื่อเสริมสร้างความชำนาญด้านหัวใจการบริหารอารมณ์คนและส่งเสริม ความฉลาดทางอารมณ์ของบุคลากร
3. เพื่อลดความตึงเครียดในการทำงาน
4. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
เทคนิคการบริหารอารมณ์ โค้ชชิ่ง ธรรมชาติของอารมณ์
       หลุมพรางทางอารมณ์ 
       ความคิดกับการบริหารอารมณ์ 
       การบริหารความตึงเครียดทางอารมณ์ 
       การฝึกซ้อมบริหารอารมณ์อย่างมืออาชีพ ด้านดี ด้านเก่งและด้านความสุข 
แนวทางการนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้
       แนวทางการนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนตัว 
       แนวทางการนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในองค์กร

วิธีการ (ทฤษฏี 20% เชิงปฏิบัติการ 80%)
การบรรยาย-สาธิต
ระดมสมอง – เกมประกอบหลักสูตร – กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
การแสดงบทบาทสมมติ


วิธีการประเมินผล
จากแบบสอบถามและการสังเกต 
จากกิจกรรมในหลักสูตร 
จากแบบบันทึกและการติดตามหลักการฝึกอบรม

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การบริหารอารมณ์การโค้ชความคิดสร้างสรรค์

แสดงความคิดเห็น