หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการบริหารความสามารถทางอารมณ์อย่างมืออาชีพ - หลักสูตร 1 วัน
(Emotional Quotient Management Professional Techniques)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการบริหารความสามารถทางอารมณ์อย่างมืออาชีพ (Emotional Quotient Management Professional Techniques)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
อารมณ์เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนมีอยู่ตลอดเวลาในการทำงาน เป็นสิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังคอยผลักดันให้ผู้คนมีพฤติกรรมที่ส่งเสริมเพื่อสนับสนุนต่อความสำเร็จ เช่น มีใจรักในการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีงามหรืออาจก่อให้เกิดความเครียดแค้น ชิงชัง เหงา เศร้าหรือหดหู่ ท้อแท้ ผิดหวัง สามารถเป็นฉนวนไปสู่ความล้มเหลวในชีวิตหน้าที่การงานก็เป็นได้

ดังนั้นหากบุคลผู้หวังความก้าวหน้าในชีวิต ต้องการประสบความสำเร็จในการทำงานจึงจำเป็นต้องศึกษาและทำความเข้าใจ รู้เท่าทันตลอดจนสามารถมีทักษะด้านการบริหารความสามารถทางอารมณ์อย่างมืออาชีพ แน่นอนว่าบุคคลหรือองค์กรนั้นย่อมประสบความสำเร็จสมดังวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้เช่นกัน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องความสามารถ ในการดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข สามารถควบคุมอารมณ์และนำหลักการที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติใช้ได้จริง ในการทำงานและในชีวิตประจำวัน
2. เพื่อเสริมสร้างความชำนาญด้านหัวใจการบริหารอารมณ์คนและส่งเสริม ความฉลาดทางอารมณ์ของบุคลากร
3. เพื่อลดความตึงเครียดในการทำงาน
4. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
เทคนิคการบริหารอารมณ์ โค้ชชิ่ง ธรรมชาติของอารมณ์
       หลุมพรางทางอารมณ์ 
       ความคิดกับการบริหารอารมณ์ 
       การบริหารความตึงเครียดทางอารมณ์ 
       การฝึกซ้อมบริหารอารมณ์อย่างมืออาชีพ ด้านดี ด้านเก่งและด้านความสุข 
แนวทางการนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้
       แนวทางการนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนตัว 
       แนวทางการนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในองค์กร

วิธีการ (ทฤษฏี 20% เชิงปฏิบัติการ 80%)
การบรรยาย-สาธิต
ระดมสมอง – เกมประกอบหลักสูตร – กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
การแสดงบทบาทสมมติ


วิธีการประเมินผล
จากแบบสอบถามและการสังเกต 
จากกิจกรรมในหลักสูตร 
จากแบบบันทึกและการติดตามหลักการฝึกอบรม

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม