หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ - หลักสูตร 1 วัน

(Effective Delegation Technique)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Softskill / เทคนิคการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ผู้จัดการ / หัวหน้างาน จำนวนมากรู้สึกว่างานที่ตัวเองต้องรับผิดชอบมีมากมายจนทำไม่ไหว ปัญหาต่างๆ รุมล้อมเข้ามา ทำให้เกิดอาการท้อถอยกับการทำงานบ่อยๆ ทั้งๆ ที่มีลูกน้องอยู่ในทีมงานจำนวนมาก แต่ก็ไม่สามารถมอบหมายงาน (Delegation) ได้ดั่งใจ งานที่รับผิดชอบอยู่จึงทำไม่ทัน ผลงานโดยรวมของทีมก็ขาดประสิทธิผล ถ้าคุณเป็นดังนี้ควรให้ความสำคัญกับ เทคนิคการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิผล” แล้วล่ะ 
สาเหตุสำคัญที่ผู้จัดการ / หัวหน้างาน ไม่สามารถมอบหมายงานได้เป็นเพราะ
       ขาดความมั่นใจในตัวพนักงานภายในทีม
       คิดว่าสามารถทำด้วยตัวเองได้ดีกว่าและเร็วกว่า
       มอบหมายงานไปแล้ว งานไม่เสร็จตามกำหนดเวลา
       ลูกน้องไม่อยากได้รับงานเพิ่มและไม่ชอบงานยาก
       ทุกคนรอให้หัวหน้าแก้ปัญหาและตัดสินใจ
            เป็นต้น 
การพัฒนาตัวเองให้มีเทคนิคการมอบหมายงานอย่างมีคุณภาพ จะทำให้ลดปริมาณงานที่ผู้จัดการ / หัวหน้างาน ไม่ควรทำออกไปได้จำนวนมาก จึงมีเวลาพอที่จะทำเรื่องที่สำคัญและเหมาะ กับความสามารถของผู้จัดการ / หัวหน้างาน แต่ก็ต้องคอยติดตามงานและสอบงานเพื่อให้พนักงานปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง และเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายด้วย

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในหลักการของการมอบหมายงาน (Delegation) และการเอื้ออำนาจ (Empowerment) ได้อย่างถูกต้องและปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถเอาชนะหลุมพรางทางความคิดเชิงลบ ที่เป็นสาเหตุให้การมอบหมายงานไม่มีประสิทธิผลได้ด้วยตัวเอง 
เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเทคนิคการมอบหมายงาน การติดตาม การสอนงานและการให้ข้อมูลป้อนกลับให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามสถานการณ์แต่ละบุคคล
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้หลักพื้นฐานของการมอบหมายงาน
       ความหมายของการมอบหมายงาน (Delegation)
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการมอบหมายงาน
       การมอบหมายงานและการเอื้ออำนาจ (Empowerment)
       การมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิผล
       Workshop: กำหนดลักษณะงานที่จะมอบหมายด้วยตัวเอง

แนวทางการมอบหมายงานที่มีคุณภาพ
       สัญญาณเตือนว่าคุณต้องมอบหมายงาน
       หลุมพรางทางความคิดที่หัวหน้าไม่มอบหมายงาน
       เทคนิคการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิผล
       ประโยชน์ของการมอบหมายงาน
       Workshop: การเอาชนะหลุมพรางทางความคิด

การมอบหมายงานเชิงกลยุทธ์
       กำหนดเป้าหมายของงาน
       คัดเลือกงานที่จะมอบหมาย
       เทคนิคการเลือกคนให้เหมาะสมกับงาน
       ขั้นตอนการมอบหมายงานตามหน้าที่
       ประเมิน ติดตาม และพัฒนา
       Workshop: การออกแบบขั้นตอนการมอบหมายงาน
       กรณีศึกษา: การมอบหมายงานเชิงกลยุทธ์

การบริหารงานที่มอบหมายอย่างมั่นใจ
       การควบคุม (Control) & การติดตาม (Monitoring)
       การสอนงาน (Coaching)
       การให้ความเห็นป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
       การประเมินผลงานและการให้รางวัล
       กิจกรรม: การนำเสนอเทคนิคการบริหารงานของตัวเอง

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและพัฒนา

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมเน้นเรื่องการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง และเลือกสิ่งที่ได้รับไปใช้ในการเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ทันที 
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
       การบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       Work Shop เพื่อทำให้คิด เขียน และพูดอย่างเต็มที่
       บอกเล่ากรณีศึกษา เพื่อทำให้เข้าใจมากขึ้น
       เปิดโอกาสให้ผู้เข้าฝึกอบรมนำเสนอแนวความคิดของตัวเอง
กำหนด “แนวทางการปฏิบัติตัวใหม่” เพื่อสร้างจิตสำนึกรักองค์กรขึ้นมาด้วยตัวเอง แล้วนำไปฝึกฝนจนเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริง

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การมอบหมายงานงานเชิงกลยุทธ์การบริหารงาน

แสดงความคิดเห็น