หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ - หลักสูตร 1 วัน
(Effective Delegation Technique)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / การบริหารงาน (Management and Productivity) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Delegation Technique)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ผู้จัดการ / หัวหน้างาน จำนวนมากรู้สึกว่างานที่ตัวเองต้องรับผิดชอบมีมากมายจนทำไม่ไหว ปัญหาต่างๆ รุมล้อมเข้ามา ทำให้เกิดอาการท้อถอยกับการทำงานบ่อยๆ ทั้งๆ ที่มีลูกน้องอยู่ในทีมงานจำนวนมาก แต่ก็ไม่สามารถมอบหมายงาน (Delegation) ได้ดั่งใจ งานที่รับผิดชอบอยู่จึงทำไม่ทัน ผลงานโดยรวมของทีมก็ขาดประสิทธิผล ถ้าคุณเป็นดังนี้ควรให้ความสำคัญกับ เทคนิคการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิผล” แล้วล่ะ 
สาเหตุสำคัญที่ผู้จัดการ / หัวหน้างาน ไม่สามารถมอบหมายงานได้เป็นเพราะ
       ขาดความมั่นใจในตัวพนักงานภายในทีม
       คิดว่าสามารถทำด้วยตัวเองได้ดีกว่าและเร็วกว่า
       มอบหมายงานไปแล้ว งานไม่เสร็จตามกำหนดเวลา
       ลูกน้องไม่อยากได้รับงานเพิ่มและไม่ชอบงานยาก
       ทุกคนรอให้หัวหน้าแก้ปัญหาและตัดสินใจ
            เป็นต้น 
การพัฒนาตัวเองให้มีเทคนิคการมอบหมายงานอย่างมีคุณภาพ จะทำให้ลดปริมาณงานที่ผู้จัดการ / หัวหน้างาน ไม่ควรทำออกไปได้จำนวนมาก จึงมีเวลาพอที่จะทำเรื่องที่สำคัญและเหมาะ กับความสามารถของผู้จัดการ / หัวหน้างาน แต่ก็ต้องคอยติดตามงานและสอบงานเพื่อให้พนักงานปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง และเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายด้วย

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในหลักการของการมอบหมายงาน (Delegation) และการเอื้ออำนาจ (Empowerment) ได้อย่างถูกต้องและปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถเอาชนะหลุมพรางทางความคิดเชิงลบ ที่เป็นสาเหตุให้การมอบหมายงานไม่มีประสิทธิผลได้ด้วยตัวเอง 
เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเทคนิคการมอบหมายงาน การติดตาม การสอนงานและการให้ข้อมูลป้อนกลับให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามสถานการณ์แต่ละบุคคล
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้หลักพื้นฐานของการมอบหมายงาน
       ความหมายของการมอบหมายงาน (Delegation)
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการมอบหมายงาน
       การมอบหมายงานและการเอื้ออำนาจ (Empowerment)
       การมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิผล
       Workshop: กำหนดลักษณะงานที่จะมอบหมายด้วยตัวเอง

แนวทางการมอบหมายงานที่มีคุณภาพ
       สัญญาณเตือนว่าคุณต้องมอบหมายงาน
       หลุมพรางทางความคิดที่หัวหน้าไม่มอบหมายงาน
       เทคนิคการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิผล
       ประโยชน์ของการมอบหมายงาน
       Workshop: การเอาชนะหลุมพรางทางความคิด

การมอบหมายงานเชิงกลยุทธ์
       กำหนดเป้าหมายของงาน
       คัดเลือกงานที่จะมอบหมาย
       เทคนิคการเลือกคนให้เหมาะสมกับงาน
       ขั้นตอนการมอบหมายงานตามหน้าที่
       ประเมิน ติดตาม และพัฒนา
       Workshop: การออกแบบขั้นตอนการมอบหมายงาน
       กรณีศึกษา: การมอบหมายงานเชิงกลยุทธ์

การบริหารงานที่มอบหมายอย่างมั่นใจ
       การควบคุม (Control) & การติดตาม (Monitoring)
       การสอนงาน (Coaching)
       การให้ความเห็นป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
       การประเมินผลงานและการให้รางวัล
       กิจกรรม: การนำเสนอเทคนิคการบริหารงานของตัวเอง

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและพัฒนา

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมเน้นเรื่องการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง และเลือกสิ่งที่ได้รับไปใช้ในการเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ทันที 
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
       การบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       Work Shop เพื่อทำให้คิด เขียน และพูดอย่างเต็มที่
       บอกเล่ากรณีศึกษา เพื่อทำให้เข้าใจมากขึ้น
       เปิดโอกาสให้ผู้เข้าฝึกอบรมนำเสนอแนวความคิดของตัวเอง
กำหนด “แนวทางการปฏิบัติตัวใหม่” เพื่อสร้างจิตสำนึกรักองค์กรขึ้นมาด้วยตัวเอง แล้วนำไปฝึกฝนจนเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริง

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร