หลักสูตรฝึกอบรม Integrated Management System and Auditor - หลักสูตร 2 วัน
(ISO 9001:015, ISO14001:2015, ISO 45001:2018)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม Integrated Management System and Auditor (ISO 9001:015, ISO14001:2015, ISO 45001:2018)

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

(วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
          การจัดการระบบจัดการร่วมกันโดยเพื่อการตรวจสอบภายในระบบ Integrated Management System & Auditor for ISO 9001:015, ISO14001:2015, ISO 45001:2018 เป็นการตรวจประเมินประสิทธิภาพของการด้านคุณภาพของสินค้าและบริการ การตรวจประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (OH&SMS) ของทั้ง 3 ระบบซึ่งมีโครงสร้างที่คล้ายกัน โดยเริ่มต้นการตรวจประเมิน การเตรียมตัว การดำเนินกิจกรรม การรวบรวมรายงานการตรวจประเมินจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้ตรวจสอบภายในด้านระบบการจัดการให้เป็นไปตามข้อกำหนดและต้องสอดคล้องกัน
          หลักสูตร Integrated Management System and Auditor for ISO 9001:015, ISO14001:2015, ISO 45001:2018 จึงถูกแบบมาเฉพาะเพื่อให้เรียนรู้และเข้าใจง่ายเน้นกิจกรรมสร้างความเข้าใจเป็นหลัก

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงแนวทางการตรวจประเมินระบบการจัดการ ISO 9001:015, ISO14001:2015, ISO 45001:2018
2. ทราบถึงคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินระบบรวมถึงเทคนิคการตรวจประเมินระบบ เพื่อให้การตรวจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. คำจำกัดความของการตรวจประเมินคุณภาพ "System Audit"
2. แนวทางการตรวจประเมิน
3. ประเภทของการตรวจประเมิน
4. วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินตามข้อกำหนด ISO 9001:015, ISO14001:2015, ISO 45001:2018
5. ขั้นตอนการตรวจติดตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใน
6. บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
7. คุณสมบัติทั่วไปของผู้ที่จะอบรมเป็นผู้ตรวจประเมิน
8. วงจรการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
9. การวางแผนการตรวจประเมิน
10. การเตรียมการตรวจประเมิน
11. การเตรียมรายการตรวจ Check List
12. การเตรียมการ จัดทำเอกสารประกอบการตรวจประเมิน
13. การดำเนินการตรวจประเมิน
14. การติดตามผลการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันการเกิดซ้ำ
15. การปิด CAR
16. สรุปการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย
พนักงาน
หัวหน้างาน
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการตรวจประเมินตามมาตรฐานการจัดการ ISO 9001:015, ISO14001:2015, ISO 45001:2018

รูปแบบการการอบรม
การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม