หลักสูตรฝึกอบรม Internal Quality Assurance IQA 9001-2008 - หลักสูตร 2 วัน

(IQA)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / Internal Quality Assurance IQA 9001-2008

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การรับประกันคุณภาพงาน/ สินค้าและ บริการโดยทั่วไปมักทำด้วยการตรวจสอบ และควบคุมโดยบุคคลภายนอก หรือ การตรวจรับสินค้า/ บริการจากลูกค้า ซึ่งหากเกิดปัญหาในคุณภาพจะทำให้องค์กรไม่เพียงสูญเสียลูกค้า แต่ยังสูญเสียด้านอื่นๆ อีกมาก ดังนั้น การตรวจสอบภายในด้วยคนภายในองค์กรจึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่า เพราะเป็นการป้องกันปัญหา และเป็นการทำงานเชิงรุกซึ่งทำให้ประสิทธิภาพงาน สินค้าและบริการสามารถพัฒนาดีขึ้นได้เป็นลำดับ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเรียนรู้กิจกรรมจำเป็นสำหรับ IQA
2. เพื่อกำหนดหน้าที่และขอบข่ายการทำงานของ IQA
3. เพื่อเรียนรู้การวางแผนและเตรียมงานก่อนการทำ IQA
4. เพื่อการเตรียมการเก็บข้อมูล รายงาน และการติดตามความก้าวหน้า

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
วันที่ 1
 IQA Objective and Key Principles จุดประสงค์และหลักการ
 Description of IQA รายละเอียดโดยรวม
 Scope and Role of IQA ขอบเขตและหน้าที่ Benefit of IQA ผลประโยชน์
 Quality Audit Document เอกสารสำหรับการตรวจสอบ
 Managing the internal audit program (1) การบริหารโปรแกรม IQA
     - Process Flow ขบวนการทั้งหมด
     - Authority for IQA อำนาจหน้าที่
     - Establish the Audit program สร้างโปรแกรมการตรวจสอบ
 Work shop – “What to Audit?”

วันที่ 2
 Monitoring and review the audit program เฝ้าระวังและตรวจสอบโปรแกรม
 Initial Audit Program การเริ่มต้นโปรแกรมตรวจสอบ
 Prepare for on-site audit activities เตรียมการเพื่อหน้างาน
 Conduct on-site audit program การจัดการตรวจสอบ
 Audit Report การทำรายงานการตรวจสอบ
 Audit Follow up การติดตามผลการตรวจสอบ
 Work shop – Make an audit program

รูปแบบการอบรม
การบรรยาย แสดงกรณีศึกษา ทำกิจกรรมจำลอง และ เล่นเกม (แทรกในเนื้อหา)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้บริหาร
 พนักงาน

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ ธณ จันทร์อัมพร
วิทยากรและที่ปรึกษาเฉพาะทางชำนาญการ
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การตรวจสอบการบริการIQA

แสดงความคิดเห็น