หลักสูตรฝึกอบรม Internal Quality Assurance IQA 9001-2008 - หลักสูตร 2 วัน
(IQA)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม Internal Quality Assurance IQA 9001-2008 (IQA)

อ. ธณ จันทร์อัมพร

(วิทยากรและที่ปรึกษาเฉพาะทางชำนาญการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การรับประกันคุณภาพงาน/ สินค้าและ บริการโดยทั่วไปมักทำด้วยการตรวจสอบ และควบคุมโดยบุคคลภายนอก หรือ การตรวจรับสินค้า/ บริการจากลูกค้า ซึ่งหากเกิดปัญหาในคุณภาพจะทำให้องค์กรไม่เพียงสูญเสียลูกค้า แต่ยังสูญเสียด้านอื่นๆ อีกมาก ดังนั้น การตรวจสอบภายในด้วยคนภายในองค์กรจึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่า เพราะเป็นการป้องกันปัญหา และเป็นการทำงานเชิงรุกซึ่งทำให้ประสิทธิภาพงาน สินค้าและบริการสามารถพัฒนาดีขึ้นได้เป็นลำดับ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเรียนรู้กิจกรรมจำเป็นสำหรับ IQA
2. เพื่อกำหนดหน้าที่และขอบข่ายการทำงานของ IQA
3. เพื่อเรียนรู้การวางแผนและเตรียมงานก่อนการทำ IQA
4. เพื่อการเตรียมการเก็บข้อมูล รายงาน และการติดตามความก้าวหน้า

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
วันที่ 1
 IQA Objective and Key Principles จุดประสงค์และหลักการ
 Description of IQA รายละเอียดโดยรวม
 Scope and Role of IQA ขอบเขตและหน้าที่ Benefit of IQA ผลประโยชน์
 Quality Audit Document เอกสารสำหรับการตรวจสอบ
 Managing the internal audit program (1) การบริหารโปรแกรม IQA
     - Process Flow ขบวนการทั้งหมด
     - Authority for IQA อำนาจหน้าที่
     - Establish the Audit program สร้างโปรแกรมการตรวจสอบ
 Work shop – “What to Audit?”

วันที่ 2
 Monitoring and review the audit program เฝ้าระวังและตรวจสอบโปรแกรม
 Initial Audit Program การเริ่มต้นโปรแกรมตรวจสอบ
 Prepare for on-site audit activities เตรียมการเพื่อหน้างาน
 Conduct on-site audit program การจัดการตรวจสอบ
 Audit Report การทำรายงานการตรวจสอบ
 Audit Follow up การติดตามผลการตรวจสอบ
 Work shop – Make an audit program

รูปแบบการอบรม
การบรรยาย แสดงกรณีศึกษา ทำกิจกรรมจำลอง และ เล่นเกม (แทรกในเนื้อหา)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้บริหาร
 พนักงาน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม