หลักสูตรฝึกอบรม Leader Skill Development - หลักสูตร 2 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) / หลักสูตรฝึกอบรม Leader Skill Development

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
หัวหน้างานในฐานะผู้นำ (Supervisor as Leader) เป็นกลุ่มบุคคลที่มีความสำคัญในการพัฒนาทีมงานโดยตรง เพราะเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับพนักงานมากที่สุด หากหัวหน้างานได้รับการพัมนาทักษะที่สำคัญให้มีความพร้อม 3 ด้าน จะทำให้หัวหน้างานคุณภาพขององค์กร

ทักษะที่สำคัญของการบริหารงานสำหรับหัวหน้างาน เพื่อทำให้ทีมงานมีความรู้ ความสามารถและสร้างผลการปฏิบัติงานได้ จนมีความสามารถมาทำงานแทนหัวหน้าได้ โดยหัวหน้างานต้องเป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างที่ดีในการทำงาน เช่น
      อบรม สัมมนา การกำหนดเป้าหมายคุณภาพ (Goal Setting)
      อบรม สัมมนา การวางแผนงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning)
      อบรม สัมมนา การสั่งงาน มอบหมายงานและติดตามงาน (Delegation & Monitoring)
      อบรม สัมมนา การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่ดี (Communication & Connection)
      อบรม สัมมนา การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (PSDM)
การพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้นำที่ดี ทำให้ทีมงานเกิดความเชื่อถือ ยอมรับและไว้วางใจ หัวหน้างานจึงต้องรู้จักตัวเอง และเข้าใจพฤติกรรมของทีมงานเชิงลึกและได้ปฏิบัติต่อลูกน้องได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยการใช้จิตวิทยาเชิงบวกในการทำงานร่วมกับทีมงานและสร้างทีมเวิร์คให้เกิดขึ้น

การสอนงานให้ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน เป็นแนวทางการบริหารทีมงานให้มีผลงานและเกิดความสุขในการทำงานร่วมกัน โดยที่หัวหน้างานต้องเข้าใจรูปแบบการสอนงานในแบบต่างๆ และเลือกใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการของบุคลากรแต่ละบุคคลและจุดประสงค์ที่ต่างกันก็จะทำให้การสอนงานเกิดประสิทธฺผลวัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีความเป็นผู้นำและมีทักษะการเป็นผู้นำที่ดี สร้างทีมงานที่มีคุณภาพเป็นตัวอย่างที่ดีในทีมงาน
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการบริหารงานที่สำคัญ และสามารถประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการสอนงานที่ถูกต้อง สอดคล้องกับความต้องการและสามารถปฏิบัติงานด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและปฏิบัติตามทักษะต่างๆ ที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง สามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : การพัฒนาภาวะผู้นำและทักษะการเป็นหัวหน้างาน
ผู้นำพลังเชิงบวก สร้างภาวะผู้นำในตัวเอง
      อบรม สัมมนา สนุกกับคำสำคัญ (Keywords)
      อบรม สัมมนา ความเชื่อเกี่ยวกับการเป็นผู้นำที่ดี
      อบรม สัมมนา การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำของหัวหน้างาน
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจลูกน้องด้วย DISC
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : การเป็นผู้นำใน Style ตัวเอง
การพัฒนาทักษะการบริหารงานสำหรับหัวหน้างาน
      อบรม สัมมนา การกำหนดเป้าหมายคุณภาพ (Goal Setting)
      อบรม สัมมนา การวางแผนงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning)
      อบรม สัมมนา การสั่งงาน มอบหมายงานและติดตามงาน (Delegation & Monitoring)
      อบรม สัมมนา การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่ดี (Communication & Connection)
      อบรม สัมมนา การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (PSDM)
      อบรม สัมมนา Workshop : การพัฒนาทักษะการบริหารงานในฐานะหัวหน้างาน
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษา : การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่
การสร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วยสมองเชิงบวก
      อบรม สัมมนา การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก (Proactive Working Mindset)
      อบรม สัมมนา หลุมพรางทางความคิดสร้างทัศนคติเชิงลบ
      อบรม สัมมนา ศัตรูที่สำคัญที่ทำให้มีทัศนคติเชิงลบ
      อบรม สัมมนา การสร้างทัศนคติเชิงลบกับการทำงาน
      อบรม สัมมนา Workshop : การส้รางทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
ผู้นำ....สร้างทีมเวิร์ค ทีมในฝัน
      อบรม สัมมนา คุณลักษณะของทีมเวิร์คคุณภาพ
      อบรม สัมมนา องค์ประกอบสำคัญของทีมเวิร์ค (Team Work)
      อบรม สัมมนา หลักการทำงานเป็นทีมในรูปแบบต่างๆ
      อบรม สัมมนา การทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ
      อบรม สัมมนา Workshop : การทำงานเชิงรุก สร้างทีมเวิร์คร่วมกัน

Day II : หลักการพัฒนาคนและทีมงานอย่างมีคุณภาพ
การสร้างบุคลิกภาพของผู้นำที่ดีสำหรับหัวหน้างาน
      อบรม สัมมนา หัวหน้างานในอุดมคติของทีมงานทั่วไป
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
      อบรม สัมมนา ผู้นำ 8 แบบในสถานการณ์ต่างๆ
      อบรม สัมมนา การเป็นผู้นำ 360 องศารอบทิศทาง
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : การค้นหาคุณค่าในตัวเอง (Who am I ?)
เทคนิคการสอนงานได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน
      อบรม สัมมนา ความเหมือนและความแตกต่างของการสอนงานแบบต่างๆ
      อบรม สัมมนา เทคนิคการ Teaching ให้เข้าใจง่าย
      อบรม สัมมนา เทคนิคการ Training ให้ปฏิบัติตามได้
      อบรม สัมมนา เทคนิคการ Coaching ให้มองเห็นประโยชน์
      อบรม สัมมนา เทคนิคการผสมการสอนงานแบบต่างๆ
      อบรม สัมมนา Workshop : การออกแบบเทคนิคการสอนงานกับงานปัจจุบัน
      อบรม สัมมนา Role Playing : การฝึกฝนการสอนงานด้วยตัวเอง
การประยุกต์ใช้การสื่อสารกับการทำงานสำหรับหัวหน้างาน
      อบรม สัมมนา การสื่อสารและการนำเสนอที่ดี (Presentation)
      อบรม สัมมนา การจูงใจให้คล้อยตามแนวความคิด (Persuasion)
      อบรม สัมมนา การเจรจาต่อรองแบบ WIN :WIN (Negotiation)
      อบรม สัมมนา การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
      อบรม สัมมนา การใช้คำถามเปิดอย่างอย่างชาญฉลาด (Questioning)
      อบรม สัมมนา Role Playing : การฝึกฝนทักษะการสื่อสารและการประยุกต์ใช้
การโค้ชของการปฏิบัติงานให้ทีมงาน (Coaching for High Performance)
      อบรม สัมมนา นิยามความหมายของการโค้ชงาน
      อบรม สัมมนา การพัฒนาทักษะการฟังเชิงลึก (Deep Listening)
      อบรม สัมมนา การพัฒนาทักษะการโค้ช (Coaching Skill)
      อบรม สัมมนา การบริหารผลการปฏิบัติงานในฐานะโค้ช
      อบรม สัมมนา Role Playing : การฝึกฝนทักษะการโค้ชด้วยตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
แนวทางของโปรแกรมและเป้าหมายจะให้ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการกำหนด เพื่อให้ได้ทิศทางที่องค์กรต้องการ และเพื่อให้สามารถ ดำเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืนภายหลังจากที่จบสิ้นโปรแกรมการพัฒนาแล้ว
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
ผู้บริหารระดับสูงควรมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับกลาง, ผู้จัดการ ว่าไปในทิศทางใด จะได้สามารถสนับสนุนช่วยเหลือให้เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นธรรมชาติในที่สุด ในระหว่างการทำงานปกติ
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง