หลักสูตรฝึกอบรม Leader Skill Development - หลักสูตร 2 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Leadership / Leader Skill Development

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
หัวหน้างานในฐานะผู้นำ (Supervisor as Leader) เป็นกลุ่มบุคคลที่มีความสำคัญในการพัฒนาทีมงานโดยตรง เพราะเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับพนักงานมากที่สุด หากหัวหน้างานได้รับการพัมนาทักษะที่สำคัญให้มีความพร้อม 3 ด้าน จะทำให้หัวหน้างานคุณภาพขององค์กร

ทักษะที่สำคัญของการบริหารงานสำหรับหัวหน้างาน เพื่อทำให้ทีมงานมีความรู้ ความสามารถและสร้างผลการปฏิบัติงานได้ จนมีความสามารถมาทำงานแทนหัวหน้าได้ โดยหัวหน้างานต้องเป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างที่ดีในการทำงาน เช่น
      อบรม สัมมนา การกำหนดเป้าหมายคุณภาพ (Goal Setting)
      อบรม สัมมนา การวางแผนงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning)
      อบรม สัมมนา การสั่งงาน มอบหมายงานและติดตามงาน (Delegation & Monitoring)
      อบรม สัมมนา การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่ดี (Communication & Connection)
      อบรม สัมมนา การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (PSDM)
การพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้นำที่ดี ทำให้ทีมงานเกิดความเชื่อถือ ยอมรับและไว้วางใจ หัวหน้างานจึงต้องรู้จักตัวเอง และเข้าใจพฤติกรรมของทีมงานเชิงลึกและได้ปฏิบัติต่อลูกน้องได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยการใช้จิตวิทยาเชิงบวกในการทำงานร่วมกับทีมงานและสร้างทีมเวิร์คให้เกิดขึ้น

การสอนงานให้ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน เป็นแนวทางการบริหารทีมงานให้มีผลงานและเกิดความสุขในการทำงานร่วมกัน โดยที่หัวหน้างานต้องเข้าใจรูปแบบการสอนงานในแบบต่างๆ และเลือกใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการของบุคลากรแต่ละบุคคลและจุดประสงค์ที่ต่างกันก็จะทำให้การสอนงานเกิดประสิทธฺผลวัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีความเป็นผู้นำและมีทักษะการเป็นผู้นำที่ดี สร้างทีมงานที่มีคุณภาพเป็นตัวอย่างที่ดีในทีมงาน
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการบริหารงานที่สำคัญ และสามารถประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการสอนงานที่ถูกต้อง สอดคล้องกับความต้องการและสามารถปฏิบัติงานด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและปฏิบัติตามทักษะต่างๆ ที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง สามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : การพัฒนาภาวะผู้นำและทักษะการเป็นหัวหน้างาน
ผู้นำพลังเชิงบวก สร้างภาวะผู้นำในตัวเอง
      อบรม สัมมนา สนุกกับคำสำคัญ (Keywords)
      อบรม สัมมนา ความเชื่อเกี่ยวกับการเป็นผู้นำที่ดี
      อบรม สัมมนา การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำของหัวหน้างาน
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจลูกน้องด้วย DISC
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : การเป็นผู้นำใน Style ตัวเอง
การพัฒนาทักษะการบริหารงานสำหรับหัวหน้างาน
      อบรม สัมมนา การกำหนดเป้าหมายคุณภาพ (Goal Setting)
      อบรม สัมมนา การวางแผนงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning)
      อบรม สัมมนา การสั่งงาน มอบหมายงานและติดตามงาน (Delegation & Monitoring)
      อบรม สัมมนา การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่ดี (Communication & Connection)
      อบรม สัมมนา การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (PSDM)
      อบรม สัมมนา Workshop : การพัฒนาทักษะการบริหารงานในฐานะหัวหน้างาน
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษา : การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่
การสร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วยสมองเชิงบวก
      อบรม สัมมนา การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก (Proactive Working Mindset)
      อบรม สัมมนา หลุมพรางทางความคิดสร้างทัศนคติเชิงลบ
      อบรม สัมมนา ศัตรูที่สำคัญที่ทำให้มีทัศนคติเชิงลบ
      อบรม สัมมนา การสร้างทัศนคติเชิงลบกับการทำงาน
      อบรม สัมมนา Workshop : การส้รางทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
ผู้นำ....สร้างทีมเวิร์ค ทีมในฝัน
      อบรม สัมมนา คุณลักษณะของทีมเวิร์คคุณภาพ
      อบรม สัมมนา องค์ประกอบสำคัญของทีมเวิร์ค (Team Work)
      อบรม สัมมนา หลักการทำงานเป็นทีมในรูปแบบต่างๆ
      อบรม สัมมนา การทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ
      อบรม สัมมนา Workshop : การทำงานเชิงรุก สร้างทีมเวิร์คร่วมกัน

Day II : หลักการพัฒนาคนและทีมงานอย่างมีคุณภาพ
การสร้างบุคลิกภาพของผู้นำที่ดีสำหรับหัวหน้างาน
      อบรม สัมมนา หัวหน้างานในอุดมคติของทีมงานทั่วไป
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
      อบรม สัมมนา ผู้นำ 8 แบบในสถานการณ์ต่างๆ
      อบรม สัมมนา การเป็นผู้นำ 360 องศารอบทิศทาง
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : การค้นหาคุณค่าในตัวเอง (Who am I ?)
เทคนิคการสอนงานได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน
      อบรม สัมมนา ความเหมือนและความแตกต่างของการสอนงานแบบต่างๆ
      อบรม สัมมนา เทคนิคการ Teaching ให้เข้าใจง่าย
      อบรม สัมมนา เทคนิคการ Training ให้ปฏิบัติตามได้
      อบรม สัมมนา เทคนิคการ Coaching ให้มองเห็นประโยชน์
      อบรม สัมมนา เทคนิคการผสมการสอนงานแบบต่างๆ
      อบรม สัมมนา Workshop : การออกแบบเทคนิคการสอนงานกับงานปัจจุบัน
      อบรม สัมมนา Role Playing : การฝึกฝนการสอนงานด้วยตัวเอง
การประยุกต์ใช้การสื่อสารกับการทำงานสำหรับหัวหน้างาน
      อบรม สัมมนา การสื่อสารและการนำเสนอที่ดี (Presentation)
      อบรม สัมมนา การจูงใจให้คล้อยตามแนวความคิด (Persuasion)
      อบรม สัมมนา การเจรจาต่อรองแบบ WIN :WIN (Negotiation)
      อบรม สัมมนา การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
      อบรม สัมมนา การใช้คำถามเปิดอย่างอย่างชาญฉลาด (Questioning)
      อบรม สัมมนา Role Playing : การฝึกฝนทักษะการสื่อสารและการประยุกต์ใช้
การโค้ชของการปฏิบัติงานให้ทีมงาน (Coaching for High Performance)
      อบรม สัมมนา นิยามความหมายของการโค้ชงาน
      อบรม สัมมนา การพัฒนาทักษะการฟังเชิงลึก (Deep Listening)
      อบรม สัมมนา การพัฒนาทักษะการโค้ช (Coaching Skill)
      อบรม สัมมนา การบริหารผลการปฏิบัติงานในฐานะโค้ช
      อบรม สัมมนา Role Playing : การฝึกฝนทักษะการโค้ชด้วยตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
แนวทางของโปรแกรมและเป้าหมายจะให้ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการกำหนด เพื่อให้ได้ทิศทางที่องค์กรต้องการ และเพื่อให้สามารถ ดำเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืนภายหลังจากที่จบสิ้นโปรแกรมการพัฒนาแล้ว
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
ผู้บริหารระดับสูงควรมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับกลาง, ผู้จัดการ ว่าไปในทิศทางใด จะได้สามารถสนับสนุนช่วยเหลือให้เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นธรรมชาติในที่สุด ในระหว่างการทำงานปกติ
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : สร้างทีมงานหัวหน้างานภาวะผู้นำ

แสดงความคิดเห็น