หลักสูตรฝึกอบรม Quality Mindset - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม Quality Mindset

อ. พลกฤต โสลาพากุล

(วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
          จากงานวิจัยของนักจิตวิทยาที่ชื่อว่า Carol Dweck พบกว่าคนส่วนใหญ่ที่ประสบความสำเร็จได้นั้นมักจะมากจากการมีความคิดที่ดี หรือที่เรียกกันว่า Mindset ตัวอย่างเช่น แจ็ค หม่า เขาเป็นธรรมดาคนหนึ่ง แจ็ค หม่า เกิดมาจากครอบครัวที่ยากจน เขาเคยสมัครงานได้ที่แต่โดนปฏิเสธพียงเพราะเขาจบมาไม่ตรงสายอาชีพ และยังโดยมหาลัยดังของ Harvard ปฏิเสธนับสิบครั้ง เคยนำเสนอไอเดียเรื่องธุรกิจ Alipay หรือเรียกง่ายๆว่าธุรกิจ E-Commerce ว่าเป็นเรื่องที่ไร้สาระ แต่แจ็ค หม่า มีจุดแข็งเพียงอย่างเดียวคือการไม่ยอมแพ้หรือที่เรียกันว่าทัศนคติที่ดีนั่นเอง ปัจจุบัน แจ็ค หม่า เป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จและรวยที่สุดในประเทศจีนจากการทำธุรกิจ E-Commerce ที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดี คือ Alibaba
          ดังนั้นในฐานะที่ตัวเราเองเป็นผู้นำ อยากประสบความสำเร็จในเรื่องการทำงาน การบริหารงาน การบริหารลูกน้อง ไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะแวดล้อมแบบใด สิ่งสำคัญที่จพทำให้งานสำเร็จตามเป้าหมายได้ต้องทีทัศนคติที่ดีก่อน หรือที่เรียกว่า “Quality Mindset”

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคกระบวนการสร้าง Mindset หรือทัศนคติที่ดี เพื่อการบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรได้เป็นอย่างดี
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้จากเครื่องมือต่างๆที่ช่วยสนับสนุนในการสร้างกระบวนการคิดที่ดี (Quality Mindset)
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ความหมายและความสำคัญของ Mindset
Mindset and Skillset แตกต่างกันอย่างไร
Workshop 1: หลักของการสร้าง Mindset
การอยู่กับตนเองในปัจจุบัน (Self Presence)
หัวใจสำคัญในการสร้าง Mindset
Workshop 2: Self Awareness (การสร้างความตระหนักรู้) โดยใช้ Coaching card
การสื่อสารด้วยหลัก NLP Model
ทักษะการฟัง 4 ระดับ
Workshop 3:เทคนิคในการฟัง 4 ระดับ จับคู่เพื่อฟังจากคู่ของตน
เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ และการสร้างความไว้วางใจกับผู้อื่น (Trust)
หลักการทำงานของสมองสำหรับการโค้ช (Brain-Based Coaching)
การสร้างความตระหนักในการทำงานกับผู้ใต้บังคับบัญชา
การตั้งเป้าหมายการทำงานด้วยหลัก SMART GOAL
Workshop 4 : การตั้งเป้าหมายความสำเร็จร่วมกันในการทำงานผ่านรูปแบบเกมส์


กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน
ผู้ที่สนใจ

รูปแบบการการอบรม
การบรรยาย Coaching Brainstorming การนำเสนอ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม