สร้างแนวความคิดพื้นฐานแบบลีน

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     17 สิงหาคม 2561     2,556     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด ทั่วไป    สร้างแนวความคิดพื้นฐานแบบลีน

     “การมุ่งลดความสูญเปล่าจากการใช้ทรัพยากรที่ไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ รวมถึงการค้นหาแนวทางปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องด้วยการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ (Human Capital) ไม่เน้นการลงทุนในเทคโนโลยีชั้นสูง แต่ให้พนักงานเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญและสอดคล้องกับปรัชญาคุณภาพ”

หลักการสำคัญของแนวคิดแบบลีน
     1. การค้นหาแนวทางลดความสูญเปล่า : กระบวนการที่เกิดขึ้นในธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการผลิตหรือการบริการย่อมมีขั้นตอนที่หลากหลาย มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆ และประกอบด้วยบุคลกรจำนวนมาก ย่อมต้องมีส่วนที่สูญเสียหรือสูญเปล่า เช่น การรอคอย, การใช้ประสิทธิผล, การจัดเก็บ, การขนส่ง เป็นต้น ถ้าหากสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นกับบุคากรได้ย่อมสามารถลดความสูญเปล่าจากสาเหตุดังกล่าวได้ 
     2 . การมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ลูกค้า : การส่งมอบสินค้าหรือบริการ ต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดและความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าเป็นสำคัญ ดังนั้นกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดขึ้นกับลูกค้า ในมุมมองของลูกค้ามากกว่ามุมองขององค์กรเพียงอย่างเดียว 
     3. การสร้างพฤติกรรมปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง : การเปลี่ยนแปลงแลปรับปรุงต้องใช้ระยะเวลาและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจึงจะบรรลุผลสำเร็จตอบ เป้าหมายไม่ว่าจะเป็นกระบวนการ, สถานที่ทำงาน, การให้บริการลูกค้า เป็นต้น ดังนั้น จึงต้องกำหนดแนวทางการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นพฤติกรรมของบุคลากร เช่น 5ส , ไคเซ็น, TQM เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงทีละเล็กแต่ต่อเนื่องย่อมดีกว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพียงครั้งเดียวแล้วเลิก 
     4. การตอบสนองความต้องการของลูกค้า : ลูกค้าคือบุคคลสำคัญสำหรับองค์กร ความต้องการของลูกค้าจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก สินค้า/บริการของเราจะดีแค่ไหน ถ้าไม่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าย่อมขายไม่ได้ ดังนั้น แนวความคิดแบบลีนจึงให้ความสำคัญที่ความต้องการ ของลูกค้าเป็นหลัก แล้วจึงผลิตหรือสร้างระบบงานบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด ด้วยต้นทุนที่สามารถแข่งขันในตลาดได้ 
     5. การสร้างความสมบูรณ์แบบ : ความสมบูรณ์แบบต้องเกิดขึ้นในทุกๆ จุดของกระบวนการ และถูกกำหนดอย่างเป็นระบบเพื่อลดต้นทุนขององค์กร โดยลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นแล้วสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้ตรงความต้องการของลูกค้า โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มมากนัก ทำให้ไม่ต้องขึ้นราคาสินค้า จึงสามารถแข่งขันอยู่ในตลาดได้ เพียงแค่ลดความสูญเปล่าที่แฝงอยู่ในตัวสินค้าหรือบริการให้ได้มากที่สุดและต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ลดความสูญเปล่า เช่น
      แผนภูมิพาเรโต้
      การควบคุมด้วยสายตา
      แผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า
      กิจกรรม 5 ส
      ไคเซ็น
      T.Q.M. อบรม สัมมนา ระบบการผลิตแบบดึง
      ผลิตตามความต้องการ (Just-in-time)

แสดงความคิดเห็น