10 Fixed Mindset

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     13 พฤศจิกายน 2561     986     0

10 Fixed Mindset ที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อใช้การสอนแนว T&GC
1. ขาดความเชื่อมั่นในการทำ Rapport ช่วงก่อนเริ่มเข้าสไลด์
2. อธิบายสไลด์เสร็จแล้วแต่ไม่รู้จะใช้คำถามอย่างไรเพื่อให้ผู้เรียนอยากคิด
3. กังวลกับคำตอบของผู้เรียนเพราะรู้สึกว่ายังไม่ตรงประเด็นที่อยากให้เข้าใจเท่าไร
4. ไม่แม่น Content จึงไม่กล้าอธิบายเยอะ กลัวผู้เรียนถามแล้วโค้ชเพื่อชวนเขาคิดไม่ได้
5. รู้สึกว่าตนเองมีประสบการณ์เรื่องที่สอนน้อย จึงทำให้กลัวไม่ได้ยิน Keyword เขาเพื่อนำมาโค้ช
6. อยากยกตัวอย่างให้โดน แต่ไม่เคยทำงานด้านเดียวกับผู้เรียน จึงไม่รู้จะยกอย่างไร
7. อยากใช้ Role Play แต่ไม่มั่นใจกระบวนการโค้ชของตัวเอง จึงพยายามเลี่ยงๆไป
8. เขียนหลักการบน Flipchart ไว้เยอะ แต่ไม่รู้จะเชื่อมเข้ากระบวนการโค้ชอย่างไรดี
9. ไม่มีผู้เรียนอยากแสดงเป็นโค้ชชี่ Role Play แต่ไม่รู้จะกระตุ้นอย่างไรดี
10. Role Play แล้วอยากให้ได้ผลลัพธ์การโค้ช ทำให้ไม่รู้จะจบการ Role Play อย่างไรดี

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  Fixed Mindsetแนวการสอนกระบวนการโค้ช

แสดงความคิดเห็น