Training and Group Coaching Ground Rules

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     24 ธันวาคม 2561     1,078     0

กระบวนการสอน Training & Group Coaching มีหลักเกณฑ์การอบรมพื้นฐานที่แตกต่างจากการอบรมทั่วไป ซึ่งผู้เข้าอบรมอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับกระบวนการสอนนี้ วิทยากร&โค้ชจึงต้องเชื่อมโยง T&GC Ground Rule กับเนื้อหาตามสไลด์อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจวัตถุประสงค์หรือที่มาของกระบวนการสอนที่ใช้

ใช้ชุดคำถามสำรวจความคิดโดยยังไม่อธิบายทฤษฎี
วัตถุประสงค์ : ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ และตอบคำถามบนกรอบความคิดปัจจุบัน แล้ววิทยากร&โค้ชนำมาเดินกระบวนการเพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเอง Mirror

ใช้หลุมพรางความคิดเชิงลบและเทคนิคเอาชนะหลุมพราง
วัตถุประสงค์ : ผู้เรียนได้สำรวจความเป็นตัวตน (Being) ที่ทำให้เกิดกรอบความคิดเชิงลบ แล้วเลือกใช้เทคนิคที่ชอบ เชื่อ ใช่ นำมาใช้ปรับเปลี่ยนกรอบความคิดใหม่ผ่านการทำWorkshopสร้างการเปลี่ยนแปลง Mindset

Workshopสรุปแนวความคิดจากเทคนิคที่ได้เรียนรู้
วัตถุประสงค์ : ผู้เรียนซึ่งเป็นผู้ใหญ่ (Adult Learning) เลือกนำเทคนิค ทฤษฎี ความรู้ เครื่องมือที่เหมาะกับความเป็นตัวตนของเขา (Being) มาสร้างรูปแบบการนำไปใช้โดยไม่รู้สึกขัดแย้งกับความเชื่อและประสบการณ์เดิม Methodology

กรณีศึกษาด้วยเหตุการณ์เสมือนจริง
วัตถุประสงค์ : ผู้เรียนประยุกต์ใช้หลักการ เทคนิคกับเหตุการณ์สมมติที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงเพื่อให้มีรูปแบบ กระบวนการบริหารจัดการด้วยกรอบความคิดใหม่และสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เพื่อนำไปฝึกฝนหลังการอบรมผ่านเอกสารการบ้าน Movement

หลัก 4M (Mirror - Mindset - Methodology - Movement) ดูเหมือนเป็นหลักการพื้นฐานทั่วไป  แต่กระบวนการนำไปใช้ซึ่งอยู่เบื้องหลัง 4M นี้คือสิ่งที่วิทยากร&โค้ช T&GC เรียนรู้และฝึกฝนเพื่อเพิ่มความละเอียดของกระบวนการได้อย่างไม่สิ้นสุดครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  การบริหารจัดการการอบรม4M

แสดงความคิดเห็น