Coaching High Performance

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     26 กรกฎาคม 2562     1,159     0

     วันนี้ขออนุญาตแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหัวข้อ “Coaching High Performance” ที่หัวหน้างานและผู้จัดการ นำไปใช้ในการพัฒนาทีมงานให้มีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นโดยใช้หลักการและกระบวนการของโค้ชมากกว่าการพัฒนาด้านวิธีการสอนแบบทิ้งไป

แก่นสำคัญที่ผมเรียนรู้เกี่ยวกับการโค้ชเพื่อให้ผู้อื่นมีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น นั้นมีองค์ปรักอบสำคัญที่ต้องพิจารณาดังนี้
ความรู้ ความสามารถของเขา (ศักยภาพ)
ความคิด ความรู้สึกกับการทำงาน (Life)
เทคนิค วิธีการที่เหมาะสมของเขา (Skill)
กระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย (Performance)     การโค้ชเพื่อให้ผู้อื่นมีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น ผมมักมุ่งเน้นทั้ง 2 เรื่องคือ การโค้ชที่ความรู้สึกและผลการปฏิบัติงาน (Life & Performance Coaching) เพราะคนจะปฏิบัติงานได้ดีนั้น ต้องมีหลักการดำเนินชีวิตในเรื่องนั้นๆที่ดีด้วย การโค้ชมุ่งเน้นให้เกิดเฉพาะผลงานแต่ไม่ได้ทำให้เขาเติมเต็มเชื่อมั่นในตัวเอง ก็จะทำให้ได้ผลงานที่ไม่มีประสิทธิผลมากนัก

การโค้ชที่ผสมทั้ง Life & Performance ผมจะให้ความสำคัญในการโค้ชตามนี้ครับ
การทำให้โค้ชชี่มีเป้าหมายที่ชัดเจน
ถ้าจะให้มีคุณภาพควรเป็น SMART Coat
กระตุ้นให้เขาเห็นตัวเองว่าคิดหรือรู้สึกกับเป้าหมายนี้อย่างไร
ค้นหาความไม่สมดุลของพื้นฐานที่เขาต้องการ (Need)
ค้นหาความกลัว ความกังวลที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน (Fear)
ทำให้เขาเติมเต็มความต้องการพื้นฐานและเอาชนะความกลัว
ทำให้เขามีแผนงาน วิธีการที่เหมาะสมในการไปสู่เป้าหมาย
จูงใจให้เขาตัดสินใจเลือกวิธีการที่ดีที่สุดในขณะนั้น ด้วยความเชื่อมั่น
ทำให้เขาสรุปสิ่งที่จะปฏิบัติเพื่อทำให้เป้าหมายสำเร็จ

     การทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ต้องเป็นการใช้กระบวนการและทักษะของการโค้ช ไม่ใช่คำแนะนำนะครับ เพราะผมเชื่อว่าเขาสามารถคิดเรื่องเหล่านี้ได้ด้วยตัวเอง แล้วลงมือปฏิบัติด้วยความเต็มใจ เพราะผมทำให้ชีวิตเขาสมดุลกับเป้าหมายแล้ว และนี่คือสิ่งที่ผมเรียนกว่า “Life & Performance” ครับ

แสดงความคิดเห็น