หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการเชิงกลยุทธ์และการประยุกต์ใช้ - หลักสูตร 2 วัน

(Strategic & Applied)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Management and Productivity / การจัดการเชิงกลยุทธ์และการประยุกต์ใช้

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นหัวใจสำคัญที่ผู้บริหารองค์กรควรเป็นผู้กำหนดและ ดำเนินงานตามแผนงานเชิงกลยุทธ์ เพราะจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีทิศทางที่ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานตามเรื่องที่สำคัญมากกว่าการทำเรื่องเร่งด่วนแต่ไม่ใช่เรื่องสำคัญขององค์กร ซึ่งสามารถพบเห็นองค์กรโดยส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหา ในระดับปฏิบัติงานมากกว่าการทำงานตามแผนกลยุทธ์ องค์กรนั้นจึงไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ 
การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันและการสร้างโอกาสทางการตลาดและการขาย ก็เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเชิงกลยุทธ์ เพราะขนาดตลาดที่ธุรกิจดำเนินอยู่นั้นควรมีมูลค่าที่มากเพียงพอต่อการลงทุนเพื่อการแข่งขัน และหากสามารถมุ่งเน้นลูกค้าเป้าหมายหลักได้ชัดเจนมากเท่าไร ย่อมทำให้โอกาสในการประสบความสำเร็จมีสูงขึ้น
การสร้างทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ด้วยตัวเอง จะทำให้สามารถกำหนดทิศทาง, แผนงานและแนวทางปฏิบัติได้สอดคล้องกัน อีกทั้งผู้บริหารสามารถปรับเปลี่ยนแผนงานเชิงกลยุทธ์ ได้ตามความเหมาะสม ทันต่อเหตุการณ์และได้เปรียบในการแข่งขัน เพราะสามารถเข้าใจแนวความคิดของการคิดเชิงกลยุทธ์และการจัดการเชิงกลยุทธ์ได้ด้วยตัวเอง

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้บริหาร/ผู้จัดการ สามารถวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันในธุรกิจของตัวเองได้ด้วยตัวเอง ด้วยข้อมูลที่แม่นยำ สามารถนำไปใช้ได้จริง
เพื่อสร้างเสริมทักษะการคิดและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ให้ผู้บริหารผ่านการทำ Workshop และกรณีศึกษาต่างๆ จนเข้าใจอย่างแท้จริง
เพื่อการสร้างการเรียนรู้ผ่าน Model และเทคนิคต่างๆ ซึ่งสามารถนำไปถ่ายทอดและระดมสมองกับทีมงานต่อไปในอนาคตได้ด้วยตัวเอง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันในธุรกิจ 
สำรวจแนวความคิดด้านทักษะการคิดของตัวเอง
      อบรม สัมมนา การจัดการเชิงกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขัน
      อบรม สัมมนา การวิเคราะห์ SWOT
      อบรม สัมมนา การกำหนดกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา Workshop: กลยุทธ์ขององค์กร

การคิดแบบต่างๆ และการประยุกต์ใช้
      อบรม สัมมนา การวิเคราะห์การแข่งขันในตลาด
      อบรม สัมมนา ขนาดตลาดในพื้นที่ (มูลค่า)
      อบรม สัมมนา กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก (Segment)
      อบรม สัมมนา ความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน
      อบรม สัมมนา แนวโน้มการเจริญเติบโตของธุรกิจ
      อบรม สัมมนา Workshop: การตลาดเพื่อการแข่งขัน 

เครื่องมือสำคัญของการคิดแก้ปัญหาแบบบูรณาการ
      อบรม สัมมนา การสร้างโอกาสทางการตลาดและการขาย
      อบรม สัมมนา วงจรสินค้าหลัก (Product Life Cycle)
      อบรม สัมมนา สร้างโอกาสทางการตลาดด้วยตาราง (สินค้า-ตลาด)
      อบรม สัมมนา วิเคราะห์ความได้เปรียบ-เสียเปรียบด้วย 5 Force
      อบรม สัมมนา Workshop: วิเคราะห์ข้อมูลด้วยตารางต่างๆ
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษา: การสร้างความได้เปรียบทางการตลาดและการขาย

การพัฒนาทักษะการคิดด้วยตัวเอง
      อบรม สัมมนา การสร้างทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ด้วยตัวเอง
      อบรม สัมมนา การสำรวจสถานการณ์การคิดเชิงกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
      อบรม สัมมนา การค้นหาทางเลือกเชิงกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา การวางแผนเชิงกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา การลงมือปฏิบัติตามแผน
      อบรม สัมมนา การประเมินและติดตามผลลัพธ์
      อบรม สัมมนา Workshop: กำหนดแผนงานเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง


Day II : : การประยุกต์ใช้การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
การเขียน “คัมภีร์การบริหารเชิงกลยุทธ์” ด้วยตัวเอง
การระดมสมองกับปัจจัยสำคัญๆ
      อบรม สัมมนา หัวข้อสำคัญเชิงกลยุทธ์
            - หัวข้อสำคัญเชิงกลยุทธ์
            - การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

การวิเคราะห์ “กรณีศึกษา” และการประยุกต์ใช้
      อบรม สัมมนา การบริหารจัดการด้านผลิตภัณฑ์
      อบรม สัมมนา การบริหารจัดการด้านการตลาด / กิจกรรม
      อบรม สัมมนา การบริหารจัดการด้านช่องทางจัดจำหน่าย
      อบรม สัมมนา การบริหารจัดการด้านบริการหลังการขาย
      อบรม สัมมนา การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี

การรวบรวมแผนงานเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย 
      อบรม สัมมนา การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
      อบรม สัมมนา Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
      อบรม สัมมนา การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
      อบรม สัมมนา การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น 
      อบรม สัมมนา Role Playing : ทำให้เห็นสถานการณ์จริง โดยการแสดงแบบสมมติ 
กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ
การบ้านที่เป็นเปาหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ              
หัวหน้างาน                  
ผู้จัดการ

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การจัดการการบริหารSWOT

แสดงความคิดเห็น