หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการเชิงกลยุทธ์และการประยุกต์ใช้ - หลักสูตร 2 วัน
(Strategic & Applied)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / การบริหารงาน (Management and Productivity) / หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการเชิงกลยุทธ์และการประยุกต์ใช้ (Strategic & Applied)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นหัวใจสำคัญที่ผู้บริหารองค์กรควรเป็นผู้กำหนดและ ดำเนินงานตามแผนงานเชิงกลยุทธ์ เพราะจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีทิศทางที่ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานตามเรื่องที่สำคัญมากกว่าการทำเรื่องเร่งด่วนแต่ไม่ใช่เรื่องสำคัญขององค์กร ซึ่งสามารถพบเห็นองค์กรโดยส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหา ในระดับปฏิบัติงานมากกว่าการทำงานตามแผนกลยุทธ์ องค์กรนั้นจึงไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ 
การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันและการสร้างโอกาสทางการตลาดและการขาย ก็เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเชิงกลยุทธ์ เพราะขนาดตลาดที่ธุรกิจดำเนินอยู่นั้นควรมีมูลค่าที่มากเพียงพอต่อการลงทุนเพื่อการแข่งขัน และหากสามารถมุ่งเน้นลูกค้าเป้าหมายหลักได้ชัดเจนมากเท่าไร ย่อมทำให้โอกาสในการประสบความสำเร็จมีสูงขึ้น
การสร้างทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ด้วยตัวเอง จะทำให้สามารถกำหนดทิศทาง, แผนงานและแนวทางปฏิบัติได้สอดคล้องกัน อีกทั้งผู้บริหารสามารถปรับเปลี่ยนแผนงานเชิงกลยุทธ์ ได้ตามความเหมาะสม ทันต่อเหตุการณ์และได้เปรียบในการแข่งขัน เพราะสามารถเข้าใจแนวความคิดของการคิดเชิงกลยุทธ์และการจัดการเชิงกลยุทธ์ได้ด้วยตัวเอง

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้บริหาร/ผู้จัดการ สามารถวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันในธุรกิจของตัวเองได้ด้วยตัวเอง ด้วยข้อมูลที่แม่นยำ สามารถนำไปใช้ได้จริง
เพื่อสร้างเสริมทักษะการคิดและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ให้ผู้บริหารผ่านการทำ Workshop และกรณีศึกษาต่างๆ จนเข้าใจอย่างแท้จริง
เพื่อการสร้างการเรียนรู้ผ่าน Model และเทคนิคต่างๆ ซึ่งสามารถนำไปถ่ายทอดและระดมสมองกับทีมงานต่อไปในอนาคตได้ด้วยตัวเอง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันในธุรกิจ 
สำรวจแนวความคิดด้านทักษะการคิดของตัวเอง
      อบรม สัมมนา การจัดการเชิงกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขัน
      อบรม สัมมนา การวิเคราะห์ SWOT
      อบรม สัมมนา การกำหนดกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา Workshop: กลยุทธ์ขององค์กร

การคิดแบบต่างๆ และการประยุกต์ใช้
      อบรม สัมมนา การวิเคราะห์การแข่งขันในตลาด
      อบรม สัมมนา ขนาดตลาดในพื้นที่ (มูลค่า)
      อบรม สัมมนา กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก (Segment)
      อบรม สัมมนา ความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน
      อบรม สัมมนา แนวโน้มการเจริญเติบโตของธุรกิจ
      อบรม สัมมนา Workshop: การตลาดเพื่อการแข่งขัน 

เครื่องมือสำคัญของการคิดแก้ปัญหาแบบบูรณาการ
      อบรม สัมมนา การสร้างโอกาสทางการตลาดและการขาย
      อบรม สัมมนา วงจรสินค้าหลัก (Product Life Cycle)
      อบรม สัมมนา สร้างโอกาสทางการตลาดด้วยตาราง (สินค้า-ตลาด)
      อบรม สัมมนา วิเคราะห์ความได้เปรียบ-เสียเปรียบด้วย 5 Force
      อบรม สัมมนา Workshop: วิเคราะห์ข้อมูลด้วยตารางต่างๆ
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษา: การสร้างความได้เปรียบทางการตลาดและการขาย

การพัฒนาทักษะการคิดด้วยตัวเอง
      อบรม สัมมนา การสร้างทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ด้วยตัวเอง
      อบรม สัมมนา การสำรวจสถานการณ์การคิดเชิงกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
      อบรม สัมมนา การค้นหาทางเลือกเชิงกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา การวางแผนเชิงกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา การลงมือปฏิบัติตามแผน
      อบรม สัมมนา การประเมินและติดตามผลลัพธ์
      อบรม สัมมนา Workshop: กำหนดแผนงานเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง


Day II : : การประยุกต์ใช้การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
การเขียน “คัมภีร์การบริหารเชิงกลยุทธ์” ด้วยตัวเอง
การระดมสมองกับปัจจัยสำคัญๆ
      อบรม สัมมนา หัวข้อสำคัญเชิงกลยุทธ์
            - หัวข้อสำคัญเชิงกลยุทธ์
            - การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

การวิเคราะห์ “กรณีศึกษา” และการประยุกต์ใช้
      อบรม สัมมนา การบริหารจัดการด้านผลิตภัณฑ์
      อบรม สัมมนา การบริหารจัดการด้านการตลาด / กิจกรรม
      อบรม สัมมนา การบริหารจัดการด้านช่องทางจัดจำหน่าย
      อบรม สัมมนา การบริหารจัดการด้านบริการหลังการขาย
      อบรม สัมมนา การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี

การรวบรวมแผนงานเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย 
      อบรม สัมมนา การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
      อบรม สัมมนา Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
      อบรม สัมมนา การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
      อบรม สัมมนา การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น 
      อบรม สัมมนา Role Playing : ทำให้เห็นสถานการณ์จริง โดยการแสดงแบบสมมติ 
กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ
การบ้านที่เป็นเปาหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ              
หัวหน้างาน                  
ผู้จัดการ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ