หลักสูตรฝึกอบรม การจัดทำใบบรรยายลักษณะงาน แบบ SMART JD - หลักสูตร 1 วัน
(How To Write Job Description as SMART JD)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การจัดทำใบบรรยายลักษณะงาน แบบ SMART JD (How To Write Job Description as SMART JD)

อ. พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

(วิทยากร อาจารย์ และที่ปรึกษาด้านบริหารทรัพยากรบุคคล)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   ใบบรรยายลักษณะงาน เป็นเอกสารที่มีความสาคัญต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะเป็นการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งงานเพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่ง ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานแล้ว ยังมีข้อมูลที่มีความสำคัญและจำเป็นในการบริหารทรัพยากรบุคคล แต่การจัดทำใบบรรยายลักษณะงานในปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคของการแข่งขันทางธุรกิจ ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ไม่ว่าจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี่ การเปลี่ยนวิธีการหรือเปลี่ยนกระบวนการ ฯลฯ เป็นเหตุให้บทบาทหน้าที่ของคนต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ถ้าองค์กรไม่มีการจัดทำ Job Description หรือ มี แต่การจัดทำไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ตลอดจนความไม่ชัดเจนและความไม่เข้าใจในงาน ดังนั้น คุณสมบัติของใบบรรยายลักษณะงานในยุคปัจจุบัน จึงต้องมีความยืดหยุ่น พร้อมปรับเปลี่ยนตามได้รวดเร็ว มีความกระชับ แต่ยังคงประสิทธิภาพในการนำไปใช้งานได้เป็นอย่างดี “SMART JD” จึงมีบทบาทสำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพราะเขียนอยู่บนหลักการ SMART จึงมีความกระชับ ฉลาด คล่องแคล้ว ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

วัตถุประสงค์
1. ให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการเขียนและประโยชน์ของใบบรรยายลักษณะงาน 
2. ให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการวิเคราะห์งาน และการเขียนคำบรรยายลัษณะงานภายใต้หลักการ SMART JD 
3. ให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการนำ SMART JD ไปใช้ในงานบริหารงานบุคคลใน กระบวนการต่าง ๆ
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ความหมายและประโยชน์ของใบบรรยายลักษณะงาน 
แนวคิด ขั้นตอน และวิธีการจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน 
การวิเคราะห์งานเพื่อจัดทำใบบรรยายลักษณะงาน
ข้อมูลที่จำเป็นต่อการจัดทำ SMART JD
ขั้นตอนและวิธีการจัดทำใบบรรยายลักษณะงานงานภายใต้หลักการ  SMART JD
เทคนิคการวิเคราะห์  KPICompetency จาก SMART JD 
การนำ  SMART JD ไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
       การประเมินค่างาน 
       การสรรหาคัดเลือกพนักงาน 
       การฝึกอบรมพัฒนาพนักงาน 
       การบริหารผลการปฏิบัติงาน

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา
Workshop : การวิเคราะห์ KPI และ Competency จาก SMART JD การเขียน SMART Job Description ตำแหน่งงานสำคัญๆ

แนวทางการฝึกอบรม
การบรรยายอย่างมีส่วนร่วม (Participative Techniques) 
อภิปรายกลุ่ม 
กรณีศึกษา (Case Study) และ Workshop

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม