หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความหลากหลายเชิงบวก - หลักสูตร 1 วัน

(Positive Diversity Management)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Management and Productivity / การบริหารความหลากหลายเชิงบวก

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน ทำให้เกิด “ความหลากหลายของพนักงาน (Workforce Diversity)” ที่สามารถนำมาดำเนินการให้เกิดพลังในการส่งเสริมให้องค์กรประสบความสำเร็จได้ด้วย “กลยุทธ์การบริหารจัดการความหลากหลาย (Diversity Management)” 
“ผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลง ทำให้บุคลากรมีความสามารถในการปรับตัวและความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์”
คุณสมบัติของผู้นำความหลากหลายในองค์กร
       ผู้นำพลังเชิงบวกสร้างการเปลี่ยนแปลง (Positive Chang Leadership)
       ทักษะการโค้ชพรสวรรค์ (Talent Coaching Skill)
       การบริหารสมดุลเป้าหมายบนความแตกต่าง (Balance Goal Management)
       การทำงานร่วมมือช่วยเหลือกันเป็นทีม (Team Collaboration Working)
       การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน (Building Trust)
การเตรียมตัวและป้องกันปัญหาของความหลากหลาย ทำได้โดยการสร้างโครงการที่เหมาะสมในการบริหารจัดการความหลากหลายให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร เช่น 
       การสร้างระบบการสอนงาน (Coaching) & พี่เลี้ยง
       การพัฒนากลุ่มพนักงานดาวเด่นมาทดแทนตำแหน่ง
       การสร้างสังคมแห่งความสุขในที่ทำงาน (Happy Workplace)

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการบริหารความหลากหลาย (Diversity Management) แล้วสามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงได้ทันที
เพื่อให้ผู้เรียนมีกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากรที่มีความหลากหลายในการสร้างพลังส่งเสริมซึ่งกันและกัน ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณสมบัติความเป็นผู้นำที่พร้อมกับบุคลากรที่หลากหลาย แล้วสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิผล
เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางในการสร้างโครงการต่างๆ ที่พร้อมป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากความหลากหลาย
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การสร้างกรอบความคิดการบริหารความหลากหลาย (Diversity Management Mindset)
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารความหลากหลาย
       ปัจจัยสำคัญของความหลากหลายในองค์กร
       การเรียนรู้และเข้าใจความหลากหลายทางความคิด
       การสร้างกรอบความคิดที่ดีกับความหลากหลาย
       Workshop : กำหนดกรอบความคิดเชิงบวกกับความหลากหลาย
คุณสมบัติของผู้นำความหลากหลายในองค์กร
       ผู้นำพลังเชิงบวกสร้างการเปลี่ยนแปลง (Positive Chang Leadership)
       ทักษะการโค้ชพรสวรรค์ (Talent Coaching Skill)
       การบริหารสมดุลเป้าหมายบนความแตกต่าง (Balance Goal Management)
       การทำงานร่วมมือช่วยเหลือกันเป็นทีม (Team Collaboration Working)
       การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน (Building Trust)
       Workshop : การพัฒนาคุณสมบัติของผู้นำความหลากหลาย
กลยุทธ์การพัฒนาทีมงานที่มีความหลากหลาย
       การดึงศักยภาพของทีมงาน (Unleash The Potential)
       เทคนิคการเจียระไน All Gen ให้มีคุณภาพ
       การบริหารจัดการบุคลากรที่ใช้อัตตาของตัวเอง
       การสร้างกรอบความคิด (Mindset) เชิงบวกในการทำงาน
       การพัฒนาให้ทีมงาน ทำงานอย่างเป็นระบบ
       Workshop : กำหนดแนวทางการพัฒนาทีมงานที่มีความหลากหลาย
เทคนิคการเตรียมตัวและป้องกันปัญหาของความหลากหลาย
       การวิเคราะห์องค์กร (SWOT) ให้ชัดเจน
       การสร้างระบบการสอนงาน & พี่เลี้ยง
       การทำโครงการสร้างบุคลากรดาวเด่น
       การสร้างสถานที่ทำงานแห่งความสุข (Happy Workplace)
       Workshop : กำหนดโครงการที่จะไปดำเนินการ
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
แนวทางของโปรแกรมและเป้าหมายจะให้ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการกำหนด เพื่อให้ได้ทิศทางที่องค์กรต้องการ และเพื่อให้สามารถ ดำเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืนภายหลังจากที่จบสิ้นโปรแกรมการพัฒนาแล้ว 
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
ผู้บริหารระดับสูงควรมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับกลาง, ผู้จัดการ ว่าไปในทิศทางใด จะได้สามารถสนับสนุนช่วยเหลือให้เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นธรรมชาติในที่สุด ในระหว่างการทำงานปกติ 
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การบริหารHappy Workplaceพัฒนาทีม

แสดงความคิดเห็น