หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความหลากหลายเชิงบวก - หลักสูตร 1 วัน
(Positive Diversity Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / การบริหารงาน (Management and Productivity) / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความหลากหลายเชิงบวก (Positive Diversity Management)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน ทำให้เกิด “ความหลากหลายของพนักงาน (Workforce Diversity)” ที่สามารถนำมาดำเนินการให้เกิดพลังในการส่งเสริมให้องค์กรประสบความสำเร็จได้ด้วย “กลยุทธ์การบริหารจัดการความหลากหลาย (Diversity Management)” 
“ผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลง ทำให้บุคลากรมีความสามารถในการปรับตัวและความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์”
คุณสมบัติของผู้นำความหลากหลายในองค์กร
       ผู้นำพลังเชิงบวกสร้างการเปลี่ยนแปลง (Positive Chang Leadership)
       ทักษะการโค้ชพรสวรรค์ (Talent Coaching Skill)
       การบริหารสมดุลเป้าหมายบนความแตกต่าง (Balance Goal Management)
       การทำงานร่วมมือช่วยเหลือกันเป็นทีม (Team Collaboration Working)
       การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน (Building Trust)
การเตรียมตัวและป้องกันปัญหาของความหลากหลาย ทำได้โดยการสร้างโครงการที่เหมาะสมในการบริหารจัดการความหลากหลายให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร เช่น 
       การสร้างระบบการสอนงาน (Coaching) & พี่เลี้ยง
       การพัฒนากลุ่มพนักงานดาวเด่นมาทดแทนตำแหน่ง
       การสร้างสังคมแห่งความสุขในที่ทำงาน (Happy Workplace)

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการบริหารความหลากหลาย (Diversity Management) แล้วสามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงได้ทันที
เพื่อให้ผู้เรียนมีกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากรที่มีความหลากหลายในการสร้างพลังส่งเสริมซึ่งกันและกัน ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณสมบัติความเป็นผู้นำที่พร้อมกับบุคลากรที่หลากหลาย แล้วสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิผล
เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางในการสร้างโครงการต่างๆ ที่พร้อมป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากความหลากหลาย
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การสร้างกรอบความคิดการบริหารความหลากหลาย (Diversity Management Mindset)
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารความหลากหลาย
       ปัจจัยสำคัญของความหลากหลายในองค์กร
       การเรียนรู้และเข้าใจความหลากหลายทางความคิด
       การสร้างกรอบความคิดที่ดีกับความหลากหลาย
       Workshop : กำหนดกรอบความคิดเชิงบวกกับความหลากหลาย
คุณสมบัติของผู้นำความหลากหลายในองค์กร
       ผู้นำพลังเชิงบวกสร้างการเปลี่ยนแปลง (Positive Chang Leadership)
       ทักษะการโค้ชพรสวรรค์ (Talent Coaching Skill)
       การบริหารสมดุลเป้าหมายบนความแตกต่าง (Balance Goal Management)
       การทำงานร่วมมือช่วยเหลือกันเป็นทีม (Team Collaboration Working)
       การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน (Building Trust)
       Workshop : การพัฒนาคุณสมบัติของผู้นำความหลากหลาย
กลยุทธ์การพัฒนาทีมงานที่มีความหลากหลาย
       การดึงศักยภาพของทีมงาน (Unleash The Potential)
       เทคนิคการเจียระไน All Gen ให้มีคุณภาพ
       การบริหารจัดการบุคลากรที่ใช้อัตตาของตัวเอง
       การสร้างกรอบความคิด (Mindset) เชิงบวกในการทำงาน
       การพัฒนาให้ทีมงาน ทำงานอย่างเป็นระบบ
       Workshop : กำหนดแนวทางการพัฒนาทีมงานที่มีความหลากหลาย
เทคนิคการเตรียมตัวและป้องกันปัญหาของความหลากหลาย
       การวิเคราะห์องค์กร (SWOT) ให้ชัดเจน
       การสร้างระบบการสอนงาน & พี่เลี้ยง
       การทำโครงการสร้างบุคลากรดาวเด่น
       การสร้างสถานที่ทำงานแห่งความสุข (Happy Workplace)
       Workshop : กำหนดโครงการที่จะไปดำเนินการ
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
แนวทางของโปรแกรมและเป้าหมายจะให้ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการกำหนด เพื่อให้ได้ทิศทางที่องค์กรต้องการ และเพื่อให้สามารถ ดำเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืนภายหลังจากที่จบสิ้นโปรแกรมการพัฒนาแล้ว 
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
ผู้บริหารระดับสูงควรมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับกลาง, ผู้จัดการ ว่าไปในทิศทางใด จะได้สามารถสนับสนุนช่วยเหลือให้เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นธรรมชาติในที่สุด ในระหว่างการทำงานปกติ 
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ