หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความหลากหลายเชิงบวก - หลักสูตร 1 วัน
(Positive Diversity Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / การบริหารงาน (Management and Productivity) / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความหลากหลายเชิงบวก (Positive Diversity Management)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน ทำให้เกิด “ความหลากหลายของพนักงาน (Workforce Diversity)” ที่สามารถนำมาดำเนินการให้เกิดพลังในการส่งเสริมให้องค์กรประสบความสำเร็จได้ด้วย “กลยุทธ์การบริหารจัดการความหลากหลาย (Diversity Management)” 
“ผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลง ทำให้บุคลากรมีความสามารถในการปรับตัวและความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์”
คุณสมบัติของผู้นำความหลากหลายในองค์กร
       ผู้นำพลังเชิงบวกสร้างการเปลี่ยนแปลง (Positive Chang Leadership)
       ทักษะการโค้ชพรสวรรค์ (Talent Coaching Skill)
       การบริหารสมดุลเป้าหมายบนความแตกต่าง (Balance Goal Management)
       การทำงานร่วมมือช่วยเหลือกันเป็นทีม (Team Collaboration Working)
       การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน (Building Trust)
การเตรียมตัวและป้องกันปัญหาของความหลากหลาย ทำได้โดยการสร้างโครงการที่เหมาะสมในการบริหารจัดการความหลากหลายให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร เช่น 
       การสร้างระบบการสอนงาน (Coaching) & พี่เลี้ยง
       การพัฒนากลุ่มพนักงานดาวเด่นมาทดแทนตำแหน่ง
       การสร้างสังคมแห่งความสุขในที่ทำงาน (Happy Workplace)

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการบริหารความหลากหลาย (Diversity Management) แล้วสามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงได้ทันที
เพื่อให้ผู้เรียนมีกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากรที่มีความหลากหลายในการสร้างพลังส่งเสริมซึ่งกันและกัน ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณสมบัติความเป็นผู้นำที่พร้อมกับบุคลากรที่หลากหลาย แล้วสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิผล
เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางในการสร้างโครงการต่างๆ ที่พร้อมป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากความหลากหลาย
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การสร้างกรอบความคิดการบริหารความหลากหลาย (Diversity Management Mindset)
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารความหลากหลาย
       ปัจจัยสำคัญของความหลากหลายในองค์กร
       การเรียนรู้และเข้าใจความหลากหลายทางความคิด
       การสร้างกรอบความคิดที่ดีกับความหลากหลาย
       Workshop : กำหนดกรอบความคิดเชิงบวกกับความหลากหลาย
คุณสมบัติของผู้นำความหลากหลายในองค์กร
       ผู้นำพลังเชิงบวกสร้างการเปลี่ยนแปลง (Positive Chang Leadership)
       ทักษะการโค้ชพรสวรรค์ (Talent Coaching Skill)
       การบริหารสมดุลเป้าหมายบนความแตกต่าง (Balance Goal Management)
       การทำงานร่วมมือช่วยเหลือกันเป็นทีม (Team Collaboration Working)
       การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน (Building Trust)
       Workshop : การพัฒนาคุณสมบัติของผู้นำความหลากหลาย
กลยุทธ์การพัฒนาทีมงานที่มีความหลากหลาย
       การดึงศักยภาพของทีมงาน (Unleash The Potential)
       เทคนิคการเจียระไน All Gen ให้มีคุณภาพ
       การบริหารจัดการบุคลากรที่ใช้อัตตาของตัวเอง
       การสร้างกรอบความคิด (Mindset) เชิงบวกในการทำงาน
       การพัฒนาให้ทีมงาน ทำงานอย่างเป็นระบบ
       Workshop : กำหนดแนวทางการพัฒนาทีมงานที่มีความหลากหลาย
เทคนิคการเตรียมตัวและป้องกันปัญหาของความหลากหลาย
       การวิเคราะห์องค์กร (SWOT) ให้ชัดเจน
       การสร้างระบบการสอนงาน & พี่เลี้ยง
       การทำโครงการสร้างบุคลากรดาวเด่น
       การสร้างสถานที่ทำงานแห่งความสุข (Happy Workplace)
       Workshop : กำหนดโครงการที่จะไปดำเนินการ
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
แนวทางของโปรแกรมและเป้าหมายจะให้ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการกำหนด เพื่อให้ได้ทิศทางที่องค์กรต้องการ และเพื่อให้สามารถ ดำเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืนภายหลังจากที่จบสิ้นโปรแกรมการพัฒนาแล้ว 
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
ผู้บริหารระดับสูงควรมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับกลาง, ผู้จัดการ ว่าไปในทิศทางใด จะได้สามารถสนับสนุนช่วยเหลือให้เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นธรรมชาติในที่สุด ในระหว่างการทำงานปกติ 
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร