หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารและออกแบบโครงสร้างค่าตอบแทน - หลักสูตร 1 วัน
(Salary Structure Designing and Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารและออกแบบโครงสร้างค่าตอบแทน (Salary Structure Designing and Management)

อ. พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

(วิทยากร อาจารย์ และที่ปรึกษาด้านบริหารทรัพยากรบุคคล)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการบริหารค่าตอบแทนเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของทุกองค์กร ในยุคที่กำลังขาดแคลนแรงานและการแข่งขันแย่งชิงรักษาคนเก่งคนดี ดังนั้นสิ่งที่น่าสนใจคือ
การบริหารค่าตอบแทนเชิงกลยุทธ์ เป็นอย่างไร
จะลดปัญหา ค่าจ้าง เงินเดือน “คนเก่า” กับ “คนใหม่” เพื่อสร้างประสิทธิผล และความยุติธรรมอย่างไร
ระบบค่าตอบแทนที่ดี ต้องสร้างความเป็นธรรมภายใน สามารถแข่งขันกับภายนอก และจูงใจคนได้

วัตถุประสงค์
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นในการให้ความรู้และทักษะเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถบูรณาการแนวคิด เทคนิค และขั้นตอนการบริหารค่าตอบแทน สามารถออกแบบโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนที่เหมาะสมกับองค์กรได้ โดยเน้นการฝึกทักษะจากการปฏิบัติ รวมถึงให้ความรู้ เทคนิค ความเข้าใจในการบริหารระบบได้อย่างมีประสิทธิผล
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
โครงสร้างเงินเดือนคืออะไร? มีความสำคัญอย่างไร? ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร
แนวคิด และเทคนิคการออกแบบระบบบริหารค่าตอบแทน (Conceptual Design)
การกำหนดนโยบายค่าตอบแทน (Remuneration Policy) และรูปแบบค่าตอบแทนในลักษณะต่างๆ
เครื่องมือและกระบวนการบริหารค่าจ้างเงินเดือน (Tools & Process)
       การจัดทำใบบรรยายลักษณะงาน (Job Analysis & Job Description)
       การประเมินค่างาน และการจัดระดับงาน (Position Evaluation & Classification)
       การสำรวจค่าจ้าง การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำผลการสำรวจมาใช้ (Salary Survey)
       แนวทางการออกแบบโครงสร้างเงินเดือนให้เหมาะสมกับองค์กร (Salary Structure Designed)
       เทคนิคและขั้นตอนการออกแบบโครงสร้างเงินเดือน (Salary Structure)
การนำโครงสร้างเงินเดือนมาเป็นเครื่องมือในการบริหารเงินเดือนพนักงาน
       แนวความคิดในการปรับเงินเดือนเมื่อมีการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง
       การบริหารจัดการพนักงานที่อัตราเงินเดือน “ตัน”
       การบริหารจัดการ “เงินเดือนต่ำ” กว่า กระบอกเงินเดือน
       ปัญหาเงินเดือน “คนเก่า” และ “คนใหม่”

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา
การวิเคราะห์งานและจัดทำคำบรรยายลักษณะงานให้สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร
การเปรียบเทียบอัตราค่าจ้างของบริษัทกับตลาดแรงงาน และการวิเคราะห์ข้อมูลตลาด
การประเมินค่างานและจัดระดับงาน
การวิเคราะห์โครงสร้างเงินเดือน
ฝึกปฏิบัติการออกแบบโครงสร้างเงินเดือน
การปรับเงินเดือนกรณีเกิดผลกระทบจากโครงสร้างเงินเดือนใหม่


แนวทางการฝึกอบรม

การบรรยายอย่างมีส่วนร่วม (ParticipativeTechniques)
อภิปรายกลุ่ม 
CaseStudy และ Workshop

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม