หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารและออกแบบโครงสร้างค่าตอบแทน - หลักสูตร 1 วัน

(Salary Structure Designing and Management)

หน้าแรก / หลักสูตรฝึกอบรม 2561 / Other / การบริหารและออกแบบโครงสร้างค่าตอบแทน

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการบริหารค่าตอบแทน เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของทุกองค์กร ในยุคที่กำลังขาดแคลนแรงานและการแข่งขันแย่งชิงรักษาคนเก่งคนดี ดังนั้นสิ่งที่น่าสนใจคือ 
   อบรมบริการ การบริหารค่าตอบแทนเชิงกลยุทธ์ เป็นอย่างไร 
   อบรมบริการ จะลดปัญหา ค่าจ้าง เงินเดือน “คนเก่า” กับ “คนใหม่” เพื่อสร้างประสิทธิผล และความยุติธรรมอย่างไร 
   อบรมบริการ ระบบค่าตอบแทนที่ดี ต้องสร้างความเป็นธรรมภายใน สามารถแข่งขันกับภายนอก และจูงใจคนได้

วัตถุประสงค์
   หลักสูตรนี้มุ่งเน้นในการให้ความรู้และทักษะเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถบูรณาการแนวคิด เทคนิค และขั้นตอนการบริหารค่าตอบแทน สามารถออกแบบโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนที่เหมาะสมกับองค์กรได้ โดยเน้นการฝึกทักษะจากการปฏิบัติ รวมถึงให้ความรู้ เทคนิค ความเข้าใจในการบริหารระบบได้อย่างมีประสิทธิผล
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 ค่าตอบแทนและหลักการบริหารค่าตอบแทนเชิงกลยุทธ์
แนวคิด และเทคนิคการออกแบบระบบบริหารค่าตอบแทน (Conceptual Design) 
เครื่องมือและกระบวนการบริหารค่าจ้างเงินเดือน (Tools & Process) ที่ดี ต้องมีความเป็นธรรมภายใน สามารถแข่งขันกับภายนอกได้ และสร้างแรงจูงใจได้ 
การวิเคราะห์งาน และจัดทำใบบรรยายลกัษณะงาน (Job Analysis & Job Description) ที่สอดคล้องและสนับสนุนเป้าหมายองค์กรร่วมกัน 
การประเมินค่างาน และการจัดระดับงาน (Position Evaluation & Classification) เพื่อสร้างความเป็นธรรมภายใน 
การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลค่าจ้าง และการนำผลมาใช้ (Salary Survey) เพื่อสามารถแข่งขันกับภายนอกได้ 
แนวทางการออกแบบโครงสร้างเงินเดือนให้เหมาะสมกับองค์กร (Salary Structure Designed) และสร้างแรงจูงใจได้ 
เทคนิคและขั้นตอนการออกแบบโครงสร้างเงินเดือน (Salary Structure) 
การนำโครงสร้างเงินเดือนมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารค่าตอบแทน (Compensation Management)

Workshop : การวิเคราะห์งานและจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน ( JD) โดยใช้ตัวอย่างงานของบริษัทลูกค้า ฝึกปฏิบัติการประเมินค่างานตามงานตัวอย่าง (JD) การออกแบบระบบการประเมินค่างาน และการจัดระดับงาน
   อบรมบริการ กรณีศึกษาการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างเงินเดือน

แนวทางการฝึกอบรม

การบรรยายอย่างมีส่วนร่วม (ParticipativeTechniques) 
อภิปรายกลุ่ม 
CaseStudy และ Workshop

    แชร์            แชร์  

อาจารย์ พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
วิทยากร อาจารย์ และที่ปรึกษาด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การบริหารค่าตอบแทนการวิเคราะห์งาน