หลักสูตรฝึกอบรม การวางแผนงานและติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล - หลักสูตร 1 วัน
(Effective Planning & Monitoring)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / การบริหารงาน (Management and Productivity) / หลักสูตรฝึกอบรม การวางแผนงานและติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล (Effective Planning & Monitoring)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
การบริหารงานให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ บรรลุเป้าหมายขององค์กร ควรให้ความสำคัญกับการวางแผนงาน (Planning) ควบคุมงาน (Controlling) และติดตามงาน (Monitoring) อย่างมีระบบ สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ลดการสูญเสียทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล
หัวหน้างานควรให้ความสำคัญกับการวางแผนและติดตามงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยเครื่องมือบริหารจัดการงานที่มีประสิทธิภาพ เช่น
      อบรม สัมมนา เครื่องมือกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน
      อบรม สัมมนา เครื่องมือการวางแผนงานตามทรัพยากรที่มีอยู่
      อบรม สัมมนา เครื่องมือการวางแผนและติดตามงาน
      อบรม สัมมนา เครื่องมือบริหารแผนงานอย่างมีประสิทธิผล
      อบรม สัมมนา เครื่องมือบริหารโครงการโดยภาพรวม
หลักการบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมาย โดยการให้ความสำคัญกับการวางแผนและติดตามงาน พร้อมแก้ปัญหาได้อย่างทันที ควรมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน เพื่อให้การติดตามงาน (Monitoring) เกิดความต่อเนื่องและสามารถทำงานเชิงรุก (Proactive Working) ไม่ได้รอแก้ปัญหาเพียงอย่างเดียว

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถนำหลักการและแนวทางการบริหารงานให้ได้ตามแผนอย่างต่อเนื่อง ไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
เพื่อให้ผู้เรียนมีกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ สามารถกำหนดแนวทางบริหารงานตามแผนและติดตามงานได้ทันท่วงที ไม่ได้รอให้ปัญหาเกิดขึ้น
เพื่อให้ผู้เรียนมีเครื่องมือในการบริหารงานต่างๆ สามารถนำมาใช้บริหารจัดการงานให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างรูปแบบการทำงานเชิงรุกของตัวเองได้ใน Style ตัวเอง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
      อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารผลการปฏิบัติงาน
      อบรม สัมมนา การตั้งเป้าหมายคุณภาพ (Goal Setting)
      อบรม สัมมนา การวางแผนปฏิบัติงานที่แม่นยำ (Planning)
      อบรม สัมมนา การตรวจติดตามงานอย่างต่อเนื่อง (Monitoring)
      อบรม สัมมนา การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (PSDM)
      อบรม สัมมนา Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
การวางแผนงานที่มีคุณภาพสอดคล้องกับเป้าหมาย
      อบรม สัมมนา หลักพื้นฐานของการวางแผนงาน
      อบรม สัมมนา กระบวนการในการวางแผนงานให้เกิดประสิทธิผล
      อบรม สัมมนา การกำหนดหน่วยวัด (KPI) ที่ชัดเจนสอดคล้องกับเป้าหมาย
      อบรม สัมมนา การปฏิบัติงานตามแผนเชิงกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา การควบคุมและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
      อบรม สัมมนา การบริหารจัดการงานเชิงรุก
      อบรม สัมมนา Workshop : การวางแผนงานที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
เครื่องมือในการวางแผนงานและติดตามงาน (Planning & Monitoring)
      อบรม สัมมนา การวางแผนงานตามทรัพยากรที่มีอยู่ (Planning Standard Form)
      อบรม สัมมนา การวางแผนและติดตามงาน (PDCA)
      อบรม สัมมนา การจัดลำดับความสำคัญของงานในการปรับเปลี่ยนแผน (สำคัญ-เร่งด่วน)
      อบรม สัมมนา การบริหารแผนงานด้วยตารางโครงการ (Project Management)
      อบรม สัมมนา การใช้ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System)
      อบรม สัมมนา Workshop : การประยุกต์ใช้เครื่องมือกับสถานการณ์จริง
กระบวนการวางแผน ควบคุมและติดตามงานอย่างเป็นระบบ
      อบรม สัมมนา การสั่งงาน (Ordering) ควบคุม (Controlling) และติดตาม (Monitoring)
      อบรม สัมมนา การรายงาน (Reporting) และการวิเคราะห์สถานการณ์ (Analysis)
      อบรม สัมมนา การประชุมเพื่อแก้ปัญหาและตัดสินใจ (Daily Meeting)
      อบรม สัมมนา การบริหารจัดการงานเชิงรุก (Proactive Working)
      อบรม สัมมนา Workshop : การสร้างกระบวนการวางแผนและติดตามงาน
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
      อบรม สัมมนา การบรรยายเนื้อหา
      อบรม สัมมนา Work shop สร้างสถานการณ์
      อบรม สัมมนา เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
      อบรม สัมมนา การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร