หลักสูตรฝึกอบรม การวางแผนงานและติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล - หลักสูตร 1 วัน
(Effective Planning & Monitoring)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / การบริหารงาน (Management and Productivity) / หลักสูตรฝึกอบรม การวางแผนงานและติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล (Effective Planning & Monitoring)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การบริหารงานให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ บรรลุเป้าหมายขององค์กร ควรให้ความสำคัญกับการวางแผนงาน (Planning) ควบคุมงาน (Controlling) และติดตามงาน (Monitoring) อย่างมีระบบ สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ลดการสูญเสียทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล
หัวหน้างานควรให้ความสำคัญกับการวางแผนและติดตามงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยเครื่องมือบริหารจัดการงานที่มีประสิทธิภาพ เช่น
      อบรม สัมมนา เครื่องมือกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน
      อบรม สัมมนา เครื่องมือการวางแผนงานตามทรัพยากรที่มีอยู่
      อบรม สัมมนา เครื่องมือการวางแผนและติดตามงาน
      อบรม สัมมนา เครื่องมือบริหารแผนงานอย่างมีประสิทธิผล
      อบรม สัมมนา เครื่องมือบริหารโครงการโดยภาพรวม
หลักการบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมาย โดยการให้ความสำคัญกับการวางแผนและติดตามงาน พร้อมแก้ปัญหาได้อย่างทันที ควรมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน เพื่อให้การติดตามงาน (Monitoring) เกิดความต่อเนื่องและสามารถทำงานเชิงรุก (Proactive Working) ไม่ได้รอแก้ปัญหาเพียงอย่างเดียว

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถนำหลักการและแนวทางการบริหารงานให้ได้ตามแผนอย่างต่อเนื่อง ไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
เพื่อให้ผู้เรียนมีกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ สามารถกำหนดแนวทางบริหารงานตามแผนและติดตามงานได้ทันท่วงที ไม่ได้รอให้ปัญหาเกิดขึ้น
เพื่อให้ผู้เรียนมีเครื่องมือในการบริหารงานต่างๆ สามารถนำมาใช้บริหารจัดการงานให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างรูปแบบการทำงานเชิงรุกของตัวเองได้ใน Style ตัวเอง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
      อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารผลการปฏิบัติงาน
      อบรม สัมมนา การตั้งเป้าหมายคุณภาพ (Goal Setting)
      อบรม สัมมนา การวางแผนปฏิบัติงานที่แม่นยำ (Planning)
      อบรม สัมมนา การตรวจติดตามงานอย่างต่อเนื่อง (Monitoring)
      อบรม สัมมนา การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (PSDM)
      อบรม สัมมนา Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
การวางแผนงานที่มีคุณภาพสอดคล้องกับเป้าหมาย
      อบรม สัมมนา หลักพื้นฐานของการวางแผนงาน
      อบรม สัมมนา กระบวนการในการวางแผนงานให้เกิดประสิทธิผล
      อบรม สัมมนา การกำหนดหน่วยวัด (KPI) ที่ชัดเจนสอดคล้องกับเป้าหมาย
      อบรม สัมมนา การปฏิบัติงานตามแผนเชิงกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา การควบคุมและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
      อบรม สัมมนา การบริหารจัดการงานเชิงรุก
      อบรม สัมมนา Workshop : การวางแผนงานที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
เครื่องมือในการวางแผนงานและติดตามงาน (Planning & Monitoring)
      อบรม สัมมนา การวางแผนงานตามทรัพยากรที่มีอยู่ (Planning Standard Form)
      อบรม สัมมนา การวางแผนและติดตามงาน (PDCA)
      อบรม สัมมนา การจัดลำดับความสำคัญของงานในการปรับเปลี่ยนแผน (สำคัญ-เร่งด่วน)
      อบรม สัมมนา การบริหารแผนงานด้วยตารางโครงการ (Project Management)
      อบรม สัมมนา การใช้ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System)
      อบรม สัมมนา Workshop : การประยุกต์ใช้เครื่องมือกับสถานการณ์จริง
กระบวนการวางแผน ควบคุมและติดตามงานอย่างเป็นระบบ
      อบรม สัมมนา การสั่งงาน (Ordering) ควบคุม (Controlling) และติดตาม (Monitoring)
      อบรม สัมมนา การรายงาน (Reporting) และการวิเคราะห์สถานการณ์ (Analysis)
      อบรม สัมมนา การประชุมเพื่อแก้ปัญหาและตัดสินใจ (Daily Meeting)
      อบรม สัมมนา การบริหารจัดการงานเชิงรุก (Proactive Working)
      อบรม สัมมนา Workshop : การสร้างกระบวนการวางแผนและติดตามงาน
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
      อบรม สัมมนา การบรรยายเนื้อหา
      อบรม สัมมนา Work shop สร้างสถานการณ์
      อบรม สัมมนา เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
      อบรม สัมมนา การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ