คอร์สฝึกอบรม การโค้ชสร้าง OKRs และติดตามด้วย CFR

หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Management and Productivity / การโค้ชสร้าง OKRs และติดตามด้วย CFR

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การตั้งเป้าหมายแบบ OKRs (Objective & Key Result) เป็นแนวทางการตั้งเป้าหมายรูปแบบใหม่ที่เกิดประสิทธิผลสูง เพราะสามารถติดตามผลลัพธ์ในระยะเวลาสั้นๆ มุ่งเน้นเรื่องที่สำคัญจริงๆ ในแต่ละช่วงเวลาหนึ่งๆ ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายสำคัญได้ง่ายขึ้นและชัดเจนแม่นยำขึ้น

“การกำหนด OKRs คือ การมุ่งเน้นการทำเหตุที่ถูกต้องเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ต้องการ”


การบริหาร OKRs ให้เกิดประสิทธิภาพผล โดยการให้ความสำคัญกับกระบวนการติดตามผลลัพธ์อย่างมีรูปแบบด้วย Conversation Feedback and Recognition (CFR) เพื่อสร้างการทำงานร่วมกันเชิงสร้างสรรค์ เปรียบเสมือนการพูดคุยและช่วยเหลือให้เกิดผลลัพธ์มากกว่าการติดตามเพื่อการจับผิดและถูกลงโทษ
การโค้ชสร้าง OKRs และกระบวนโค้ชเพื่อติดตามผลลัพธ์ (CFR) เป็นเทคนิคที่สอดคล้องเหมาะสมมาก เพราะ
      การโค้ชมุ่งเน้นการตั้งเป้าหมายที่ท้าทายและเป็นไปได้เหมือน OKRs
      กุญแจแห่งความสำเร็จ คือ การดึงศักยภาพและคุณค่า เหมือนกันโค้ช
      หัวหน้าต้องพูด 10% ฟัง 90% ซึ่งเป็นทักษะของโค้ช
      โค้ชสร้างพื้นที่ปลอดภัยด้านจิตใจเป็นหัวใจสำคัญของ CFR เช่นเดียวกับ
      ผู้ปฏิบัติงานเป็นเจ้าของ OKRs ที่ตั้งเอง เหมือนโค้ชชี่ตั้งเป้าหมายเอง
ทักษะต่างๆ ของการโค้ช สามารถประยุกต์ใช้กับกระบวนการ CFR ได้อย่างลงตัวและเหมาะสม ทำให้การโค้ชถูกนำมาใช้ในกระบวนการ CFR อยู่ตลอดเวลา ทำให้หัวหน้างานควรมีทักษะการโค้ชที่ดี จะได้สามารถดำเนินการ CFR ได้อย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการกำหนด OKRs ได้อย่างสอดคล้องกับลักษณะงานของตัวเองและประยุกต์ใช้กับการทำงานจริงได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีความสำคัญของกระบวนการ CFR โดยการใช้ทักษะการโค้ชในการดำเนินการให้เกิดผลลัพธ์ตาม OKRs
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแล้วทางปฏิบัติในการติดตามผลลัพธ์ด้วย CFR ได้ด้วยตัวเองใน Style ที่เหมาะสมของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการฟัง การใช้คำถาม การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ดี ในการใช้ดำเนินการช่วง CFR อย่างแม่นยำ
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้การโค้ชในการทำงานและบรรลุความสำเร็จของการตั้งเป้าหมายแบบ OKRs ด้วยตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การโค้ชสร้าง OKRs ด้วยตัวเอง
       สนุกกับความสำคัญ (Keywords)
       ความหมายของ OKRs
       หลักการสำคัญของการกำหนด OKRs ด้วยกันโค้ช
       หลักการสำคัญของกระบวนการโค้ช OKRs
       Workshop : กำหนดแนวทางการโค้ชสร้าง OKRs ของตัวเอง
หลักการบริหารโครงการ OKRs ให้เกิดประสิทธิผล
       การบริหาร OKRs ให้เกิดประสิทธิผล
       หัวใจสำคัญของ CFR ให้ OKRs สำเร็จ
       การสร้างวัฒนธรรมการทำงานสำหรับ OKRs
       กระบวนการโค้ชและการติดตาม (CFR)
       Role Playing : ดำเนินการติดตามผลลัพธ์ด้วยการโค้ช
การพัฒนาทักษะที่สำคัญของการติดตาม (CFR)
       เทคนิคการพูดคุยเชิงบวก (Proactive Conversation)
       ทักษะการฟังเชิงรุก (Active Listening)
       ทักษะการใช้คำถามทรงพลัง (Powerful Questions)
       การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
       เทคนิคการสร้างแรงจูงใจด้านคุณค่า (Value Recognition)
       กิจกรรม : การพัฒนาทักษะต่างๆ ด้วยตัวเอง
       Role Playing : การติดตามผลลัพธ์ (CFR) ด้วยการโค้ช
การประยุกต์ใช้กระบวนการโค้ชในการติดตามผลลัพธ์ (CFR)
       กระบวนการโค้ชด้วยโมเดล E + R = O
       กระบวนการโค้ชด้วยโมเดล Strategic Focus
       การโค้ชมีความสำคัญและเหมาะสมกับ OKRs อย่างมาก
       บทสรุปแก่นของ OKRs ที่สำคัญ
       Role Playing : การประยุกต์การโค้ชใน Style ตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การโค้ชOKRsCFR

แสดงความคิดเห็น