หลักสูตรฝึกอบรม ผู้จัดการในฐานะโค้ชของทีมงาน - หลักสูตร 1 วัน
(The Manager You are coach)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / การโค้ชงาน (Coaching) / หลักสูตรฝึกอบรม ผู้จัดการในฐานะโค้ชของทีมงาน (The Manager You are coach)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ผู้จัดการที่มีคุณภาพต้องสามารถบริหารทีมงานได้ทั้งเรื่องการสั่งงาน และการสอนงาน โดยการสร้างภาวะผู้นำให้ผู้ใต้บังคับบัญชา เชื่อถือ และไว้วางใจ ทำงานด้วยความเต็มใจ ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิผล
ผู้จัดการยุคใหม่จะใช้บทบาทในการเป็นโค้ชให้กับทีงานดังนี้
      จูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา ดึงศักยภาพของตัวเองมาใช้
      สอนงาน (Coach) โดยกระตุ้นให้ลูกน้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง
      สร้างเทคนิคการมอบหมายงานให้ลูกน้องเต็มใจทำงาน
      สื่อสารให้ลูกน้องเข้าใจเป้าหมายอย่างชัดเจน
ผู้จัดการในฐานะโค้ช ใช้หลักสำคัญในการสอนงาน (Coach) ดังนี้
      ทำให้ลูกน้องมองเห็นตัวเองและยอมรับ
      กระตุ้นให้เกิดความอยากเปลี่ยนแปลง
      จูงใจให้ลงมือปฏิบัติ
      กำหนดเป้าหมายร่วมกับลูกน้อง

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้จัดการสามารถดำเนินการพัฒนาทีมงานด้วยกันได้หลายรูปแบบ เช่น สั่งงานโดยตรง, สอนงาน , มอบหมายงาน และจูงใจให้ทำงาน
เพื่อสร้างแนวความคิดในการเป็นโค้ช ให้ผู้จัดการมองเห็นประโยชน์ของบทบาทใหม่ที่สามารถดึงศักยภาพทีมงานได้อย่างมีประสิทธิผล 
เพื่อกำหนดขั้นตอนการเป็นโค้ชอย่างมีระบบและเป็นแนวทางของแต่ละบุคคลตาม Style ของตัวเอง
เพื่อสร้างโค้ชขึ้นมาในองค์กร และขยายโค้ชรุ่นต่อๆไปได้อย่างต่อเนื่อง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
สำรวจแนวความคิดของผู้จัดการ..ในฐานะโค้ช
      การบริหารทีมงานควร สั่งงานหรือ สอนงาน
      บทบาทของผู้จัดการในฐานะโค้ช
      หลุมพรางทางความคิดในการเป็นโค้ช
      เทคนิคการเอาชนะหลุมพราง

การสร้างทักษะการเป็นผู้จัดการในบทบาทโค้ช
      การจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
      การสอนงาน (Coaching) ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
      การมอบหมายงานอย่างสร้างสรรค์
      การสื่อสารเป้าหมายอย่างชัดเจน
      การสร้างภาวะผู้นำในตัวเอง

การใช้หลักสำคัญ ในการสอนงาน (Coaching)
      การทำให้ลูกน้องมองเห็นตัวเอง
      การใช้คำถามกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
      การรับฟังอย่างตั้งใจ
      การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก

การดำเนินการสอนงาน (Coaching) อย่างเป็นระบบ
      การเกริ่นนำ
      การแลกเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น
      การเข้าสู่เนื้อหา
      การจบการโค้ชชิ่ง

การแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing)จากประสบการณ์
การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝน


ขอบเขตของหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง 
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร