หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาการใช้เครื่องมือการสอนและการโค้ชเชิงปฏิบัติการจริง - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / การพัฒนาวิทยากร (Train the trainer) / หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาการใช้เครื่องมือการสอนและการโค้ชเชิงปฏิบัติการจริง

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาการใช้เครื่องมือการโค้ชให้เกิดความเชี่ยวชาญ จะทำให้ผู้บริหารสนุกกับกระบวนการโค้ชของตัวเองมากขึ้น เกิดความมั่นใจในการนำไปประยุกต์ใช้ ทำให้สามารถดำเนินการโค้ชกับสถานการณ์จริงของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิผล โดยการใช้เครื่องมือประกอบการโค้ชให้ครบถ้วนตาม “องค์ประกอบสำคัญของการโค้ช”

การฝึกฝนปฏิบัติการโค้ชจริงด้วยเครื่องมือประกอบการโค้ช ทำให้เกิดการเรียนรู้การโค้ชได้อย่างลึกซึ้งเพิ่มมากขึ้น แล้วใช้เครื่องมือการโค้ชได้สอดคล้องกับโค้ชชี่และความต้องการของโค้ชชี่ได้อย่างชัดเจนมากขึ้น สามารถดำเนินการโค้ชได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น

เทคนิคการเลือกใช้เครื่องมือประกอบการโค้ช ให้สอดคล้องกับหัวข้อและสภาวะของโค้ชชี่ได้อย่างชัดเจน ก็จะทำให้การโค้ชในแต่ละกรณีตอบความต้องการของโค้ชชี่อย่างแท้จริง การพัฒนาการใช้เครื่องมือของตัวเองให้เชี่ยวชาญ ย่อมทำให้กระบวนการโค้ชครอบคลุมความช่วยเหลือโค้ชชี่เพิ่มมากขึ้น


วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในกระบวนการโค้ชและเทคนิคการโค้ชของตัวเองเพิ่มมากขึ้น สามารถนำไปดำเนินการโค้ชได้ทันที
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเครื่องมือการโค้ชของตัวเองในการฝึกฝนการใช้เครื่องมือการโค้ชใน Class ได้อย่างเชี่ยวชาญ
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถนำเครื่องมือไปดำเนินการประกอบในกระบวนการโค้ชของตัวเองได้อย่างมั่นใจ
 เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการปฏิบัติการโค้ชจริง สร้างการเรียนรู้และเพิ่มความมั่นใจ
 เพื่อให้ผู้เรียนนำเครื่องมือของสถาบันได้ดำเนินการโค้ชได้ทันที

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนรู้ในโปรแกรมนี้
 การสร้างกรอบความคิด (Mindset) การเป็นโค้ชใน Style ตัวเอง
เทคนิคการใช้ “เครื่องมือประกอบการโค้ชในรูปแบบต่าง ๆ”
แนวทางการดำเนินการโค้ชด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมกับตัวเอง
เครื่องมือการโค้ชของสถาบัน ที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้เลย
คู่มือ (Workbook) กระบวนการโค้ชใน Style ของตัวเอง
 การสร้างกระบวนการโค้ชในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยตัวเอง
 แนวความคิดที่สามารถนำไปสร้างเครื่องมือการโค้ชของตัวเองต่อไป
 
ขอบเขตการฝึกปฏิบัติการโค้ชจริงด้วยเครื่องมือต่างๆ ในโปรแกรม
การพัฒนากรอบความคิด (Mindset) การเป็นโค้ชที่ดี
       หลักการสร้างกรอบความคิดการเป็นโค้ช
       เครื่องมือสร้างกรอบความคิด (Mindset) ด้วยตัวเอง
       กิจกรรม : กำหนดกรอบความคิด (Mindset) การเป็นโค้ช
การเรียนรู้ความแตกต่างของบทบาทต่าง ๆ
       สิ่งที่เป็นอิทธิพลของการฟัง
       ความเหมือนและความแตกต่างของบทบาทต่างๆ
       กิจกรรม : การฟังด้วยบทบาทต่างๆ
       กิจกรรม : การพูดคุยด้วยบทบาทต่างๆ
การเรียนรู้ทักษะการโค้ชต่าง ๆ
       กิจกรรม : การกำหนดเป้าหมาย (Goal Setting)
       กรณีศึกษา : การฝึกฝนทักษะการฟัง (Listening)
       กิจกรรม : การฝึกฝนทักษะการใช้คำถาม (Questioning)
       Role Playing : การดำเนินการโค้ชด้วยทักษะต่าง ๆ
การสร้างกระบวนการโค้ชของตัวเอง
       กระบวนการโค้ชเบื้องต้นด้วย GROW Model
       Workbook : การใช้กระบวนการโค้ชด้วยคู่มือการโค้ช
       Role Playing : ดำเนินการโค้ชซึ่งกันและกัน
การถอดบทเรียน (Unpack) กระบวนการโค้ชด้วยเครื่องมือ
       หลักการและกระบวนการถอดบทเรียน (Unpack) การโค้ช
       Role Playing : Master Coach ดำเนินการโค้ชเชิงปฏิบัติการจริง
       กิจกรรม : ถอดบทเรียน (Unpack) การเรียนรู้
       Role Playing : ดำเนินการโค้ชซึ่งกันและกัน
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติการจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

รูปแบบการดำเนินการในการฝึกฝนปฏิบัติการโค้ชจริง
 การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการจริง (Active Learning)
การใช้กิจกรรมสร้างการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
การเรียนรู้และฝึกฝนผ่านเครื่องมือประกอบการโค้ช (Coaching Tools)
Role Playing : การฝึกฝนการโค้ชกับสถานการณ์จริงด้วยตัวเอง
การเรียนรู้ผ่าน “การปฏิบัติการโค้ชจริงโดย Master Coach (VDO สด)
การถอดบทเรียน (Unpack) การโค้ชร่วมกัน
การสร้างแนวความคิดในการสร้างเครื่องมือการโค้ชด้วยตัวเอง
การให้คำปรึกษาและการโค้ช (Coach the Coaches)

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมเน้นที่ตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้แนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เรียนรู้ได้คิด แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และนำสิ่งที่เรียนรู้ไปลงมือทำด้วยตัวเองทันที
การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
       การบรรยาย : เนื้อหาใกล้ตัวเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
       Work Shop : มุ่งเน้นให้เกิดการลงมือทำทีละขั้นตอน
       การนำเสนอ : เกิดการแลกเปลี่ยนแนวความคิดซึ่งกันและกัน
       การตอบคำถาม : กระตุ้นให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้คิดและแสดงความคิดเห็น
       Role Playing : แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา
สร้าง “ แนวทางการเป็นวิทยากร ” ของตัวเอง ทำให้สามารถนำไปฝึกฝนเพิ่มเติมรายละเอียด สำหรับใช้ในการเขียนหลักสูตร และเป็นวิทยากรในโอกาสต่อไปอย่างแท้จริง


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 HRD, ผู้จัดการแผนก, ผู้จัดการที่ต้องการถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ ในรูปแบบการเป็นวิทยากร
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมภายในองค์กร ผู้ที่รับผิดชอบในการทำหน้าที่การฝึกอบรมภายในองค์กร
ผู้เชี่ยวชาญสายงานต่างๆที่ต้องการเป็นวิทยากรภายใน
วิทยากรที่ต้องการพัฒนาตัวเองในรูปแบบใหม่ๆ, ผู้ที่สนใจในการเป็นวิทยากร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร