หลักสูตรฝึกอบรม สร้างมาตรฐานบริการ ลดข้อขัดแย้ง เพิ่มคุณค่าให้ลูกค้า - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / งานบริการ (Service) / หลักสูตรฝึกอบรม สร้างมาตรฐานบริการ ลดข้อขัดแย้ง เพิ่มคุณค่าให้ลูกค้า

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การสร้างมาตรฐานงานบริการให้กับลูกค้า เป็นหัวใจสำคัญของการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพราะลูกค้าที่เกิดความพึงพอใจก็จะซื้อซ้ำ และ/หรือ บอกต่อให้กับลูกค้ารายอื่นๆ ต่อไป พลังของการบอกต่อมีคุณภาพมากกว่าการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ทั่วๆ ไป หลายเท่าตัวเพราะมีการพิสูจน์แล้วว่าดีจริง
การสร้างมาตรฐานงานบริการคุณภาพ ควรเริ่มต้นที่บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานบริการ เพราะเปรียบเสมือนตัวแทนของหน่วยงานและองค์กรที่ลูกค้าสัมผัสได้โดยตรง ดังนั้นจึงควรให้ความสำคัญกับเรื่องหลักๆ 5 เรื่องดังนี้
    1. การใช้จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) กับลูกค้า
    2. การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ในการให้บริการ
    3. การบริหารและลดข้อขัดแย้งในการให้บริการ
    4. การเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าระหว่างการให้บริการ
    5. การปฎิบัติตามมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพ
การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล เป็นแนวทางการให้บริการที่สำคัญ เพราะความคาดหวังของลูกค้ากับหลักการและมาตรฐานการให้บริการอาจไม่สอดคล้องกัน ผู้ให้บริการจึงควรได้รับการพัฒนาให้มีทักษะและเทคนิคในการบริหารความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิผล เพื่อจูงใจให้ลูกค้าคล้อยตามแนวความคิดด้วยความเต็มใจ

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการบริการที่ดี และสามารถปฎิบัติตัวได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ด้วยกรอบความคิด (Mindset) ที่ถูกต้อง เหมาะสมในการให้บริการ
 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและเทคนิคการบริหารความขัดแย้งในระหว่างการให้บริการ เพื่อจูงใจให้ลูกค้าคล้อยตามแนวความคิด แล้วเกิดความพึงพอใจ
 เพื่อทำให้ผู้เรียนกำหนดมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพ เป็นกรอบในการปฎิบัติงานบริการ ให้เกิดประสิทธิผลต่อลูกค้าและองค์กร
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถนำแนวทางที่ได้เรียนรู้ไปปฎิบัติได้ทันที หลังการอบรมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นธรรมชาติ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการบริหารที่ดี ลดข้อขัดแย้ง สร้างความพึงพอใจ
       สำรวจแนวความคิดด้านการให้บริการที่ดี
       ความหมายของจิตวิทยาบริการ
       หลักการลดข้อขัดแย้ง สร้างความพึงพอใจ
       Workshop : กำหนดหลักการบริการที่ดีของตัวเอง
การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ในการให้บริการ
       หัวใจสำคัญของงานบริการในความคิดของคุณ
       หลุมพรางที่สกัดกั้นศักยภาพงานบริการ
       เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
       Workshop : การเอาชนะหลุมพรางทางความคิดด้วยตัวเอง
       กรณีศึกษา : การให้บริการลูกค้ามืออาชีพ
การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล
       ประเด็นสำคัญที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
       เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง
       ทักษะสำคัญในการลดความขัดแย้งกับผู้อื่น
       Workshop : การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล
       กรณีศึกษา : การบริหารความขัดแย้ง
การสร้างมาตรฐานบริการคุณภาพ เพิ่มคุณค่าให้ลูกค้า
       ลูกค้าคาดหวังอะไรจากงานบริการของเรา? (รู้เขา)
       บุคลิกลักษณะเด่นในการให้บริการของเรา? (รู้เรา)
       การสร้างมาตรฐานงานบริการคุณภาพ
       Workshop : สร้างมาตรฐานงานบริการของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางในการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง