หลักสูตรฝึกอบรม สร้างมาตรฐานบริการ ลดข้อขัดแย้ง เพิ่มคุณค่าให้ลูกค้า - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Service / สร้างมาตรฐานบริการ ลดข้อขัดแย้ง เพิ่มคุณค่าให้ลูกค้า

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การสร้างมาตรฐานงานบริการให้กับลูกค้า เป็นหัวใจสำคัญของการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพราะลูกค้าที่เกิดความพึงพอใจก็จะซื้อซ้ำ และ/หรือ บอกต่อให้กับลูกค้ารายอื่นๆ ต่อไป พลังของการบอกต่อมีคุณภาพมากกว่าการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ทั่วๆ ไป หลายเท่าตัวเพราะมีการพิสูจน์แล้วว่าดีจริง
การสร้างมาตรฐานงานบริการคุณภาพ ควรเริ่มต้นที่บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานบริการ เพราะเปรียบเสมือนตัวแทนของหน่วยงานและองค์กรที่ลูกค้าสัมผัสได้โดยตรง ดังนั้นจึงควรให้ความสำคัญกับเรื่องหลักๆ 5 เรื่องดังนี้
    1. การใช้จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) กับลูกค้า
    2. การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ในการให้บริการ
    3. การบริหารและลดข้อขัดแย้งในการให้บริการ
    4. การเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าระหว่างการให้บริการ
    5. การปฎิบัติตามมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพ
การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล เป็นแนวทางการให้บริการที่สำคัญ เพราะความคาดหวังของลูกค้ากับหลักการและมาตรฐานการให้บริการอาจไม่สอดคล้องกัน ผู้ให้บริการจึงควรได้รับการพัฒนาให้มีทักษะและเทคนิคในการบริหารความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิผล เพื่อจูงใจให้ลูกค้าคล้อยตามแนวความคิดด้วยความเต็มใจ

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการบริการที่ดี และสามารถปฎิบัติตัวได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ด้วยกรอบความคิด (Mindset) ที่ถูกต้อง เหมาะสมในการให้บริการ
 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและเทคนิคการบริหารความขัดแย้งในระหว่างการให้บริการ เพื่อจูงใจให้ลูกค้าคล้อยตามแนวความคิด แล้วเกิดความพึงพอใจ
 เพื่อทำให้ผู้เรียนกำหนดมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพ เป็นกรอบในการปฎิบัติงานบริการ ให้เกิดประสิทธิผลต่อลูกค้าและองค์กร
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถนำแนวทางที่ได้เรียนรู้ไปปฎิบัติได้ทันที หลังการอบรมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นธรรมชาติ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการบริหารที่ดี ลดข้อขัดแย้ง สร้างความพึงพอใจ
       สำรวจแนวความคิดด้านการให้บริการที่ดี
       ความหมายของจิตวิทยาบริการ
       หลักการลดข้อขัดแย้ง สร้างความพึงพอใจ
       Workshop : กำหนดหลักการบริการที่ดีของตัวเอง
การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ในการให้บริการ
       หัวใจสำคัญของงานบริการในความคิดของคุณ
       หลุมพรางที่สกัดกั้นศักยภาพงานบริการ
       เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
       Workshop : การเอาชนะหลุมพรางทางความคิดด้วยตัวเอง
       กรณีศึกษา : การให้บริการลูกค้ามืออาชีพ
การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล
       ประเด็นสำคัญที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
       เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง
       ทักษะสำคัญในการลดความขัดแย้งกับผู้อื่น
       Workshop : การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล
       กรณีศึกษา : การบริหารความขัดแย้ง
การสร้างมาตรฐานบริการคุณภาพ เพิ่มคุณค่าให้ลูกค้า
       ลูกค้าคาดหวังอะไรจากงานบริการของเรา? (รู้เขา)
       บุคลิกลักษณะเด่นในการให้บริการของเรา? (รู้เรา)
       การสร้างมาตรฐานงานบริการคุณภาพ
       Workshop : สร้างมาตรฐานงานบริการของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางในการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : จิตวิทยาบริการการบริการการลดข้อขัดแย้ง

แสดงความคิดเห็น