Advance Course โปรแกรมหลักพื้นฐานการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก

(Positive Psychology Coaching Program) หลักสูตร Advance Plus 2 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Advance Coaching / โปรแกรมหลักพื้นฐานการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
กระบวนการโค้ช (Coaching Process) สามารถทำให้โค้ชชี่บรรลุเป้าหมายได้ด้วยการดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเองออกมา แล้วค้นหาวิธีการที่เหมาะสมของตัวเองไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ 


การพัฒนาทักษะพื้นฐานของการโค้ช (Coaching Skill) เป็นการดำเนินการให้โค้ชสามารถที่จะช่วยให้โค้ชชี่สร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง โดยโค้ชปฏิบัติตัวในฐานะกระจกเงา เพื่อให้โค้ชชี่ได้สำรวจตัวเองอย่างรอบด้าน แล้วสร้างความมั่นใจในตัวเองด้วยคุณค่าที่มีอยู่ พร้อมลงมือปฏิบัติใหม่ เพื่อไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ 


การโค้ชจะเริ่มต้นเมื่อโค้ชชี่ สามารถกำหนดเป้าหมายของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อทำให้โค้ชชี่มีความชัดเจนก่อนที่จะสำรวจตัวเอง แล้วคิดวิธีการที่เหมาะสมไปสู่เป้าหมาย 


การโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology Coaching) เป็นกระบวนการโค้ชที่มุ่งเน้นเรื่องดีๆ ของโค้ชชี่เป็นสำคัญ เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงของโค้ชชี่มีประสิทธิผลสูงที่สุด โดยการให้ความสำคัญที่
       สมรรถนะด้านคุณค่า (Value Base Competency)
       จิตพลังเชิงบวกของโค้ชชี่ (Positive Intelligence)
       เป้าหมายที่มีพลังเชิงบวก (Positive Psychology Goal)
       ความสมดุลของศักยภาพตัวเอง (Balance Potential) 

การโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจหลักพื้นฐานของการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวกอย่างครบถ้วน สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาทีมงานได้ทันที
เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการโค้ช (Coaching Skill) ผ่านกระบวนการฝึกฝนจริงเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง สามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที 
เพื่อให้ผู้เรียนมีเวทีฝึกฝนการโค้ชในสถานการณ์ต่างๆ จนครบถ้วน แล้วนำกลับไปดำเนินการโค้ชทีมงานในสถานการณ์จริงได้ด้วยความเชื่อมั่นของตัวเอง
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถขอคำปรึกษาระหว่างการโค้ชได้จากโค้ชพี่เลี้ยง (Mentor Coach) ที่จะดูแลอย่างใกล้ชิด ทำให้สนุกสนานกับการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการของตัวเอง
เพื่อให้ผู้เรียนเห็นรูปแบบกระบวนการโค้ชที่ถูกต้องเหมาะสมจาก Master Coach แล้วประยุกต์ใช้ในการดำเนินการโค้ชของตัวเองได้ทันทีใน Class จึงเพิ่มความเชื่อมั่นและการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งด้วยตัวเองจริงๆ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการโค้ช (Principle of Coaching)
       การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของบุคคล (Whole Brain Function) 
       เทคนิคการกำหนดเป้าหมายคุณภาพ (Goal Setting) 
       การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ อย่างเข้าใจ (Build Rapport) 
       หลักการ การใช้คำถาม&การฟังเชิงรุกของโค้ช (Questioning & Listening) 
       กิจกรรมย่อย: เรียนรู้หลักพื้นฐานการโค้ชด้านต่างๆ 
การเรียนรู้และเข้าใจหลักการ จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) 
       การทำงานของสมองมนุษย์ (Brain Working) 
       หลักการจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) 
       การโปรแกรมภาษาสื่อสมอง (Neuro Linguistic Programming) 
       การสร้างจิตพลังเชิงบวก (Positive Intelligence) 
       Workshop: การเชื่อมโยงหลักการต่างๆ ให้เป็นรูปแบบของตัวเอง 
การพัฒนาทักษะการโค้ชเชิงปฏิบัติการ (Coaching Skill Building)
       เทคนิคการใช้คำถามทรงพลัง (Powerful Question) 
       เทคนิคการฟังเชิงรุก (Active Listening) 
       เทคนิคการให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback) 
       เทคนิคการทำให้โค้ชชี่ตั้งเป้าหมาย (Goal Setting) 
       Role Playing: ดำเนินการฝึกฝนแต่ละทักษะการโค้ช
การฝึกฝนการโค้ชในแต่ละสถานการณ์ด้วยตัวเอง 
       การโค้ชด้วยสถานการณ์ที่เป็นปกติ (Dilemma Coaching) 
       การโค้ชด้วยกระบวนการ (GROW Model Coaching) 
       การโค้ชตามกรณีศึกษา (Case Study Coaching) 
       การโค้ชที่คุณค่า (Value Coaching) 
       Role Playing: ดำเนินการโค้ชซึ่งกันและกันตามสถานการณ์ 
การโค้ชด้วยหลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology Coaching)
       การเรียนรู้กรอบของการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก 
       การกำหนดเป้าหมายเชิงจิตวิทยาเชิงบวก 
       การสร้างแกนของสมรรถนะด้านคุณค่า 
       การสร้างแกนด้วยจิตพลังเชิงบวก 
       Role Playing: ดำเนินการโค้ชด้วยหลักจิตวิทยาเชิงบวก
การทบทวนบทเรียนและการฝึกฝนโดย Master Coach
       การดำเนินการโค้ชโดย Master Coach 
       การแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน 
       การถอดบทเรียนการโค้ช (Unpack Coaching Process) 
       การให้คำปรึกษากระบวนการโค้ชเพิ่มเติม

แนวทางดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเรียนรู้ที่หลักการ เนื้อหา เหตุการณ์ การประยุกต์ใช้จริง 
 การใช้กิจกรรมสร้างการเรียนรู้ด้วยตัวเอง (Active Learning) 
 กระบวนการฝึกอบรมด้วยการโค้ชกลุ่ม (Strategic Group Coaching & Coaching) 
 การฝึกฝนด้วยการปฏิบัติจริง (Role Playing) ตลอดเวลา 
 การให้คำปรึกษากระบวนการเรียนรู้ด้วยการโค้ช (Coach the Coachee) 
 การทำให้ผู้เรียนสามารถดำเนินการโค้ชได้ทันที 
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง 
 การดำเนินการโค้ชแบบ 3 บทบาท (Trail Coaching) 
 การดูแลกระบวนการฝึกปฏิบัติการโค้ชด้วยทีมโค้ชพี่เลี้ยง (Mentor Coach)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

        สรุปโปรแกรมหลักพื้นฐานการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching โดยการใช้เนื้อหาสร้างการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง บนพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการโค้ช การเข้าใจหลักการจิตวิทยาเชิงบวกและทักษะการโค้ชเชิงปฏิบัติการ ดำเนินการโค้ชโดย Master Coach หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ พนักงานระดับปฏิบัติการ, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
ขบวนการ (Process) ในการฝึกอบรม

ใช้หลักการ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)
หมายเหตุ : ผู้ใหญ่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในอดีตของตัวเอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะอยู่ภายในจิตใต้สำนึก ผ่านการแสดงด้วยวงจรพฤติกรรม หากต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงต้องทำให้ผู้เรียนยินดี ที่จะปรับเปลี่ยนความคิด ของตัวเอง ใหม่ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทำแบบใหม่)

การใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึกอบรม
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเอง ผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

แก่นสำคัญของการฝึกอบรมในรูปแบบ Group Coaching
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเอง และยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

" การบอกให้ฟัง กับ กระตุ้นให้คิด อย่างไหนดีกว่ากัน ? "
" ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ามีวิธีการของตัวเองอย่างไร ? "
แบบไหนจำได้มากกว่ากัน

แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
อธิบาย กระตุ้นให้คิด ถามให้ประยุกต์ใช้ จูงใจให้มี Commitment
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสำคัญ
เปิดโอกาสให้สำรวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
ฝึกให้จับประเด็นสำคัญที่อยู่ในสไลด์ (Slide) ได้ด้วยตัวเอง
ทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู้ ไม่ได้บังคับ

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
สร้าง Commitment ในสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ
พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้ทันที
สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่านกรณีศึกษา
กรณีศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริงที่ผู้เรียนต้องเผชิญ หากมีการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ประยุกต์กับกรณีศึกษา ก็เสมือนหนึ่งให้พิสูจน์หลักการและวิธีการใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้กับกรณีศึกษา จะทำให้เข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้ได้อย่างแม่นยำ
การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) สร้างความสนุกสนานได้แง่คิดผ่านเหตุการณ์คล้ายสถานการณ์จริง ทำให้เมื่อเจอสถานการณ์จริงหลังการฝึกอบรมแล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทันที

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
ผู้เรียนควรมีความตั้งใจในการนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ด้วยตัวเอง
การพัฒนาตัวเองควรปฏิบัติบ่อยๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Coaching จะทำให้ผู้เรียนอยากนำสิ่งที่รู้ไปใช้จริง
การบ้านเป็นสิ่งที่ผู้เรียนยินดีที่จะกำหนดด้วยตัวเอง
ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ผู้เรียนนำไปปฏิบัติจริง

    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : จิตวิทยาเชิงบวกCoaching Programทักษะการโค้ช

แสดงความคิดเห็น