หลักสูตรฝึกอบรม โปรแกรมหลักพื้นฐานการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก - หลักสูตร 2 วัน
(Positive Psychology Coaching Program)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Coaching / หลักสูตรฝึกอบรม โปรแกรมหลักพื้นฐานการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology Coaching Program)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Coaching

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
กระบวนการโค้ช (Coaching Process) สามารถทำให้โค้ชชี่บรรลุเป้าหมายได้ด้วยการดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเองออกมา แล้วค้นหาวิธีการที่เหมาะสมของตัวเองไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ 


การพัฒนาทักษะพื้นฐานของการโค้ช (Coaching Skill) เป็นการดำเนินการให้โค้ชสามารถที่จะช่วยให้โค้ชชี่สร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง โดยโค้ชปฏิบัติตัวในฐานะกระจกเงา เพื่อให้โค้ชชี่ได้สำรวจตัวเองอย่างรอบด้าน แล้วสร้างความมั่นใจในตัวเองด้วยคุณค่าที่มีอยู่ พร้อมลงมือปฏิบัติใหม่ เพื่อไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ 


การโค้ชจะเริ่มต้นเมื่อโค้ชชี่ สามารถกำหนดเป้าหมายของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อทำให้โค้ชชี่มีความชัดเจนก่อนที่จะสำรวจตัวเอง แล้วคิดวิธีการที่เหมาะสมไปสู่เป้าหมาย 


การโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology Coaching) เป็นกระบวนการโค้ชที่มุ่งเน้นเรื่องดีๆ ของโค้ชชี่เป็นสำคัญ เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงของโค้ชชี่มีประสิทธิผลสูงที่สุด โดยการให้ความสำคัญที่
       สมรรถนะด้านคุณค่า (Value Base Competency)
       จิตพลังเชิงบวกของโค้ชชี่ (Positive Intelligence)
       เป้าหมายที่มีพลังเชิงบวก (Positive Psychology Goal)
       ความสมดุลของศักยภาพตัวเอง (Balance Potential) 

การโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจหลักพื้นฐานของการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวกอย่างครบถ้วน สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาทีมงานได้ทันที
เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการโค้ช (Coaching Skill) ผ่านกระบวนการฝึกฝนจริงเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง สามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที 
เพื่อให้ผู้เรียนมีเวทีฝึกฝนการโค้ชในสถานการณ์ต่างๆ จนครบถ้วน แล้วนำกลับไปดำเนินการโค้ชทีมงานในสถานการณ์จริงได้ด้วยความเชื่อมั่นของตัวเอง
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถขอคำปรึกษาระหว่างการโค้ชได้จากโค้ชพี่เลี้ยง (Mentor Coach) ที่จะดูแลอย่างใกล้ชิด ทำให้สนุกสนานกับการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการของตัวเอง
เพื่อให้ผู้เรียนเห็นรูปแบบกระบวนการโค้ชที่ถูกต้องเหมาะสมจาก Master Coach แล้วประยุกต์ใช้ในการดำเนินการโค้ชของตัวเองได้ทันทีใน Class จึงเพิ่มความเชื่อมั่นและการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งด้วยตัวเองจริงๆ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการโค้ช (Principle of Coaching)
       การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของบุคคล (Whole Brain Function) 
       เทคนิคการกำหนดเป้าหมายคุณภาพ (Goal Setting) 
       การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ อย่างเข้าใจ (Build Rapport) 
       หลักการ การใช้คำถาม&การฟังเชิงรุกของโค้ช (Questioning & Listening) 
       กิจกรรมย่อย: เรียนรู้หลักพื้นฐานการโค้ชด้านต่างๆ 
การเรียนรู้และเข้าใจหลักการ จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) 
       การทำงานของสมองมนุษย์ (Brain Working) 
       หลักการจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) 
       การโปรแกรมภาษาสื่อสมอง (Neuro Linguistic Programming) 
       การสร้างจิตพลังเชิงบวก (Positive Intelligence) 
       Workshop: การเชื่อมโยงหลักการต่างๆ ให้เป็นรูปแบบของตัวเอง 
การพัฒนาทักษะการโค้ชเชิงปฏิบัติการ (Coaching Skill Building)
       เทคนิคการใช้คำถามทรงพลัง (Powerful Question) 
       เทคนิคการฟังเชิงรุก (Active Listening) 
       เทคนิคการให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback) 
       เทคนิคการทำให้โค้ชชี่ตั้งเป้าหมาย (Goal Setting) 
       Role Playing: ดำเนินการฝึกฝนแต่ละทักษะการโค้ช
การฝึกฝนการโค้ชในแต่ละสถานการณ์ด้วยตัวเอง 
       การโค้ชด้วยสถานการณ์ที่เป็นปกติ (Dilemma Coaching) 
       การโค้ชด้วยกระบวนการ (GROW Model Coaching) 
       การโค้ชตามกรณีศึกษา (Case Study Coaching) 
       การโค้ชที่คุณค่า (Value Coaching) 
       Role Playing: ดำเนินการโค้ชซึ่งกันและกันตามสถานการณ์ 
การโค้ชด้วยหลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology Coaching)
       การเรียนรู้กรอบของการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก 
       การกำหนดเป้าหมายเชิงจิตวิทยาเชิงบวก 
       การสร้างแกนของสมรรถนะด้านคุณค่า 
       การสร้างแกนด้วยจิตพลังเชิงบวก 
       Role Playing: ดำเนินการโค้ชด้วยหลักจิตวิทยาเชิงบวก
การทบทวนบทเรียนและการฝึกฝนโดย Master Coach
       การดำเนินการโค้ชโดย Master Coach 
       การแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน 
       การถอดบทเรียนการโค้ช (Unpack Coaching Process) 
       การให้คำปรึกษากระบวนการโค้ชเพิ่มเติม

แนวทางดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเรียนรู้ที่หลักการ เนื้อหา เหตุการณ์ การประยุกต์ใช้จริง 
 การใช้กิจกรรมสร้างการเรียนรู้ด้วยตัวเอง (Active Learning) 
 กระบวนการฝึกอบรมด้วยการโค้ชกลุ่ม (Strategic Group Coaching & Coaching) 
 การฝึกฝนด้วยการปฏิบัติจริง (Role Playing) ตลอดเวลา 
 การให้คำปรึกษากระบวนการเรียนรู้ด้วยการโค้ช (Coach the Coachee) 
 การทำให้ผู้เรียนสามารถดำเนินการโค้ชได้ทันที 
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง 
 การดำเนินการโค้ชแบบ 3 บทบาท (Trail Coaching) 
 การดูแลกระบวนการฝึกปฏิบัติการโค้ชด้วยทีมโค้ชพี่เลี้ยง (Mentor Coach)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

        สรุปโปรแกรมหลักพื้นฐานการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching โดยการใช้เนื้อหาสร้างการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง บนพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการโค้ช การเข้าใจหลักการจิตวิทยาเชิงบวกและทักษะการโค้ชเชิงปฏิบัติการ ดำเนินการโค้ชโดย Master Coach หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ พนักงานระดับปฏิบัติการ, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ