หลักสูตรฝึกอบรม โปรแกรมหลักพื้นฐานการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก - หลักสูตร 2 วัน
(Positive Psychology Coaching Program)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Coaching / หลักสูตรฝึกอบรม โปรแกรมหลักพื้นฐานการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology Coaching Program)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Coaching

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
กระบวนการโค้ช (Coaching Process) สามารถทำให้โค้ชชี่บรรลุเป้าหมายได้ด้วยการดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเองออกมา แล้วค้นหาวิธีการที่เหมาะสมของตัวเองไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ 


การพัฒนาทักษะพื้นฐานของการโค้ช (Coaching Skill) เป็นการดำเนินการให้โค้ชสามารถที่จะช่วยให้โค้ชชี่สร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง โดยโค้ชปฏิบัติตัวในฐานะกระจกเงา เพื่อให้โค้ชชี่ได้สำรวจตัวเองอย่างรอบด้าน แล้วสร้างความมั่นใจในตัวเองด้วยคุณค่าที่มีอยู่ พร้อมลงมือปฏิบัติใหม่ เพื่อไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ 


การโค้ชจะเริ่มต้นเมื่อโค้ชชี่ สามารถกำหนดเป้าหมายของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อทำให้โค้ชชี่มีความชัดเจนก่อนที่จะสำรวจตัวเอง แล้วคิดวิธีการที่เหมาะสมไปสู่เป้าหมาย 


การโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology Coaching) เป็นกระบวนการโค้ชที่มุ่งเน้นเรื่องดีๆ ของโค้ชชี่เป็นสำคัญ เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงของโค้ชชี่มีประสิทธิผลสูงที่สุด โดยการให้ความสำคัญที่
       สมรรถนะด้านคุณค่า (Value Base Competency)
       จิตพลังเชิงบวกของโค้ชชี่ (Positive Intelligence)
       เป้าหมายที่มีพลังเชิงบวก (Positive Psychology Goal)
       ความสมดุลของศักยภาพตัวเอง (Balance Potential) 

การโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจหลักพื้นฐานของการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวกอย่างครบถ้วน สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาทีมงานได้ทันที
เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการโค้ช (Coaching Skill) ผ่านกระบวนการฝึกฝนจริงเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง สามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที 
เพื่อให้ผู้เรียนมีเวทีฝึกฝนการโค้ชในสถานการณ์ต่างๆ จนครบถ้วน แล้วนำกลับไปดำเนินการโค้ชทีมงานในสถานการณ์จริงได้ด้วยความเชื่อมั่นของตัวเอง
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถขอคำปรึกษาระหว่างการโค้ชได้จากโค้ชพี่เลี้ยง (Mentor Coach) ที่จะดูแลอย่างใกล้ชิด ทำให้สนุกสนานกับการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการของตัวเอง
เพื่อให้ผู้เรียนเห็นรูปแบบกระบวนการโค้ชที่ถูกต้องเหมาะสมจาก Master Coach แล้วประยุกต์ใช้ในการดำเนินการโค้ชของตัวเองได้ทันทีใน Class จึงเพิ่มความเชื่อมั่นและการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งด้วยตัวเองจริงๆ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการโค้ช (Principle of Coaching)
       การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของบุคคล (Whole Brain Function) 
       เทคนิคการกำหนดเป้าหมายคุณภาพ (Goal Setting) 
       การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ อย่างเข้าใจ (Build Rapport) 
       หลักการ การใช้คำถาม&การฟังเชิงรุกของโค้ช (Questioning & Listening) 
       กิจกรรมย่อย: เรียนรู้หลักพื้นฐานการโค้ชด้านต่างๆ 
การเรียนรู้และเข้าใจหลักการ จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) 
       การทำงานของสมองมนุษย์ (Brain Working) 
       หลักการจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) 
       การโปรแกรมภาษาสื่อสมอง (Neuro Linguistic Programming) 
       การสร้างจิตพลังเชิงบวก (Positive Intelligence) 
       Workshop: การเชื่อมโยงหลักการต่างๆ ให้เป็นรูปแบบของตัวเอง 
การพัฒนาทักษะการโค้ชเชิงปฏิบัติการ (Coaching Skill Building)
       เทคนิคการใช้คำถามทรงพลัง (Powerful Question) 
       เทคนิคการฟังเชิงรุก (Active Listening) 
       เทคนิคการให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback) 
       เทคนิคการทำให้โค้ชชี่ตั้งเป้าหมาย (Goal Setting) 
       Role Playing: ดำเนินการฝึกฝนแต่ละทักษะการโค้ช
การฝึกฝนการโค้ชในแต่ละสถานการณ์ด้วยตัวเอง 
       การโค้ชด้วยสถานการณ์ที่เป็นปกติ (Dilemma Coaching) 
       การโค้ชด้วยกระบวนการ (GROW Model Coaching) 
       การโค้ชตามกรณีศึกษา (Case Study Coaching) 
       การโค้ชที่คุณค่า (Value Coaching) 
       Role Playing: ดำเนินการโค้ชซึ่งกันและกันตามสถานการณ์ 
การโค้ชด้วยหลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology Coaching)
       การเรียนรู้กรอบของการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก 
       การกำหนดเป้าหมายเชิงจิตวิทยาเชิงบวก 
       การสร้างแกนของสมรรถนะด้านคุณค่า 
       การสร้างแกนด้วยจิตพลังเชิงบวก 
       Role Playing: ดำเนินการโค้ชด้วยหลักจิตวิทยาเชิงบวก
การทบทวนบทเรียนและการฝึกฝนโดย Master Coach
       การดำเนินการโค้ชโดย Master Coach 
       การแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน 
       การถอดบทเรียนการโค้ช (Unpack Coaching Process) 
       การให้คำปรึกษากระบวนการโค้ชเพิ่มเติม

แนวทางดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเรียนรู้ที่หลักการ เนื้อหา เหตุการณ์ การประยุกต์ใช้จริง 
 การใช้กิจกรรมสร้างการเรียนรู้ด้วยตัวเอง (Active Learning) 
 กระบวนการฝึกอบรมด้วยการโค้ชกลุ่ม (Strategic Group Coaching & Coaching) 
 การฝึกฝนด้วยการปฏิบัติจริง (Role Playing) ตลอดเวลา 
 การให้คำปรึกษากระบวนการเรียนรู้ด้วยการโค้ช (Coach the Coachee) 
 การทำให้ผู้เรียนสามารถดำเนินการโค้ชได้ทันที 
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง 
 การดำเนินการโค้ชแบบ 3 บทบาท (Trail Coaching) 
 การดูแลกระบวนการฝึกปฏิบัติการโค้ชด้วยทีมโค้ชพี่เลี้ยง (Mentor Coach)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

        สรุปโปรแกรมหลักพื้นฐานการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching โดยการใช้เนื้อหาสร้างการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง บนพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการโค้ช การเข้าใจหลักการจิตวิทยาเชิงบวกและทักษะการโค้ชเชิงปฏิบัติการ ดำเนินการโค้ชโดย Master Coach หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ พนักงานระดับปฏิบัติการ, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร