หลักสูตรฝึกอบรม เข้าใจตัวเอง เข้าใจผู้อื่น เพื่อการทำงานอย่างมีความสุข - หลักสูตร 1 วัน
(Who am I)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เข้าใจตัวเอง เข้าใจผู้อื่น เพื่อการทำงานอย่างมีความสุข (Who am I)

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

(ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

เคยหรือไม่ที่.... คนอื่นไม่เข้าใจเราเอาซะเลย จึงต้องทำใจ 
คนอื่นเข้าใจเรา อย่างที่เราเป็น เราไม่เข้าใจเลยว่าคนอื่นคิดอย่างไร 
เข้าใจผู้อื่นและฟังให้เข้าใจในแบบที่เค้าเป็น

หลักการและเหตุผล
 คน เป็นองค์ประกอบสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร แต่เนื่องจากคนแต่ละคนมีสไตล์เป็นของตัวเองมีความเชื่อ ความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมการตัดสินใจที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ท้าทาย ที่จะทำอย่างไรให้คนที่มีความแตกต่างกันทำงานร่วมกันได้อย่างเหมาะสม เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีความสุขในการทำงาน 
 การรู้จักและเข้าใจตัวเองเป็นสิ่งสำคัญ เป็นสิ่งที่ช่วยในการบริหารความสัมพันธ์และพฤติกรรมการทำงานร่วมกัน เมื่อเราเข้าใจตัวเองเราจะสามารถปรับตนเองเพื่อบริหารความสัมพันธ์และเข้าใจผู้อื่น เพื่อให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข
หลักสูตรนี้ได้นำเอา Self-Assessment Tool เช่น สัตว์ 4 ทิศ, 4 elements of success, D-I-S-C มาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญ ที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจคุณลักษณะ พฤติกรรมการแสดงออกทั้งของตนเองและของผู้อื่นซึ่งจะนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง ปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นและสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จัก เข้าใจตัวเอง รู้จุดเด่นและสิ่งที่ควรต้องพัฒนาเพื่อช่วยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองให้เกิดความสุขในการทำงาน
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ วิเคราะห์พฤติกรรมของคนที่แตกต่างกันและสามารถบริหารความสัมพันธ์ที่ดีได้


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ส่วนที่ 1: เข้าใจตัวเอง
          ประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของตนเอง (Find Yourself)
          รู้จัก เข้าใจตัวเอง เรียนรู้จุดแข็งและพัฒนาตัวเองจากจุดที่ติดอยู่ 
          Workshop: เข้าใจตัวเอง
ส่วนที่ 2: เข้าใจผู้อื่น
          เข้าใจผู้อื่นในแบบที่เขาเป็น (Reading Others) 
          วิธีพิชิตใจคน เพื่อให้เกิดความสุขและความสำเร็จในการทำงาน 
          Workshop: เข้าใจผู้อื่น 

ส่วนที่ 3: การนำไปประยุกต์ใช้
          การปรับมุมมองใหม่ในการทำงานร่วมกัน 
          วิธีการเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้ให้เหมาะสมกับคนในแต่ละ style 
          เรียนรู้ Style ของผู้นำในแต่ละแบบ 
          วิธีการ Coaching คนในแต่ละแบบ


แนวทางในการฝึกอบรม
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง 
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และ คิดถึงสถานการณ์การทำงานของตัวเอง 
          การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ง่ายต่อการเรียนรู้
          Workshop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันและฝึกปฏิบัติจริง
          การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น 
          การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้ที่ต้องการเข้าใจตัวเอง และเข้าใจผู้อื่นเพื่อการทำงานอย่างมีความสุข

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม