หลักสูตรฝึกอบรม ESG (Environmental, social, and corporate governance) - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ESG (Environmental, social, and corporate governance)

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

(วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
   - ในการประกอบธุรกิจในปัจจุบันหลายองค์กรคงไม่ได้มุ่งเน้นแค่กำไรเพียงอย่างเดียวที่จะทำหูรกิจนั้นยั่งยืนได้ จะต้องคำนึงสภาพแวดล้อมที่มีกรเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อม (Environmental) ด้านสังคม (Social) และหลักธรรมาภิบาล (Governance) ในการบริหารธุรกิจ ซึ่ง 3 ปัจจัยนี้ส่งผลต่อการบริหารจัดการธุรกิจ หลักของ ESG เป็นสิ่งที่หลายองค์กรจำเป็นจะต้องนำแนวทางไปดำเนินการธุรกิจโดยจะต้องมีการประเมิน สิ่งแวดล้อม (Environmental) ด้านสังคม (Social) และหลักธรรมาภิบาล (Governance) เพื่อสร้างความเสถียรภาพด้านความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ
   - หลักสูตร ESG (Environmental, social, and corporate governance) เน้นสร้างความเข้าใจ และทำกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักในการบริการงานแบบยังยืน (Sustainable)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักและแนวคิดการบริหาร ESG (Environmental, social, and corporate governance) อย่างประสบความสำเร็จ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำเทคนิค ESG ไปใช้ในการวางแผนและการดำเนินการบริหารงานและนำไประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำ Knowledge ESG (Environmental, social, and corporate governance) เพื่อบริหารงาน บริหารคน การคิด การตัดสินใจในการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรได้อย่างยั่งยืน

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
หลักสำคัญของ ESG (Environmental, social, and corporate governance)
แนวทางการปฏิบัติในการกำกับดูและของ GSG
Workshop 1: การสร้างแนวทางการกำกับดูแลธุรกิจด้วย GSG Model
การพัฒนาและดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental)
การพัฒนาและดำเนินการด้านสังคม (Social)
การพัฒนาและดำเนินการด้านหลักธรรมาภิบาล (Governance)
การพัฒนาด้วย GSG สู่ความยั่งยื่น
การใช้ KPIs ในการประเมินผลงานดำเนินงานทางธุรกิจ
Workshop 2: KPIs ในการประเมินผลงานดำเนินงานทางธุรกิจโดยครอบคลุมสิ่งแวดล้อม (Environmental) ด้านสังคม (Social) และหลักธรรมาภิบาล (Governance)
สรุปการเรียนรู้ Feedback มอบของรางวัล

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

การบรรยาย การสาธิต กิจกรรมการเรียนรู้ และ การอภิปรายกลุ่ม

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม