หลักสูตรฝึกอบรม GHPS and HACCP and Internal audit - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม GHPS and HACCP and Internal audit

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
     จากสถานการณ์ปัจจุบัน การแข่งขันทางธุรกิจแต่ละอุตสาหกรรม มีการแข่งขันกันสูงมาก ทำให้ระบบคุณภาพมีบทบาทในการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก ซึ่ง GHPs และ HACCP ก็เป็นหนึ่งในระบบคุณภาพที่สำคัญ ซึ่งมุ่งเน้นในด้านความป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายในสินค้าของกลุ่มอุตหสากรรมอาหาร ยา และเครื่องสำอางค์ เป็นต้น ดังนั้น การเตรียมความพร้อมให้องค์กรสามารถแข่งขันกับการเปลี่ยนแปลงที่ผู้บริโภคมุ่งเน้นความปลอดภัยในการบริโภค จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ข้อกำหนด GHPs และ HACCP จึงเป็นมาตรฐานพื้นฐานที่ทำให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ขององค์กรมีความปลอดภัยได้เป็นอย่างดี 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจข้อกำหนด GHPs และ HACCP
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการตรวจติดตามภายในตามข้อกำหนด GHPs และ HACCP
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนรายงานการตรวจติดตามภายใน (Audit Report) ได้ครบถ้วนสมบูรณ์
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินจาก CB (Certify Body)

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. ความสำคัญของการทำระบบ GHPs and HACCP
2. อธิบายข้อกำหนด GHPs และหลักการของ HACCP
3. เทคนิคการตรวจติดตามภายใน
4. การวิเคราะห์ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับแต่ละกระบวนการ ในการตรวจติด ตามภายใน
5. เทคนิคการจัดทำ Checklists ในการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
6. Case Study: การเตรียมรายการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Checklist)
7. เทคนิคและวิธีการเขียนรายงานผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
8. การวิเคราะห์ปัญหาที่ต้นเหตุ (Root cause analysis and case study)


รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม

     อบรมโดยไม่เน้นการบรรยายตามข้อกำหนด แต่จะให้ทำความเข้าใจข้อกำหนดจากภาพ และการถาม-ตอบระหว่างการฝึกอบรมเป็นหลัก

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม