หลักสูตรฝึกอบรม Lean Manufacturing Management - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม Lean Manufacturing Management

อ. ธณ จันทร์อัมพร

(วิทยากรและที่ปรึกษาเฉพาะทางชำนาญการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การเรียนรู้ระบบการบริหารโรงงานโดยใช้ระบบลีน การเข้าใจหลักการ และเป้าหมายของการทำระบบลีน รวมไปถึงการทำระบบลีนเพื่อได้ผลประโยนช์สูงสุดต่อโรงงาน

วัตถุประสงค์
สร้างความเข้าใจระบบลีนทั้งระบบ เรียนรู้แนวทางพัฒนาโรงงานโดยใช้กิจกรรมลีน/ ไคเซน เข้าหลักการแยกกิจกรรมที่ก่อและไม่ก่อให้เกิดคุณค่าต่อสินค้า พร้อมกับรู้การกำจัด และพัฒนา

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 Lean Assessment ระบบ แนวคิด และการประเมินแบบลีน
 Value Stream Mapping สายธารแห่งคุณค่า
 Lean Tools กล่องเครื่องมือของลีน
 Game & Activity เกม กิจกรรมจำลองงาน
 Continuous Flow ระบบการผลิตแบบต่อเนื่อง (ชิ้นเดียวไป)
 Pull System ระบบดึงงาน(สินค้า) โดยลูกค้า
 Continuous Improvement การพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน
 Game & Activity เกม กิจกรรมจำลองงาน

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม