หลักสูตรฝึกอบรม QCC Kaizen - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม QCC Kaizen

อ. ธณ จันทร์อัมพร

(วิทยากรและที่ปรึกษาเฉพาะทางชำนาญการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การบริหารคุณภาพทั้งคุณภาพสินค้า บริการและคุณภาพของงาน ด้วยวิถี QCC ซึ่งเป็นระบบการพัฒนา ควบคุมคุณภาพให้อยู่ในระดับที่ดี ตามความคาดหวังของลูกค้าด้วยกิกรรมกลุ่มย่อยที่เกิดจากความต้องการของพนักงานผู้ผลิตกลุ่มเล็กๆ รวมกลุ่มกันเพื่อทำกิจกรรมหนึ่งๆ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของไคเซ็นคือทำการพัฒนาจุดเล็กๆ ที่ส่งผลกระทบวงกว้าง และสามารถพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนทั่วทั้งองค์กร

วัตถุประสงค์
1.เรียนรู้การจัดตั้งกลุ่มย่อยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
2.รู้จักการใช้ข้อเท็จจริงในการควบคุมคุณภาพ
3.รู้จักเครื่องมือคุณภาพทั้ง 7

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 What is Quality Control Circle? QCC คืออะไร
 Quality Factors ปัจจัยคุณภาพ (4M + 1E)
 Kaizen Concept หลักการของไคเซ็น
 PDCA Circle
 วงจร PDCA
 7 QC Tools (3 for details) รู้จักกับเครื่องมือคุณภาพทั้ง 7
 ลงรายละเอียด 2 เครื่องมือ (แผนภูมิก้างปลา และแผ่นตรวจสอบ)
 ขั้นตอนการทำกิจกรรมกลุ่ม QCC และดำเนินงาน Kaizen  

รูปแบบการอบรม
การบรรยาย แสดงกรณีศึกษา ทำกิจกรรมจำลอง และ เล่นเกม (แทรกในเนื้อหา)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้บริหาร
ผู้จัดการ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม