หลักสูตรฝึกอบรม Quality Control Circle - หลักสูตร 2 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / Quality Control Circle

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การบริหารคุณภาพทั้งคุณภาพสินค้า บริการและคุณภาพของงาน นั้นมีหลากหลายระบบ สำหรับ QCC เป็นระบบการพัฒนา ควบคุมคุณภาพให้อยู่ในระดับที่ดี ตามความคาดหวังของลูกค้าด้วยกิจกรรมกลุ่มย่อยที่เกิดจากความต้องการของพนักงานผู้ผลิตกลุ่มเล็กๆ รวมกลุ่มกันเพื่อทำกิจกรรมหนึ่งๆ ซึ่งหากสามารถทำให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรในการพัฒนาคุณภาพจากกลุ่มเล็กๆ หลายๆกลุ่มทั้งโรงงานจะทำให้เกิดผลองค์รวมที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืน

วัตถุประสงค์
1. เรียนรู้การจัดตั้งกลุ่มย่อยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
2. รู้จักการใช้ข้อเท็จจริงในการควบคุมคุณภาพ
3. เรียนรู้ความคาดหวังของระบบ QCC และปัจจัยคุณภาพ
4. รู้จักเครื่องมือคุณภาพทั้ง 7
5. ฝึกวิเคราะห์และการใช้ข้อเท็จจริงในการคุมคุณภาพ
6. ฝึกการสร้างสรรค์โครงการคุณภาพ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
DAY 1
 QCC คืออะไรวังของ QCC
 เกณฑ์การตัดสินกิจกรรมกลุ่มจากคณะกรรมการ
 ปัจจัยคุณภาพ (4M + 1E) และการใช้ข้อเท็จจริงในการควบคุมคุณภาพ
ขั้นตอนการทำกิจกรรมกลุ่ม QCC
 การตั้งเป้าหมายแบบ SMART
 Work shop – การจัดตั้งกลุ่มและการเลือกหัวข้อ

DAY 2
 วงจร PDCA การใช้ PDCA ให้มีประสิทธิภาพ
 รู้จักกับเครื่องมือคุณภาพทั้ง 7
 Work shop – จัดทำวงจร PDCA สำหรับหัวข้อที่เลือก
 ลงรายละเอียดเครื่องมือทั้ง 3 (แผนภูมิก้างปลา/ แผ่นตรวจสอบ/ แผ่นควบคุม)
 ข้อเท็จจริงในการคุมคุณภาพ
 Work shop – ทำมาตรฐานการทำงาน (สำหรับโครงงาน) และทำการนำเสนอ

รูปแบบการอบรม
การบรรยาย แสดงกรณีศึกษา ทำกิจกรรมจริง และ เล่นเกม(แทรกในเนื้อหา)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงาน

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ ธณ จันทร์อัมพร
วิทยากรและที่ปรึกษาเฉพาะทางชำนาญการ
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : QCCการบริหารPDCA

แสดงความคิดเห็น