>>>>

โครงการสร้างและพัฒนาวิทยากรของสถาบัน

หน้าแรก / โครงการสร้างและพัฒนาวิทยากรของสถาบัน

     ปัจจุบันสถาบันได้ดำเนินการจัดหลักสูตรฝึกอบรมในแนวทาง Group Coaching ให้กับองค์กรต่างๆมากกว่า 300 องค์กรเป็นเวลามากว่า 5 ปี มาแล้วนั้นได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า ที่เห็นถึงผลลัพธ์ของการฝึกอบรมในแนวทางนี้ เพราะสามารถทำให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองหลังจากการอบรมตาม Style ที่เหมาะสมของตัวเองและสามารถประยุกต์ใช้หลักการ,เทคนิคและวิธีการต่างๆที่ได้จากการฝึกอบรมกับสถานการณ์ของตัวเองได้อย่างแท้จริง

     สถาบันจึงมีแนวความคิดและยินดีที่จะถ่ายทอดแนวทางการฝึกอบรมแบบ Group Coaching ได้ กับวิทยากรที่มีความสนใจและพร้อมที่จะใช้แนวทางนี้ในการฝึกอบรมกับหลักสูตรต่างๆที่เป็นของวิทยากรเองกับหลักที่เป็นของสถาบัน ซึ่งมีอยู่แล้วกว่า 100 หลักสูตร เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรขององค์กรต่างๆได้ขยายวงกว้างขึ้นและเปิดรับความเชี่ยวชาญของวิทยากรแต่ละท่านผสมกับแนวทางการฝึกอบรมแบบ Group Coaching นี้

รายละเอียดของโครงการเปิดโอกาสให้วิทยากรได้ศึกษามีดังนี้
จุดประสงค์
สร้างวิทยากรที่มีมาตรฐานเดียวกันของสถาบัน
สร้างภาพลักษณ์ของสถาบันในเรื่องแนวทางการฝึกอบรม
สร้างแนวทางการช่วยเหลือวิทยากรในช่วงเริ่มต้น
เพื่อให้เกิดเครือข่ายวิทยากรที่ใช้แนวทางการฝึกอบรมรูปแบบคล้ายกัน
เพื่อทำให้เกิดมาตรฐานที่จับต้องได้ในการจัดกลุ่มวิทยากร

แนวความคิดของโครงการ
วิทยากรมือใหม่ต้องการความช่วยเหลือในช่วงเริ่มต้นเป็นอย่างมาก
วิทยากรมีความหลากหลายในเรื่องของความรู้และ style การสอน แต่ความสามารถใช้หลักเดียวกันได้ ถ้าเข้าใจในเคล็ดลับของการฝึกอบรม
สถาบันควรสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นผ่านมาตรฐานของวิทยากรที่ใช้แนวทางของสถาบันเป็นหลักเพื่อทำให้ลูกค้าจับต้องได้และยินดีใช้บริการมากขึ้น
การจัดทำใบรับรองวิทยากร (Trainer Certification) ทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อถือในสถาบันมากขึ้น
การสร้างมาตรฐานของสถาบันทำให้วิทยากรเห็นเส้นทางการพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นวิทยากรของสถาบันชัดเจนขึ้น
สามารถต่อยอดเป็นสาขาของสถาบันในต่างจังหวัดได้ในอนาคต

การแบ่งกลุ่มวิทยากร
วิทยากรหลักของสถาบัน
วิทยากรที่สถาบันผลักดันเป็นพิเศษ
วิทยากรที่สถาบันเลือกนำเสนอเป็นปกติ
วิทยากรที่สถาบันเชิญเป็นกรณีๆไป
คุณสมบัติของวิทยากร
รักในอาชีพวิทยากร
อยากที่จะเป็นวิทยากรของสถาบัน
มีความเชื่อมั่นในแนวทางการฝึกอบรมแบบ Coaching
กระตือรือร้นและใฝ่รู้อยู่เสมอ

สิ่งที่สถาบันจะดำเนินการ
สนับสนุนและช่วยเหลือเรื่องเอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
เปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้แนวทางการฝึกอบรมหลักสูตรของสถาบัน
อำนวยความสะดวกให้เข้าถึงข้อมูลของสถาบันอย่างครบถ้วน
นำเสนอหลักสูตรและรายละเอียดให้กับลูกค้า
ผลักดันให้ได้รับใบรับรองของสถาบันตามกระบวนการ
พัฒนาหลักสูตรต่างๆร่วมกับวิทยากร

กระบวนการได้รับใบรับรอง
สมัครเป็นวิทยากรของสถาบัน
ศึกษารายละเอียดหลักสูตรของสถาบัน
ติดตามสังเกตการณ์วิทยากรหลักของสถาบันในฐานะ Co-Coach
คัดเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมกับตัวเองเพื่อดำเนินการสอน
ดำเนินการสอนจริงเพื่อสะสมชั่วโมง
พัฒนาตัวเองและดำเนินการสอนอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาใบรับรอง
ประเภท-รายละเอียดของการได้ใบรับรองวิทยากรสถาบัน

CCGC

Course Certified Group Coach
(ใบรับรองประเภทเฉพาะหลักสูตร)
รายละเอียดใบรับรอง

  รับการอบรมหลักสูตร "เคล็ดลับการเป็นวิทยากรในแนว Coaching"
  ปฏิบัติตัวในฐานะ Co-Coach ไม่น้อยกว่า 5 หลักสูตร หรือ 10 วัน (6 ชม./วัน)
  สามารถดำเนินการทำ Workshop กับวิทยากรหลัก
  ดำเนินการ Training & Coaching ในหมวดหลักสูตรนั้นๆ ไม่ต่ำกว่า 2 หลักสูตร
  ยินดีที่จะเป็นวิทยากรของสถาบัน

ACGC

Associate Certified Group Coach
(ใบรับรองประเภทหมวดหลักสูตร)
รายละเอียดใบรับรอง

  ได้รับใบรับรอง Course Certified Group Coach มาแล้ว 3 หมวด
  ติดตามสังเกตการณ์วิทยากรหลักครบทุกหมวด (6 หมวด)
  ดำเนินการสอนหลักสูตรต่างๆมาแล้ว 3 หมวดขึ้นไป (หมวดละไม่ต่ำกว่า 2 หลักสูตร)
  ยินดีที่จะเป็นวิทยากรหลักของสถาบัน

PCGC

Professional Certified Group Coach
(ใบรับรองประเภทเทคนิคการสอน)
รายละเอียดใบรับรอง

  ได้รับ Course Certified Group Coach (CCGC)
  ได้รับ Associate Certified Group Coach (ACGC)
  เป็นวิทยากรของสถาบันมาแล้ว 2 ปีขึ้นไป
  ดำเนินการสอนหลักสูตรของสถาบันครบทุกหมวดแล้ว
  ยินดีถ่ายทอดและพัฒนา Trainer / Coach รุ่นต่อไปได้