หลักสูตรฝึกอบรม การบำรุงรักษาเชิงป้องกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน - หลักสูตร 1 วัน

(Preventive Maintenance)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การบำรุงรักษาเชิงป้องกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
        ในกระบวนการผลิตเครื่องจักรเป็นสิ่งจำเป็นที่หลายองค์กรต้องใช้สำหรับกระบวนการผลิต บางครั้งเครื่องจักรอาจเกิดการขัดข้องซึ่งไม่สามารถคาดการได้ ดังนั้นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงจำเป็นจะต้องมีแผนดำเนินการป้องกันเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องจักรหยุดชะงักในการผลิต หน่วยงานที่รับผิดชอบจักต้องมีแผนการบำรุงรักษาให้เครื่องจักรอยู่ในสภาพการใช้งานอยู่ตลอดเวลา เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายการการหยุดเครื่อง โดยส่งผลให้สินค้าที่ผลิตและส่งมอบให้ลูกค้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
        หลักสูตร การบำรุงรักษาเชิงป้องกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน มุ่งเน้นให้มีการเรียนรู้มีการวางแผน PM (Preventive Maintenance) เพื่อลดความเสี่ยงจากเครื่องจักที่เสียทำให้งานให้เกิดความเสียหายได้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการบำรุงรักษา และสามารถวางแผน PM (Preventive Maintenance) ได้เป็นอย่างดี
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเข้าใจหลักและขั้นตอนในการทำ Preventive Maintenance
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Part 1 : Introduction
Concept ของการระบบบำรุงรักษา
จุดมุ่งหมายของการบำรุงรักษา
ประเภทของการบำรุงรักษา
การบำรุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม
เป้าหมายของการทำ TPM
Workshop กิจกรรมกลุ่มด้วย TPM 3 ZERO พร้อมนำเสนอ
Part 2 : Preventive Maintenance Improvement
โครงสร้างของการบำรุงรักษา
การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Corrective Maintenance)
      อบรม สัมมนา R-O-M-C Model
7 เทคนิคในการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)
ประสิทธิภาพรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness, OEE)
      อบรม สัมมนา อัตราการเดินเครื่อง (Availability Ratio)
      อบรม สัมมนา ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง (Performance Ratio)
      อบรม สัมมนา อัตราคุณภาพ (Non-Defectives Ratio)
5 ขั้นตอนในการทำ Preventive Maintenance
การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้วยแผนผังก้างปลา
วิธีการคำนวณ MTBF และ MTTR
Workshop กิจกรรมกลุ่ม การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้วยแผนผังก้างปลา และคำนวณ MTBF และ MTTR พร้อมนำเสนอ

กลุ่มเป้าหมาย
พนักงาน
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
วิศวะกร
ผู้ที่เกี่ยวข้อง

รูปแบบการการอบรม
การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง, Workshop ถาม-ตอบ

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ พลกฤต โสลาพากุล
วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ลดความเสี่ยงการวางแผนPreventive Maintenance

แสดงความคิดเห็น