หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการกระจายสินค้า เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน - หลักสูตร 1 วัน
(Analysis & Improvement in Logistics Distribution)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการกระจายสินค้า เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน (Analysis & Improvement in Logistics Distribution)

อ. ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์

(ผู้เชี่ยวชาญด้านซัพพลายเชนและโลจิสติกส์)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   การกระจายสินค้า เป็นหนึ่งในกระบวนการหลักในการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ที่สำคัญ เป็นกระบวนการทีมีความซับซ้อน แบ่งออกเป็นกระบวนการย่อยอีกหลายกระบวนการ เช่นกระบวนการสั่งซื้อ กระบวนการคลังสินค้า กระบวนการบริหารสินค้าคงคลัง กระบวนการบรรจุภัณฑ์ กระบวนการขนส่ง ซึ่งเมื่อรวมกันเป็นกระบวนการกระจายสินค้าแล้ว มักประสบปัญหาความผิดพลาด ความล่าช้า ความเสียหาย มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าที่ควรจะเป็น และที่สำคัญย่อมมีผลกระทบต่อระดับความพึงพอใจของลูกค้าโดยตรง 
   แม้ในหลายองค์กรจะมีประสบการณ์ในการแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ก็ตาม แต่ส่วนใหญ่แล้วปัญหาที่ถูกแก้ไข ก็มักจะวนเวียนกลับมาเกิดขึ้นอีกในไม่ช้า จนกลายเป็นว่าปัญหาในการกระจายสินค้าเป็นปัญหาที่ไม่สามารถระงับได้อย่างจริงๆจัง 
   จากปัญหาการกระจายสินค้าที่ในหลายๆองค์กร ประสบปัญหาอย่างต่อเนื่องสะสม จนกลายเป็นปัญหาในชีวิตการบริการประจำวัน ซึ่งมีผลทำให้ศักยภาพในการให้บริการลูกค้าและศักยภาพในการแข่งขันลดลง จนทำให้กลาย "เป็นจุดสลบขององค์กร" จึงเป็นที่มาของหลักสูตรการอบรมในหัวข้อ

“การวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการกระจายสินค้า เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน”

   หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นที่จะให้ความรู้ความเข้าใจ ในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาในแง่มุมต่างของกระบวนการกระจายสินค้า เพื่อนำมาประเมินและจัดทำการป้องกันปัญหาในการกระจายสินค้าให้ได้มากที่สุด และที่สำคัญ เมื่อมีขั้นตอนใด ทรัพยากรในส่วนไหน ช่วงรอบเวลาการทำงานเมื่อไหร่ ที่เกิดปัญหาติดขัด บกพร่อง เสียหาย ล่าช้า ทำอย่างไรให้ ทีมงานหรือผู้บริหารก็จะสามารถรับรู้ในเวลาอันรวดเร็ว และสามารถใช้หลักการหรือสูตรสำเร็จในการประยุกต์ใช้ เพื่อระงับและป้องกันปัญหาได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ 
   ที่สำคัญเนื้อหาในหลักสูตรนี้ ยังมุ่งเน้นให้ผู้บริหารที่เข้าอบรม สามารถประยุกต์แนวคิด หลักการและเครื่องมือ เพื่อใช้ พัฒนากระบวนการกระจายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ค่าใช้จ่ายและต้นทุนอย่างคุ้มค่า และยังจะเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขั้นขององค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์
   หลักสูตร “การจัดการแผนงาน/โครงการ เพื่อตอบสนองแผนกลยุทธ์องค์กร” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้บริหารในทุกระดับขององค์กร เพื่อนำไปริเริ่มและพัฒนาแผนงานและโครงการต่างๆภายในองค์กร เพื่อให้สนับสนุนและสอดคล้องกับ “แผนกลยุทธ์” อันเป็นแผนแม่บทหรือพิมพ์เขียวขององค์กร พร้อมที่จะบริหาร และนำเอาแผนงานหรือโครงการไปใช้ให้สัมฤทธิ์ผลแก่องค์กรอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มตั้งแต่การริเริ่มวางแผน การเขียนโครงร่าง การนำเสนอ การนำไปปฏิบัติ จนถึงบรรลุผลสำเร็จ

เนื้อหาโดยสังเขป
 การวิเคราะห์ ประเมินปัญหาในกระบวนการกระจายสินค้าและเครื่องมือในการปรับปรุง 
การควบคุมคุณภาพการกระจายสินค้าด้วยแนวคิดตอบสนองอย่างรวดเร็วในการให้ บริการลูกค้า
แนวคิดในการลดต้นทุนการกระจายสินค้าและการปรับปรุงผลิตภาพ 
การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจแบบองค์รวม ผู้เข้าร่วมหลักสูตร
ผู้บริหาร
   ผู้เข้าอบรมร่วมควรเป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์ หรือรับผิดชอบในกระบวนการกระจายสินค้า เช่นผู้บริหารคลังสินค้า/ศูนย์กระจายสินค้า ผู้บริหารการขนส่ง ผู้บริหารและควบคุมสินค้าคงคลัง ผู้บริหารการสั่งซือเป็นต้น เนื่องจากหลักสูตรมุ่งเน้นในการทำให้ผู้บริหารนำเนื้อหาท ี่ได้ไปใช้ในการพัฒนาต่อยอดให้กับองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมและสัมฤทธิ์ผลอย่างรวดเร็ว

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ส่วนที่ 1  การวิเคราะห์ ประเมินปัญหาในกระบวนการกระจายสินค้าและเครื่องมือในการปรับปรุง   
(Problem Analysis and Tools) 

       รูปแบบของปัญหาในการกระจายสินค้า 
       เครื่องมือในการวิเคราะห์ หาสาเหตุ ที่มาที่ไปของปัญหาอุปสรรค 
       โครงสร้างพื้นฐานของปัญหาในแต่ละกระบวนการย่อย 
       มุมมองต่างๆทีใช้ในการวิเคราะห์และปรับปรุง 
       การประเมินสมรรถนะและความสามารถในการกระจายสินค้า
ส่วนที่ 2  การควบคุมคุณภาพด้วยแนวคิดตอบสนองอย่างรวดเร็วในการให้บริการลูกค้า
(Quick Response & Customer Service Center)
       แนวคิด กระบวนการ และกลยุทธ์ตอบสนองลูกค้าอย่างรวดเร็ว
       กระบวนการให้บริการลูกค้า – Customer Service
       การพัฒนาไปสู่ ศูนย์ควบคุมการให้บริการลูกค้า – Customer Tower Center
ส่วนที่ 3  แนวคิดในการลดต้นทุนการกระจายสินค้าและการ ปรับปรุงผลิตภาพ 
(Cost & Productivity Improvement Concept)
       แนวคิดและหลักการประเมินค่าใช้จ่าย/ต้นทุนกิจกรรม Activity-Based Costing
       10 ขั้นตอนในการประเมิน ควบคุม และลดต้นทุนการกระจายสินค้า 
       การนำไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการกระจายสินค้า
ส่วนที่ 4  การควบคุมและปรับปรุงทั้งกระบวนการทางธุรกิจ 
(Business Process Improvement)

       แนวคิดและหลักการปรับปรุงที่เน้นแบบองค์รวม - Integrated & Holistic Improvement
       การประยุกต์เครื่องมือหลายรูปแบบตามความเหมาะสมแต่ละทรัพยากร 
       กรณีตัวอย่างของการปรับปรุงทั้งกระบวนการ BPI2/BPM


crisis in warehousedamage warehousecrisis warehouse - 2

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม