หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผล - หลักสูตร 1 วัน

(Effective Leadership for Change)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Leadership / ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผล

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การเปลี่ยนแปลงมักจะทำให้เกิดความสับสน และทำให้ได้รับความรู้สึกที่ขัดแย้งและเป็นทุกข์ ดังนั้นคนส่วนใหญ่จึงพยายามหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงให้มากที่สุด แต่การเปลี่ยนแปลงก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตองค์กร ที่ต้องการอยู่รอดและมีความก้าวหน้าในการแข่งขันในปัจจุบัน
การบริหารจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลต้องเริ่มที่ผู้นำที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้อื่นยอมความเป็นจริงที่เกิดขึ้น พร้อมปรับเปลี่ยนตัวเองเสียใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ ผู้นำยังต้องช่วยเหลือให้ผู้อื่นสามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวของเขาเอง
ผู้นำเชิงกลยุทธ์จะกล้าเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง กำหนดเป้าหมายและแนวทางที่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลง นำทีมงานให้ยอมรับและเอาชนะต่อความรู้สึกเชิงลบต่อการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างการเรียนรู้ในเรื่องของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร 
เพื่อทำให้ผู้นำสามารถบริหารและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผล 
เพื่อทำให้ผู้นำสร้างแนวคิดในการบริหารและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงด้วย Style ที่ เหมาะสมกับ ตัวเอง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
สำรวจแนวความคิดเรื่อง "การเปลี่ยนแปลง"
        ความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
        สัญญาณการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
        คุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่?
        ผู้นำบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างไร?
ทักษะในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์
        กำหนดประเภทของการเปลี่ยนแปลง
        สร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง
        การสอนให้พนักงานจัดการกับการเปลี่ยนแปลง
        การทำให้องค์กรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
กรณีศึกษา: เรียนรู้แนวความคิดเรื่องการบริหารการเปลี่ยนแปลง
        การโอนย้ายและปรับเปลี่ยนงานใหม่
        แก่เกินไปที่จะเรียนรู้หรือไม่?
        การยุบรวมหน่วยงานให้ราบรื่น
        การขยายงานที่เกินความคาดหมาย
การเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงด้านกลยุทธ์
        การทำให้ทีมงานมองเห็นปัญหา/อุปสรรค
        การกระตุ้นให้ทีมงานลงมือทำ
        การช่วยเหลือในการปฏิบัติงานสำเร็จ
        การสร้างแนวคิดด้านการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
การบ้านเพื่อนำไปฝึกฝน : คัมภีร์การบริหารการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมเป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งเน้นให้เกิดความคิด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเล็งเห็นประโยชน์ของเนื้อหาเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
วิทยากร จะถ่ายทอดจากประสบการณ์ ทั้งในด้าน One on One Coaching , Group Coaching และ Executive Coaching เพื่อให้เข้าใจถึงแก่นแท้ของการเป็นโค้ชที่แท้จริง
การอบรมมีทั้งการบรรยาย เพื่อให้เห็นภาพกระบวนการสอนงาน การ Work Shop เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกเขียน รูปแบบของการ Coaching ในสไตล์ของตัวเอง อีกทั้งการทำ Role Playing เพื่อให้เห็นจริงในการทำ Coaching ทำให้การอบรม เป็นไปอย่างสนุกสนาน

ดาวน์โหลด Slide

(หลักสูตร ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผล)

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลด Slide

(หลักสูตร ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผล)

หลักสูตรน่าสนใจ
VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ผู้นำเชิงกลยุทธ์การบริหารจัดการภาวะผู้นำ

แสดงความคิดเห็น

  • นานเรวัตร ใหญ่แก้ว (สมาชิก)
    (2 ปีที่แล้ว )
    เนื้อหาหลักสูตรเข้าใจง่าย ขอบคุณมากครับ