หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผล - หลักสูตร 1 วัน

(Effective Leadership for Change)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2562 / Leadership / ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผล

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การเปลี่ยนแปลงมักจะทำให้เกิดความสับสน และทำให้ได้รับความรู้สึกที่ขัดแย้งและเป็นทุกข์ ดังนั้นคนส่วนใหญ่จึงพยายามหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงให้มากที่สุด แต่การเปลี่ยนแปลงก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตองค์กร ที่ต้องการอยู่รอดและมีความก้าวหน้าในการแข่งขันในปัจจุบัน
การบริหารจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลต้องเริ่มที่ผู้นำที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้อื่นยอมความเป็นจริงที่เกิดขึ้น พร้อมปรับเปลี่ยนตัวเองเสียใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ ผู้นำยังต้องช่วยเหลือให้ผู้อื่นสามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวของเขาเอง
ผู้นำเชิงกลยุทธ์จะกล้าเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง กำหนดเป้าหมายและแนวทางที่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลง นำทีมงานให้ยอมรับและเอาชนะต่อความรู้สึกเชิงลบต่อการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างการเรียนรู้ในเรื่องของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร 
เพื่อทำให้ผู้นำสามารถบริหารและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผล 
เพื่อทำให้ผู้นำสร้างแนวคิดในการบริหารและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงด้วย Style ที่ เหมาะสมกับ ตัวเอง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
สำรวจแนวความคิดเรื่อง "การเปลี่ยนแปลง"
        ความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
        สัญญาณการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
        คุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่?
        ผู้นำบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างไร?
ทักษะในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์
        กำหนดประเภทของการเปลี่ยนแปลง
        สร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง
        การสอนให้พนักงานจัดการกับการเปลี่ยนแปลง
        การทำให้องค์กรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
กรณีศึกษา: เรียนรู้แนวความคิดเรื่องการบริหารการเปลี่ยนแปลง
        การโอนย้ายและปรับเปลี่ยนงานใหม่
        แก่เกินไปที่จะเรียนรู้หรือไม่?
        การยุบรวมหน่วยงานให้ราบรื่น
        การขยายงานที่เกินความคาดหมาย
การเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงด้านกลยุทธ์
        การทำให้ทีมงานมองเห็นปัญหา/อุปสรรค
        การกระตุ้นให้ทีมงานลงมือทำ
        การช่วยเหลือในการปฏิบัติงานสำเร็จ
        การสร้างแนวคิดด้านการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
การบ้านเพื่อนำไปฝึกฝน : คัมภีร์การบริหารการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมเป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งเน้นให้เกิดความคิด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเล็งเห็นประโยชน์ของเนื้อหาเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
วิทยากร จะถ่ายทอดจากประสบการณ์ ทั้งในด้าน One on One Coaching , Group Coaching และ Executive Coaching เพื่อให้เข้าใจถึงแก่นแท้ของการเป็นโค้ชที่แท้จริง
การอบรมมีทั้งการบรรยาย เพื่อให้เห็นภาพกระบวนการสอนงาน การ Work Shop เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกเขียน รูปแบบของการ Coaching ในสไตล์ของตัวเอง อีกทั้งการทำ Role Playing เพื่อให้เห็นจริงในการทำ Coaching ทำให้การอบรม เป็นไปอย่างสนุกสนาน

    แชร์            แชร์  
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้

หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ผู้นำเชิงกลยุทธ์การบริหารจัดการภาวะผู้นำ

แสดงความคิดเห็น