หลักสูตรฝึกอบรม AGILE TEAM FACILITATOR - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม AGILE TEAM FACILITATOR

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
Agile Team คือกลุ่มพนักงาน หรือผู้รับผิดชอบในการดำเนิน Agile Project โดยทั่วไปแล้ว Agile Team จะอยู่ร่วมกัน ทำงานข้ามสายงาน และมักจะทุ่มเทให้กับโครงการในช่วงเวลาหนึ่ง และบทบาทจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความต้องการของโครงการและประเภทของกรอบงานโดยไม่มีภาระผูกพันกับโครงการอื่น การที่จะนำพาทีมแห่งความแตกต่างหลากหลาย และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่นนี้ ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง ต่อผู้นำทีม หรือแม้แต่ต่อสมาชิกในทีมด้วยกันเอง
บทบาท Agile Team Facilitator จะเป็นตัวช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น จากการพัฒนาการสื่อสารระหว่างกัน การทำงานร่วมกันอย่างเข้าใจ และช่วยเหลือสมาชิกในทีมในสิ่งที่จำเป็นบนสภาพแวดล้อมของทีม
Agile Team Facilitator ไม่ได้ผูกติดอยู่กับแนวทาง Framework ของโครงการเพียงอย่างเดียว แต่ Agile Team Facilitator มุ่งเน้นไปที่ผู้คนในทีม จุดแข็งและจุดอ่อนของพวกเขา และวิธีที่พวกเขาสามารถนำไปใช้เพื่อช่วยให้ทีมก้าวไปข้างหน้าประสบผลสำเร็จ
ประโยชน์ของการมี Agile Team Facilitator คือการช่วยแก้ไขปัญหาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานและปรับปรุงวิธีการทำงานร่วมกันของทีม เนื่องจาก Agile Team Facilitator สามารถทำงานร่วมกับหลายทีมพร้อมกันได้ บทบาทนี้สามารถส่งผลให้มีการปรับปรุงอย่างมากทั่วทั้งองค์กร ดังนั้นการพัฒนาทีม หรือ พัฒนาองค์กร คือการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะของ Agile Team Facilitator
Agile Team Facilitator จำเป็นต้องมีความรู้กว้างขวางเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานและในที่ทำงาน การมีพื้นฐานด้านจิตวิทยาการประกอบอาชีพหรือองค์กรจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ยังต้องมีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับบุคคลเพื่อกำหนดจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง และคลี่คลายอุปสรรคในแต่ละจุดทั้งอุปสรรคส่วนตัวสมาชิก และอุปสรรคของทีม โดยมีเป้าหมายสุดท้ายในการช่วยให้ทีมทำงานได้ดีขึ้นร่วมกัน


วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักการ และบทบาทหน้าที่ ของ Agile Team Facilitator
ผู้เรียนสามารถอธิบายและพัฒนาตนเองให้มี Facilitator Mindset
ผู้เรียนสามารถ Facilitate meeting เพื่อการประชุมทีม ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
ผู้เรียนมีเทคนิคในการจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทีม
ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะของ Agile Team Facilitator นำมาพัฒนาทีมของตน ทั้งในบทบาท Team Leader และ Team Member


กระบวนการฝึกอบรม
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
      อบรม สัมมนา การให้หลักการและเนื้อหา
      อบรม สัมมนา Workshop กิจกรรมผ่านประสบการณ์
      อบรม สัมมนา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
      อบรม สัมมนา การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Facilitative Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปฝึกทดสอบก่อนที่จะนำไปเชื่อมโยงเข้ากับงานจริงหลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 Introduction
      อบรม สัมมนา ความหมายของ Agile Team
      อบรม สัมมนา ประโยชน์ของ Agile Team Facilitator
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : แบ่งกลุ่มย่อย, Brainstorm, Group discussion
      อบรม สัมมนา สิ่งที่ผู้เรียนได้รับจากกิจกรรม : ความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่ม, ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท Agile Team Facilitator ในทีม
 Agile Team Facilitation Skill
      อบรม สัมมนา การจับประเด็นกลุ่ม
      อบรม สัมมนา การฟัง และการตั้งคำถาม
      อบรม สัมมนา Group and Team Coaching Skill
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : กิจกรรมฝึกทักษะ
      อบรม สัมมนา สิ่งที่ผู้เรียนได้รับจากกิจกรรม : ทักษะการจับประเด็น การฟัง การตั้งคำถาม
การ Facilitate Meeting
      อบรม สัมมนา พลวัตรของกลุ่ม
      อบรม สัมมนา การประชุมแบบต่างๆ
      อบรม สัมมนา อุปสรรคในการดำเนินการประชุม
      อบรม สัมมนา การสรุปการประชุม
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : บทบาทสมสุติ
      อบรม สัมมนา สิ่งที่ผู้เรียนได้รับจากกิจกรรม : ดำเนินการประชุม และใช้ทักษะในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการประชุม
เทคนิคที่มีประโยชน์ต่อ Agile Team Facilitator
      อบรม สัมมนา การก้าวข้ามอุปสรรคส่วนตัว ด้วย Positive Psychology
      อบรม สัมมนา Conflict Resolution Mindset and Technique
      อบรม สัมมนา การสร้างพื้นที่การเรียนรู้ในทีม
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : World café,
      อบรม สัมมนา สิ่งที่ผู้เรียนได้รับจากกิจกรรม : ทักษะของ Agile Team Facilitator ที่นำมาปรับใช้ตามบทบาทหน้าที่ของผู้เรียน และการแลกเปลี่ยนมุมมองต่างๆจากเพื่อนๆใน session


แก่นของ Facilitative Coaching
การเปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักรู้ด้วยตนเอง
กระบวนการพัฒนาบุคลากรในเรื่องใดๆนั้น Facilitative Coaching จะเน้นวิชาเป็นศูนย์กลางที่พร้อมให้ผู้เข้าร่วมอบรมสืบค้นความจริงของตนเองในประเด็นนั้นๆ รวมถึงประสบการณ์ต่างๆที่ผู้เข้าร่วมแต่ละคนมีเกี่ยวกับประเด็นนั้นๆถือเป็นอีกความจริงหนึ่งที่เพื่อนๆจะได้ร่วมกันสืบค้น
การตระหนักรู้ในตนเองและเคารพในประสบการณ์ของเพื่อนที่ร่วมเข้าอบรมจะช่วยให้เห็นคุณค่าในตัวเพื่อน เห็นศักยภาพในตัวเพื่อนและเกิดการฟังอย่างลึกซึ้งตลอดเวลาทำกิจกรรม
การเปลี่ยนแปลงเกิดจากการเห็นตัวเองเข้าใจตนเอง และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองกรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม