ปัจจัยที่สำคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     28 สิงหาคม 2561     11,577     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การสร้างวัฒนธรรมองค์กร    ปัจจัยที่สำคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

     การสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) เป็นเป้าหมายที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่ง ที่ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ ต้องการให้บุคลากรมีจิตใจและแนวทางปฏิบัติ ในเรื่องนั้นๆ อย่างเป็นธรรมชาติ ปัจจัยที่สำคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บรรลุเป้าหมายผลสำเร็จ สามารถแบ่งเป็นเรื่องใหญ่ๆ อยู่ 3 เรื่องคือ

     1. การให้พนักงานปฏิบัติตามค่านิยมขององค์กร (Core Valve) : การจะสร้างวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องอะไรนั้น ต้องกำหนดเรื่องนั้นๆให้เป็นค่านิยมขององค์กร แล้วรณรงค์ให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในการทำงานและการดำเนินชีวิตที่อยู่ในองค์กร เพื่อหล่อหลอมให้เกิดการปฏิบัติที่เหมือนกัน เป็นพวกเดียวกัน

     2. การสร้างความเชื่อที่อยู่ในจิตใจ ของพนักงาน (Employee Mindset) : วัฒนธรรมที่ดีเกิดขึ้นจาก ความรู้สึกที่ดีๆกับเรื่องนั้นๆ เกิดขึ้นจากข้างในของบุคลากร ปฏิบัติโดยไม่ต้องบังคับ เพราะมองเห็นประโยชน์กับเรื่องนั้นๆอย่างจริงใจ เป็นความเชื่อภายในจิตใจ ไม่สามารถอธิบายได้ว่า ปฏิบัติไปเพราะเหตุใด แต่มีจิตใจที่อยากปฏิบัติเรื่องนั้นๆ ทำแล้วเกิดความสุขภายใน

     3. การสร้างทีมที่กระตุ้นการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) : หัวใจสำคัญของการสร้างวัฒนธรรมองค์กร คือ ความต่อเนื่องในการปฏิบัติและ ความยาก คือ การเปลี่ยนแปลงในช่วงแรกๆ ขององค์กร ดังนั้นกลุ่มบุคคลที่จะนำการเปลี่ยนแปลงแล้วจูงใจให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงตาม จึงนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก ทีมนำการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนั้นๆ ต้องได้รับการคัดเลือกเป็นอย่างดี เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องนั้นๆ

Change Agent

     หากองค์กรใด สามารถดำเนินการผ่านปัจจัยสำคัญ 3 เรื่องดังกล่าวแล้ว เรื่องนั้นๆ ก็จะกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรในที่สุด วัฒนธรรมองค์กร สร้างไม่ยาก

     หากมีความตั้งใจที่จะดำเนินการอย่างจริงจังครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  วัฒนธรรมองค์กรChange AgentCore Valve

แสดงความคิดเห็น