รูปแบบความสำเร็จของตัวเราเอง

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     13 กุมภาพันธ์ 2562     2,087     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การพัฒนาตนเอง    รูปแบบความสำเร็จของตัวเราเอง

     เป้าหมาย! บางอย่าง ก็สามารถบรรลุความสำเร็จได้ ด้วยการดำเนินการของเรา จากกระบวนการและวิธีการต่างๆที่เราสามารถดำเนินการได้ ผมเรียกสิ่งนี้ว่า "รูปแบบความสำเร็จ (Success Pattern)" ของตัวเราเองครับ!

     ถ้าเรานำรูปแบบความสำเร็จต่างๆ มา วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ สังเกต อย่างสร้างสรรค์ ก็จะทำให้เรามองเห็น รายละเอียด ขั้นตอน และปัจจัยที่สำคัญ ในความสำเร็จครั้งนั้นๆ ผมเรียกว่า "การถอดพฤติกรรม (Behavior Unpack)" ของตัวเองครับ!

     การสำรวจตัวเอง มองเห็นตัวตนของตัวเอง ยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่มาจากตัวเราเอง แล้วเกิดความรู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง ออกจากสภาวะนี้ ด้วยวิธีการที่ตัดสินใจเลือกด้วยตัวเอง ผมเรียกว่า "การโค้ชตัวเอง (Self-Coaching)" ด้วย การใช้โค้ชภายใน (Inner Coach)

การตั้งเป้าหมาย (Goal setting) แล้วต้องการให้บรรลุความสำเร็จ ตามที่ตั้งใจไว้ สามารถใช้หลักการ 3 เรื่อง มาดำเนินการได้ดังนี้
      การนำรูปแบบความสำเร็จ (Success Pattern) ของตัวเองในอดีต ที่ภาคภูมิใจมากๆ มาใช้ในการดำเนินการคิดวิเคราะห์
      การถอดบทเรียนความสำเร็จ (Unpack) ที่เป็นประสบการที่เราได้เรียนรู้จากเหตุการณ์ครั้งนั้น สิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ในการนำมาประยุกต์ใช้ในครั้งนี้ได้บ้าง เช่น กรอบความคิด คุณค่า ความเชื่อ ความคิด ความรู้สึก เพื่อสร้างรูปแบบความสำเร็จในครั้งนี้อีกครั้ง
      การนำรูปแบบความสำเร็จ มาถอดบทเรียนที่ทำสำเร็จ ด้วยการชวนตัวเองคิด (Self-Coaching) ด้วยคำถามเปิด เชิงบวก สร้างแนวความคิดที่ดีของตัวเองขึ้นมาอีกครั้ง เพื่อเลือกวิธีที่เคยทำสำเร็จ แล้วเหมาะสมกับสถานการณ์นี้ด้วย ผมเรียกว่า "การโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology Coaching)" กับตัวเอง

     การนำหลักการต่างๆ มาเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ทำให้ผมมองเห็นรูปแบบการโค้ชที่สมบูรณ์มากขึ้นครับ! ผมสามารถนำหลักการนี้มาใช้ในการดำเนินการโค้ชได้แล้ว อีกทั้งยังสามารถให้หลักการนี้กับโค้ชชี่ เพื่อให้เขากลับไปดำเนินการโค้ชได้ด้วยตัวเขาเองด้วยครับ!

     ผมตั้งใจที่จะทำให้กระบวนการโค้ชที่ผมใช้ดำเนินการในฐานะโค้ชผู้บริหารมืออาชีพ ได้เผยแพร่แก่บุคคลที่สนใจนำไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเองด้วยครับ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  Success Patternการโค้ชตัวเองโค้ชภายใน

แสดงความคิดเห็น