หลักสูตรฝึกอบรม การทำงานข้ามสายงานด้วยแนวคิดทีมเวิร์ค - หลักสูตร 1 วัน

(Cross Function Working as a Team)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Softskill / การทำงานข้ามสายงานด้วยแนวคิดทีมเวิร์ค

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การทำงานข้ามสายงานให้มีประสิทธิผล (Effective Cross Function Working) เป็นเรื่องสำคัญในสถานการณ์ปัจจุบัน เพราะมีบุคลากรที่มีความแตกต่างกันในหลายๆ เรื่อง เช่น
       Generation ที่แตกต่างกัน
       กรอบความคิด (Mindset) ที่ไม่เหมือนกัน
       คุณลักษณะการทำงาน (Character) ที่ไม่เหมือนกัน
       จุดประสงค์ชองบทบาท (Role & Responsibility) ที่ต่างกัน
การเรียนรู้และเข้าใจ การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่ดี จะทำให้ การทำงานข้ามสายงานกับบุคคลที่แตกต่างกัน สามารถบรรลุผลลัพธ์ ได้ตามที่ต้องการ เพราะการเข้าใจความแตกต่างจะลดข้อขัดแย้งได้ 

 
การใช้กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ (Facilitative Coaching) จะทำให้ผู้เรียนรู้ เกิดความสนุกสนานกับการเชื่อมโยงกิจกรรมกับสถานการณ์จริงของผู้เรียน แล้วได้ฝึกปฏิบัติด้วยการสร้างเทคนิคการสื่อสารและการทำงานร่วมกันบนความแตกต่างได้ทันที

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถนำหลักการและแนวความคิดไปทำงานข้ามสายงานของตัวเอง ได้ทันทีกับสถานการณ์จริง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจความแตกต่างของบุคคล ที่ทำให้การทำงานข้ามสายงานไม่บรรลุความสำเร็จ ทำให้สามารถสร้างเทคนิคการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ทันทีใน Style ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมความรู้สึกแล้วสร้างแนวคิดได้ทันที สามารถเชื่อมโยงกับเหตุการณ์จริงของตัวเองได้ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และเข้าใจ คุณลักษณะของบุคคล (Character)
       แนวความคิดที่แตกต่างของ Gen ต่างๆ 
       กรอบความคิด (Mindset) ของแต่ละบุคคล 
       คุณลักษณะการให้ความสำคัญจากสมอง 4 ส่วน (Whole Brain)
       บุคลิกลักษณะตาม DISC 
       Workshop : กิจกรรมรู้จักตัวเอง (Who am I?)
การทำงานข้ามสายงาน (Cross Function Working)
       หลักการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ ทำงานเป็นทีม 
       การรับฟังเชิงลึก สร้างความเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่ง 
       การทำงานเชิงรุก (Proactive Working)
       การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงสร้างสรรค์ (Positive Feedback)
       การเจรจาต่อรองสร้างสมดุลกับเป้าหมาย (Negotiation)
       กิจกรรม : การพัฒนาทักษะต่างๆ 
การสร้างรูปแบบการทำงานข้ามสายงานที่ดี
       การรับฟังโดยไม่ตัดสินด้วย Theory U 
       การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ด้วย CARES 
       กิจกรรม : Spirit Team Coaching
การสร้างกิจกรรมการสื่อสาร ลดข้อขัดแย้ง
       เรียนรู้และเข้าใจความขัดแย้ง (Conflict) ที่เกิดขึ้น 
       การสร้างรูปแบบการสื่อสาร (Communication Pattern) ของตัวเอง 
       กิจกรรม : สร้างกิจกรรมสื่อสาร ลดข้อขัดแย้งภายในทีม 
       กิจกรรม : บทละคร “การทำงานข้ามสายงาน” 
       Role Playing : เทคนิคการเจรจาต่อรองเชิงสร้างสรรค์ 
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
แนวทางของโปรแกรมและเป้าหมายจะให้ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการกำหนด เพื่อให้ได้ทิศทางที่องค์กรต้องการ และเพื่อให้สามารถ ดำเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืนภายหลังจากที่จบสิ้นโปรแกรมการพัฒนาแล้ว 
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
ผู้บริหารระดับสูงควรมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับกลาง, ผู้จัดการ ว่าไปในทิศทางใด จะได้สามารถสนับสนุนช่วยเหลือให้เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นธรรมชาติในที่สุด ในระหว่างการทำงานปกติ 
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ทำงานข้ามสายงานลดข้อขัดแย้งทีมเวิร์ค

แสดงความคิดเห็น