หลักสูตรฝึกอบรม การทำงานข้ามสายงานด้วยแนวคิดทีมเวิร์ค - หลักสูตร 1 วัน

(Cross Function Working as a Team)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Softskill / การทำงานข้ามสายงานด้วยแนวคิดทีมเวิร์ค

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การทำงานข้ามสายงานให้มีประสิทธิผล (Effective Cross Function Working) เป็นเรื่องสำคัญในสถานการณ์ปัจจุบัน เพราะมีบุคลากรที่มีความแตกต่างกันในหลายๆ เรื่อง เช่น
       Generation ที่แตกต่างกัน
       กรอบความคิด (Mindset) ที่ไม่เหมือนกัน
       คุณลักษณะการทำงาน (Character) ที่ไม่เหมือนกัน
       จุดประสงค์ชองบทบาท (Role & Responsibility) ที่ต่างกัน
การเรียนรู้และเข้าใจ การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่ดี จะทำให้ การทำงานข้ามสายงานกับบุคคลที่แตกต่างกัน สามารถบรรลุผลลัพธ์ ได้ตามที่ต้องการ เพราะการเข้าใจความแตกต่างจะลดข้อขัดแย้งได้ 

 
การใช้กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ (Facilitative Coaching) จะทำให้ผู้เรียนรู้ เกิดความสนุกสนานกับการเชื่อมโยงกิจกรรมกับสถานการณ์จริงของผู้เรียน แล้วได้ฝึกปฏิบัติด้วยการสร้างเทคนิคการสื่อสารและการทำงานร่วมกันบนความแตกต่างได้ทันที

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถนำหลักการและแนวความคิดไปทำงานข้ามสายงานของตัวเอง ได้ทันทีกับสถานการณ์จริง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจความแตกต่างของบุคคล ที่ทำให้การทำงานข้ามสายงานไม่บรรลุความสำเร็จ ทำให้สามารถสร้างเทคนิคการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ทันทีใน Style ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมความรู้สึกแล้วสร้างแนวคิดได้ทันที สามารถเชื่อมโยงกับเหตุการณ์จริงของตัวเองได้ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และเข้าใจ คุณลักษณะของบุคคล (Character)
       แนวความคิดที่แตกต่างของ Gen ต่างๆ 
       กรอบความคิด (Mindset) ของแต่ละบุคคล 
       คุณลักษณะการให้ความสำคัญจากสมอง 4 ส่วน (Whole Brain)
       บุคลิกลักษณะตาม DISC 
       Workshop : กิจกรรมรู้จักตัวเอง (Who am I?)
การทำงานข้ามสายงาน (Cross Function Working)
       หลักการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ ทำงานเป็นทีม 
       การรับฟังเชิงลึก สร้างความเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่ง 
       การทำงานเชิงรุก (Proactive Working)
       การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงสร้างสรรค์ (Positive Feedback)
       การเจรจาต่อรองสร้างสมดุลกับเป้าหมาย (Negotiation)
       กิจกรรม : การพัฒนาทักษะต่างๆ 
การสร้างรูปแบบการทำงานข้ามสายงานที่ดี
       การรับฟังโดยไม่ตัดสินด้วย Theory U 
       การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ด้วย CARES 
       กิจกรรม : Spirit Team Coaching
การสร้างกิจกรรมการสื่อสาร ลดข้อขัดแย้ง
       เรียนรู้และเข้าใจความขัดแย้ง (Conflict) ที่เกิดขึ้น 
       การสร้างรูปแบบการสื่อสาร (Communication Pattern) ของตัวเอง 
       กิจกรรม : สร้างกิจกรรมสื่อสาร ลดข้อขัดแย้งภายในทีม 
       กิจกรรม : บทละคร “การทำงานข้ามสายงาน” 
       Role Playing : เทคนิคการเจรจาต่อรองเชิงสร้างสรรค์ 
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
แนวทางของโปรแกรมและเป้าหมายจะให้ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการกำหนด เพื่อให้ได้ทิศทางที่องค์กรต้องการ และเพื่อให้สามารถ ดำเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืนภายหลังจากที่จบสิ้นโปรแกรมการพัฒนาแล้ว 
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
ผู้บริหารระดับสูงควรมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับกลาง, ผู้จัดการ ว่าไปในทิศทางใด จะได้สามารถสนับสนุนช่วยเหลือให้เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นธรรมชาติในที่สุด ในระหว่างการทำงานปกติ 
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ทำงานข้ามสายงานลดข้อขัดแย้งทีมเวิร์ค

แสดงความคิดเห็น