หลักสูตรฝึกอบรม จัดทำแผนกลยุทธ์ HR อย่างไรให้เป็นยุทธศาสตร์องค์กร - หลักสูตร 1 วัน

(How to?Effective HR Strategy)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2561 / Other / จัดทำแผนกลยุทธ์ HR อย่างไรให้เป็นยุทธศาสตร์องค์กร

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   การจัดทำแผนกลยุทธ์ด้าน HR เป็นบททดสอบอย่างหนึ่งที่จะทำให้ทราบว่า HR สามารถปฏิบัติหน้าที่ในระดับ HR Strategic ในฐานะ Business Partnership ได้หรือไม่? โดยส่วนใหญ่แล้ว HR มักจะจัดทำแผนงานในระดับ Functional ซึ่งตอบสนองงานภายในหน่วยงาน HR เท่านั้น แต่แผนกลยุทธ์ HR ที่มีประสิทธิภาพที่แท้จริงจะต้อง “แปลงกลยุทธ์องค์กร สู่แผนกลยุทธ์และปฏิบัติการ HR” ได้ เพื่อให้แผนปฏิบัติการ HR หรือ Action Plan สามารถเชื่อมโยง และสนับสนุนแผนกลยุทธ์ขององค์กร สอดคล้องทั้งเชิงมิติกลยุทธ์ และมิติกาลเวลา เพื่อให้ทุกหน่วยงาน พร้อมขับเคลื่อนกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ปัญหามักเกิดจากหลายคนรู้จัก Action plan แต่เข้าใจไม่เท่ากัน ไม่ทราบว่าเขาทำกันอย่างไร จะตรวจสอบอย่างไรว่าเราทำถูกต้องหรือไม่ และ ยังมีปัญหาอุปสรรคอีกหลายอย่างที่ทำให้การ วางแผนขาดประสิทธิภาพและไม่เกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติที่แท้จริง ด้วยหลักสูตร How to…Effective HR Strategy จะเปิดแนวคิด ความรู้ และเทคนิคในการจัดทำแผนกลยุทธ์ HR ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงหลักการ และกระบวนการจัดทำแผนธุรกิจขององค์กร 
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบแนวคิดหลักการจัดทำแผนกลยุทธ์ HR ในเชิงยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องกับ แผนธุรกิจขององค์กร 
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน (Action Plan) และเทคนิคการคำนวณงบประมาณ(Budget) ตลอดจนการออกแบบตัวชี้วัดอย่างเป็นระบบ 
4. เพื่อให้ผู้อบรมได้ฝึกทักษะผ่านกรณีศึกษา และตัวอย่างการจัดทำแผนกลยุทธ์และงบประมาณ HR ประจำปีๆ
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการและกระบวนการจัดทำแผนธุรกิจขององค์กร 
แนวคิดหลักการและกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ HR 
การเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์ขององค์กรสู่ฝ่ายงาน HR เพื่อกำหนดกลยุทธ์ระดับฝ่าย ในสถานะการณ์ต่าง ๆ 

       กรณีองค์กรมีกลยุทธ์ขยายตัว (GrowthStrategy) 
       กรณีองค์กรมีกลยุทธ์คงตัว (Stability Strategy) 
       กรณีองค์กรมีกลยุทธ์หดตัว (Retrenchment Strategy) 

แผนที่กลยุทธ์ เครื่องมือการจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กรกลยุทธ์ธุรกิจ และกลยุทธ์ HR ให้สอดคล้องกัน 
การกำหนด Scorecard และการวัดผลสำเร็จของกลยุทธ์ระดับอง๕ และหน่วยงาน HR
องค์ประกอบและข้อมูลที่ต้องใช้ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ HR 

       การวิเคราะห์สถานะการณ์ก่อนจัดทำ HR Strategy 
       การวิเคราะห์ HR SWOT Analysis 
       การวิเคราะห์ข้อมูล HR ทั้งภายนอกและภายใน

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ HR แผนงาน(Action Plan) งบประมาณ และการออกแบบตัวชี้วัดอย่างเป็นระบบ 
       แผนกลยุทธ์ HR จากกรณีศึกษาของบริษัทต่าง ๆ 
       เทคนิคที่จะทำให้ Line Manager ให้ความสำคัญและมองว่า HR Planning เป็นแผนงานของ ตนเอง 
       เทคนิคการจัดทำ HR Action Plan ตลอดจนการออกแบบตัวชี้วัด

การจัดทำงบประมาณ HR 
แนวคิดและหลักการจัดทำงบประมาณ HR
การแปลงงบประมาณอัตรากำลังคน เป็นงบประมาณค่าใช้จ่ายด้าน HR
เทคนิคการคำนวณงบประมาณค่าใช้จ่าย HR ในหมวดต่าง ๆ


ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา
ฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธ์ศาสตร์ HR 
ฝึกปฏิบบัติการจัดทำแผนที่กลยุทธ์องค์กร กลยุทธ์ธุรกิจ และกลยุทธ์ HR ให้สอดคล้องกัน

แนวทางการฝึกอบรม
การบรรยายอย่างมีส่วนร่วม (Participative Techniques) 
อภิปรายกลุ่ม 
กรณีศึกษา (Case Study) และ Workshop

    แชร์            แชร์  

อาจารย์ พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
วิทยากร อาจารย์ และที่ปรึกษาด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : แผนกลยุทธ์SWOT AnalysisHR

แสดงความคิดเห็น