หลักสูตรฝึกอบรม จัดทำแผนกลยุทธ์ HR อย่างไรให้เป็นยุทธศาสตร์องค์กร - หลักสูตร 1 วัน
(How to?Effective HR Strategy)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม จัดทำแผนกลยุทธ์ HR อย่างไรให้เป็นยุทธศาสตร์องค์กร (How to?Effective HR Strategy)

อ. พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

(วิทยากร อาจารย์ และที่ปรึกษาด้านบริหารทรัพยากรบุคคล)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การจัดทำแผนกลยุทธ์ด้าน HR เป็นบททดสอบอย่างหนึ่งที่จะทำให้ทราบว่า นักบริหาร HR ท่านนั้น สามารถปฏิบัติหน้าที่ในระดับ HR Strategic ในฐานะ Business Partnership ได้หรือไม่? โดยส่วนใหญ่แล้ว HR มักจะจัดทำแผน HR ในระดับ Functional ซึ่งตอบสนองงานภายในหน่วยงาน HR เท่านั้น แต่แผนกลยุทธ์ HR ที่มีประสิทธิภาพที่แท้จริงจะต้อง “แปลงกลยุทธ์องค์กร สู่แผนกลยุทธ์และปฏิบัติการ HR” ได้ เพื่อให้แผนปฏิบัติการ HR หรือ Action Plan สามารถเชื่อมโยงและสนับสนุนแผนกลุยธ์ขององค์กร สอดคล้องทั้งเชิงมิติกลยุทธ์ และมิติกาลเวลา เพื่อให้ทุกหน่วยงาน พร้อมขับเคลื่อนกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ปัญหามักเกิดจากหลายคนรู้จัก Action plan แต่เข้าใจไม่เท่ากัน ไม่ทราบว่าเขาทำกันอย่างไร จะตรวจสอบอย่างไรว่าเราทำถูกต้องหรือไม่ และ ยังมีปัญหาอุปสรรคอีกหลายอย่างที่ทำให้การ วางแผนขาดประสิทธิภาพและไม่เกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติที่แท้จริง ด้วยหลักสูตร How to…Effective HR Strategy จะเปิดแนวคิด ความรู้ และเทคนิคในการจัดทำแผนกลยุทธ์ HR ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงหลักการ และกระบวนการจัดทำแผนธุรกิจขององค์กร
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบแนวคิดหลักการจัดทำแผนกลยุทธ์ HR ในเชิงยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจขององค์กร
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน (Action Plan) และเทคนิคการคำนวณงบประมาณ (Budget) ตลอดจนการออกแบบตัวชี้วัดอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้ผู้อบรมได้ฝึกทักษะผ่านกรณีศึกษาและตัวอย่างการจัดทำแผนกลยุทธ์และงบประมาณ HR ประจำปี
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ลักการและกระบวนการจัดทำแผนธุรกิจขององค์กร
นวคิดหลักการและกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ HR
การเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์ขององค์กรสู่ฝ่ายงาน HR เพื่อกำหนดกลยุทธ์ระดับฝ่าย ในสถานะการณ์ต่าง ๆ
       กรณีองค์กรมีกลยุทธ์ขยายตัว (Growth Strategy)
       กรณีองค์กรมีกลยุทธ์คงตัว (Stability Strategy)
       กรณีองค์กรมีกลยุทธ์หดตัว (Retrenchment Strategy)
แผนที่กลยุทธ์ เครื่องมือการจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร กลยุทธ์ธุรกิจ และกลยุทธ์ HR ให้สอดคล้องกัน
การกำหนด Scorecard และการวัดผลสำเร็จของกลยุทธ์ระดับอง๕ และหน่วยงาน HR
องค์ประกอบและข้อมูลที่ต้องใช้ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ HR
       การวิเคราะห์สถานะการณ์ก่อนจัดทำ HR Strategy
       การวิเคราะห์ HR SWOT Analysis
       การวิเคราะห์ข้อมูล HR ทั้งภายนอกและภายใน
ารจัดทำแผนยุทธศาสตร์ HR แผนงาน (Action Plan) งบประมาณ และการออกแบบตัวชี้วัดอย่างเป็นระบบ
       แผนกลยุทธ์ HR จากกรณีศึกษาของบริษัทต่าง ๆ
       เทคนิคที่จะทำให้ Line Manager ให้ความสำคัญและมองว่า HR Planning เป็นแผนงานของตนเอง
       เทคนิคการจัดทำ HR Action Plan ตลอดจนการออกแบบตัวชี้วัด
การจัดทำงบประมาณ HR
แนวคิดและหลักการจัดทำงบประมาณ HR
การแปลงงบประมาณอัตรากำลังคน เป็นงบประมาณค่าใช้จ่ายด้าน HR
เทคนิคการคำนวณงบประมาณค่าใช้จ่าย HR ในหมวดต่างๆ

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา
ฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธ์ศาสตร์ HR
ฝึกปฏิบบัติการจัดทำแผนที่กลยุทธ์องค์กร กลยุทธ์ธุรกิจ และกลยุทธ์ HR ให้สอดคล้องกัน

แนวทางการฝึกอบรม
การบรรยายอย่างมีส่วนร่วม (Participative Techniques)
อภิปรายกลุ่ม 
กรณีศึกษา (Case Study) และ Workshop

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม