หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการนำเสนอขั้นสูงสำหรับผู้จัดการ - หลักสูตร 1 วัน
(Presentation Techniques)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / การบริหารงาน (Management and Productivity) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการนำเสนอขั้นสูงสำหรับผู้จัดการ (Presentation Techniques)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การนำเสนอที่ดี เริ่มต้นที่การมีกรอบความคิด (Mindset) ที่ดีกับการนำเสนอ เพราะกรอบความคิด กำหนดความเชื่อ ความคิด ความรู้สึกที่ดีในการนำเสนอ สามารถเอาชนะความกลัวที่เกิดขึ้นในการนำเสนอได้ 
“การนำเสนอที่โดนใจ สร้างพลังการสื่อสาร เข้าถึงผู้ฟัง”
การสร้างเครื่องมือการนำเสนอของตัวเองให้สอดคล้องกับจุดประสงค์และข้อมูลที่ต้องการนำเสนอ จะทำให้สามารถสร้างรูปแบบการนำเสนอที่ดีได้ เช่น
       การนำเสนอด้วยรูปภาพ
       การนำเสนอด้วยรูปทรงเรขาคณิต
       การนำเสนอด้วยกรอบความคิด (Conceptual)
       การนำเสนอด้วยโมเดลต่างๆ
ทคนิคการนำเสนอประกอบข้อมูลที่ใช้ในการนำเสนอ สร้างความน่าสนใจในการนำเสนอได้ เช่น
       การนำเสนอด้วยแผนภาพ (Mind Map)
       การนำเสนอด้วยเรื่องเล่า (Story Telling)
       การนำเสนอด้วยการกระตุ้นให้คิด (Coaching)

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างกรอบความคิดที่ดีในการนำเสนอได้ด้วยตัวเอง สามารถประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ ได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถนำข้อมูลเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอ มาสร้างเป็นรูปแบบต่างๆ ด้วยเครื่องมือการนำเสนอใน Style ของตัวเอง ทำให้เกิดความมั่นใจมากขึ้น 
เพื่อให้ผู้เรียนมีเทคนิคการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบให้การนำเสนอดูน่าสนใจสำหรับผู้ฟัง และสอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้ฟังได้อย่างมีคุณภาพ
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การสร้าง Mindset การนำเสนออย่างมั่นใจ
       สำรวจแนวความคิดการนำเสนอข้อมูลให้โดนใจ
       นิยามการนำเสนอที่ดี (กรอบความคิด) คือ
       จุดประสงค์ของการนำเสนอที่ดี
       องค์ประกอบสำคัญของการนำเสนอที่ดี
       Workshop : การนำเสนอด้วย style ของตัวเอง 
การใช้เครื่องมือการนำเสนอให้โดนใจ
       การนำเสนอด้วยรูปภาพ
       การนำเสนอด้วยรูปทรงเรขาคณิต
       การนำเสนอด้วย Conceptual 
       การนำเสนอด้วย Executive Summary
       การนำเสนอด้วยโมเดลต่างๆ
       กิจกรรม : สร้างเครื่องมือการนำเสนอของตัวเอง 
เทคนิคการนำเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ
       เทคนิคการนำเสนอด้วย Mind Map
       เทคนิคการนำเสนอด้วยเรื่องเล่า (Story Telling)
       เทคนิคการนำเสนอด้วยชุดคำถาม (Coaching)
       กิจกรรม : เทคนิคการนำเสนอ Style ตัวเอง 
การประยุกต์ใช้การนำเสนอให้สอดคล้องกับบุคคล
       การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะด้วย Whole Brain
       การรับรู้การสื่อสารของบุคคล
       สิ่งที่เป็นอิทธิพลกำหนดการฟังของมนุษย์
       การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ เข้าใจผู้อื่น
       Workshop : การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ