กรอบความคิดการสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     5 เมษายน 2562     1,711     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การสร้างวัฒนธรรมองค์กร    กรอบความคิดการสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร

ผมตั้งใจสร้าง "กรอบความคิดในการสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร" ขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการปฏิบัติให้การโค้ชเป็นส่วนหนึ่งของ ค่านิยมองค์กร ก่อนแล้วจึงค่อยๆ ทำให้กลายเป็นวัฒนธรรมต่อไป

ค่านิยมองค์กร (Core Value) เริ่มต้นมาจาก วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์หลัก ขององค์กร แล้วจึงจะกลายเป็นวัฒนธรรม โดยผ่านกระบวนการต่างๆ ที่แต่ละองค์กรจะปฏิบัติตามความเหมาะสมต่อไป

ความสำคัญ 3 อย่างของการสร้างวัฒนธรรม คือ
เส้นทางสร้างค่านิยมหลัก
การสร้าง Mindset ที่ดีของพนักงาน
การมีผู้นำการเปลี่ยนแปลง

การนำหลักการการโค้ช ทักษะการโค้ช ให้เป็นส่วนหนึ่งในค่านิยมขององค์กร ผ่าน Mindset ที่ทำให้พนักงานเข้าใจประโยชน์ของการโค้ช และสร้างโค้ชภายในองค์กร ให้ถ่ายทอดหลักการโค้ช ที่ถูกต้องเหมาะสมของแต่ละองค์กรต่อไป สามารถทำให้ การโค้ชเป็นวัฒนธรรมองค์กร ได้ครับ

กรอบความคิดการสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร

การโค้ช จึงสามารถเริ่มที่จุดเล็กๆ ในองค์กร แล้วค่อยๆ กระจายไปตามจุดต่างๆ ให้ครบถ้วน หรือ เริ่มด้วยแนวคิดของผู้บริหารที่กำหนดเป็นส่วนหนึ่งของ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ก็ได้ครับ ตามความเหมาะสมของแต่ละองค์กรครับ

แสดงความคิดเห็น