ความหมายของการสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     28 กุมภาพันธ์ 2562     2,102     0

  หน้าแรก    ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง    หมวด การสร้างวัฒนธรรมองค์กร    ความหมายของการสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) คือ สิ่งที่บุคคลในองค์กรยึดถือและปฏิบัติจนกลายเป็นความเชื่อและพฤติกรรม บ่งชี้ถึงกลุ่มของค่านิยม (Value) ที่สะท้อนภาพลักษณะขององค์กรนั้นๆ

การโค้ช (Coaching) คือ การพัฒนาและช่วยเหลือให้บุคคลหรือ กลุ่มบุคคลประสบความสำเร็จได้ด้วยวิธีการที่เขาเป็นผู้คิดและตระหนักรู้ได้เอง บนความรู้ความสามารถ (ศักยภาพ) ที่ซ่อนอยู่ แล้วนำไปสู่การลงมือปฏิบัติเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นแล้วบรรลุเป้าหมาย ด้วยความเชื่อมั่นและเต็มใจ

การสร้างวัฒนธรรมโค้ชในองค์กร (Creating Coaching Culture) จึงเป็นการทำให้บุคลากรทุกระดับภายในองค์กร มองเห็นประโยชน์ของการพัฒนาและช่วยเหลือกัน ผ่านการเข้าใจในศักยภาพของแต่ละคน แล้วเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเกิดการตระหนักรู้ ด้วยตัวเองกับวิธีการที่จะนำไปสู่ เป้าหมายของตัวเองได้ด้วยความเชื่อมั่น ซึ่งกันและกัน

การโค้ช (Coaching) ไม่ใช่เรื่องใหม่ทั้งหมด เพียงแต่หลักการของการโค้ช มีความละเอียดอ่อนที่ไม่ช่วยเหลือ ผู้รับการโค้ชโดยตรง เพราะต้องการให้เขาได้ใช้ศักยภาพของเขาอย่างเต็มที่ ซึ่งจะนำไปสู่การลงมือทำด้วยความเต็มใจ ไม่ใช่การบังคับ แต่ก็ไม่ใช่การโยนปัญหาให้เขาแก้ไขเอง แต่จะอยู่เคียงข้างกันไปตลอดการเดินทางคอยเป็นพี่เลี้ยงดูแล ช่วยเหลือแบบการกระตุ้นให้สร้างแนวคิดของตัวเองออกมามากว่า ทำให้ผู้เรียนได้รับการโค้ชเกิดความมั่นใจในตัวเอง และเต็มใจปฏิบัติตัวเองใหม่ (เปลี่ยนแปลง) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้

การสร้างวัฒนธรรมการโค้ช สามารถเริ่มต้นได้ที่แนวความคิดของผู้บริหารที่พร้อมจะเปิดโอกาสให้บุคลากรได้คิด และมีส่วนคิดด้วยตัวเอง มากกว่าการต้องสั่งให้ทำตาม หากผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน มีความเชื่อว่า ทีมงานสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยการนำความรู้ ความสามรถของตัวเองออกมาได้เองแล้ว วัฒนธรรมการโค้ชก็จะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายๆ ครับ

แสดงความคิดเห็น