Transformational Coaching process

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     18 มีนาคม 2562     1,503     0

การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กรสามารถทำได้หลากหลายวิธีการ ที่แต่ละองค์กรเห็นว่าเหมาะสมครับ ความเหมาะสมก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆขององค์กร เช่น
ศักยภาพขององค์กร ที่พร้อมกับการเป็นโค้ชและการใช้บทบาทโค้ช
ระยะเวลาที่ต้องการให้เกิดการโค้ชในองค์กร
งบประมาณในการสร้างโค้ชภายในองค์กร
แนวความคิดที่ต้องการให้เกิดเป็นวัฒนธรรมการโค้ช

Transformational Coaching process

วันนี้ผมขอนำเสนอรูปแบบ การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กรอีกรูปแบบหนึ่งเพื่อเป็นทางเลือกครับ คือ
การสร้างกลุ่มโค้ชภายใน (Internal Coach) ขึ้นมาเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญการโค้ชทุกรูปแบบ
การให้โค้ชมืออาชีพ มาสร้างโค้ชภายในองค์กร ให้มีความรู้ ความสามารถ ในการโค้ช
กำหนดโครงการ การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร แล้วให้โค้ชภายใน (Internal Coach) ดำเนินการโค้ชในรูปแบบต่างๆตามความเหมาะสม
กำหนดหัวข้อที่จะพัฒนากลุ่มบุคคลจำนวนมากด้วยแนว Training and Group Coaching
กำหนดประเด็นสำคัญเฉพาะกลุ่มงาน หรือ กลุ่มตำแหน่งงาน ที่ใกล้เคียงกัน ามรวมกลุ่มดำเนินการโค้ชแบบ Strategic Group Coaching
กำหนดบุคคลที่อยู่ในตำแหน่งที่สำคัญ และ/หรือ กลุ่มพนักงานดาวเด่น (Talent) มาดำเนินการ 1:1 Coaching

การนำรูปแบบการโค้ชแบบ Transformational Coaching process ใช้ดำเนินการพัฒนาทีมงานตาม ค่านิยม ทักษะ สมรรถนะ ผลปฏิบัติงาน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นด้วยตัวพนักงานเอง ย่อมทำให้เกิดเป็นวัฒนธรรมการพัฒนาด้วยการโค้ช (Coaching) เกิดขึ้น แล้วดำเนินต่อไปครับ

แสดงความคิดเห็น