หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการวางแผนงานสู่เป้าหมาย - หลักสูตร 1 วัน

(Planning for Target)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Management and Productivity / เทคนิคการวางแผนงานสู่เป้าหมาย

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ต้องประกอบด้วย แผนการดำเนินงานที่มีคุณภาพ มีความชัดเจน และสอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้การประสบความล้มเหลวหลายครั้งไม่ใช่เป้าหมายสูงเกินไป หรือยากที่จะบรรลุผลสำเร็จได้ แต่เป็นเพราะแผนงานที่กำหนดไว้ไม่เหมาะสมทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถเดินทางสู่เป้าหมายได้
การกำหนดแผนงานที่มีคุณภาพแล้ว ก็ยังไม่เพียงพอหากผู้ปฏิบัติขาดเทคนิคในการบริหารแผนงานให้เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลซึ่งต้องใช้ทักษะหลายๆด้านในการบริหารแผนงานให้ประสบผลตามเป้าหมายเช่น 
      อบรม สัมมนา การให้ความสำหรับแผนงานที่สำคัญ 
      อบรม สัมมนา การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล 
      อบรม สัมมนา การรู้จักแก้ปัญหาด้วยการคิดเชิงกลยุทธ์ 
      อบรม สัมมนา การมุ่งมั่น ทุ่มเทอย่างเต็มที่ 
(เป็นต้น)
การพัฒนาตนเองด้วยการวางแผนงานที่มีคุณภาพและบริหารแผนงานอย่างมีประสิทธิผลอยู่อย่างสม่ำเสมอ ก็จะทำให้ประสบความสำเร็จไม่เพียงเฉพาะเรื่องงาน แต่รวมถึงเรื่องส่วนตัวและชีวิตของตัวเองด้วย เพราะทุกคนย่อมมีเป้าหมายในด้านต่างๆของชีวิต เช่น งาน ครอบครัว สุขภาพ การเงิน เป็นต้น ดังนั้นการหมั่นฝึกฝนในการวางแผนทำงานอยู่สม่ำเสมอ ย่อมทำให้แผนงานในด้านอื่นๆมีประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นด้วย

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการกำหนดเป้าหมาย ออกแบบแผนการทำงานและแนวทางในการปฏิบัติงานตามแผนงานเพื่อสู่เป้าหมาย
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการและเทคนิคในการเขียนแผนงานที่มีคุณภาพ ได้ด้วยตัวเองตามสถานการณ์ของตัวเอง
เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ผู้เรียนสามารถบริหารงานกับแผนงานของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิผล 
เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนนำสิ่งที่ได้รับไปปฏิบัติจริงกับเป้าหมายของตัวเอง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการมุ่งสู่เป้าหมาย
      อบรม สัมมนา เป้าหมายเป็นของคุณหรือไม่ ? 
      อบรม สัมมนา คุณให้ความสำคัญกับเรื่อง (KPI) มากแค่ไหน ?
      อบรม สัมมนา แผนงานของคุณละเอียดและชัดเจนแค่ไหน?
      อบรม สัมมนา คุณให้ความสำคัญกับเป้าหมายหรืออุปสรรคมากกว่ากัน?
      อบรม สัมมนา คุณอยากบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ ?

การวางแผนการทำงานที่มีคุณภาพ
      อบรม สัมมนา การวางแผนงานที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
      อบรม สัมมนา การวางแผนงานตามลำดับความสำคัญ
      อบรม สัมมนา การให้ความสำคัญกับแผนงานเชิงกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา การบริหารเวลาให้เหมาะสมกับแผนงาน
      อบรม สัมมนา การสร้างแผนงานให้เกิดความต่อเนื่อง (PDCA)
      อบรม สัมมนา Workshop : กำหนดแผนงานของตัวเอง

การบริหารแผนงานให้มีประสิทธิผล 
      อบรม สัมมนา กำหนดจุดหมายปลายทาง (เป้าหมาย)
      อบรม สัมมนา เขียนเส้นทางการเดินทางให้ชัดเจน (แผนงาน)
      อบรม สัมมนา เตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทาง (วิธีปฏิบัติงาน)
      อบรม สัมมนา พร้อมรับมือกับปัญหา/อุปสรรค (แนวทางแก้ไข)
      อบรม สัมมนา ปรับเปลี่ยนเส้นทางให้เหมาะสม (การคิดเชิงกลยุทธ์)
      อบรม สัมมนา การมุ่งมั่นเดินสู่เป้าหมาย (ความรับผิดชอบ)
      อบรม สัมมนา Workshop: สร้างแนวทางบริหารงานของตัวเอง

การประยุกต์แผนงานกับการดำเนินชีวิต 
      อบรม สัมมนา เป้าหมายชีวิตของตัวเอง 
      อบรม สัมมนา เป้าหมายการทำงาน 
      อบรม สัมมนา เป้าหมายงานที่ได้รับมอบหมาย 
      อบรม สัมมนา เป้าหมายส่วนตัว 
      อบรม สัมมนา การบ้าน: เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
      อบรม สัมมนา การบรรยายเนื้อหา
      อบรม สัมมนา Work shop สร้างสถานการณ์
      อบรม สัมมนา เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
      อบรม สัมมนา การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : PDCAการวางแผนKPI

แสดงความคิดเห็น