หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการวางแผนงานสู่เป้าหมาย - หลักสูตร 1 วัน

(Planning for Target)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Management and Productivity / เทคนิคการวางแผนงานสู่เป้าหมาย

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ต้องประกอบด้วย แผนการดำเนินงานที่มีคุณภาพ มีความชัดเจน และสอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้การประสบความล้มเหลวหลายครั้งไม่ใช่เป้าหมายสูงเกินไป หรือยากที่จะบรรลุผลสำเร็จได้ แต่เป็นเพราะแผนงานที่กำหนดไว้ไม่เหมาะสมทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถเดินทางสู่เป้าหมายได้
การกำหนดแผนงานที่มีคุณภาพแล้ว ก็ยังไม่เพียงพอหากผู้ปฏิบัติขาดเทคนิคในการบริหารแผนงานให้เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลซึ่งต้องใช้ทักษะหลายๆด้านในการบริหารแผนงานให้ประสบผลตามเป้าหมายเช่น 
      อบรม สัมมนา การให้ความสำหรับแผนงานที่สำคัญ 
      อบรม สัมมนา การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล 
      อบรม สัมมนา การรู้จักแก้ปัญหาด้วยการคิดเชิงกลยุทธ์ 
      อบรม สัมมนา การมุ่งมั่น ทุ่มเทอย่างเต็มที่ 
(เป็นต้น)
การพัฒนาตนเองด้วยการวางแผนงานที่มีคุณภาพและบริหารแผนงานอย่างมีประสิทธิผลอยู่อย่างสม่ำเสมอ ก็จะทำให้ประสบความสำเร็จไม่เพียงเฉพาะเรื่องงาน แต่รวมถึงเรื่องส่วนตัวและชีวิตของตัวเองด้วย เพราะทุกคนย่อมมีเป้าหมายในด้านต่างๆของชีวิต เช่น งาน ครอบครัว สุขภาพ การเงิน เป็นต้น ดังนั้นการหมั่นฝึกฝนในการวางแผนทำงานอยู่สม่ำเสมอ ย่อมทำให้แผนงานในด้านอื่นๆมีประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นด้วย

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการกำหนดเป้าหมาย ออกแบบแผนการทำงานและแนวทางในการปฏิบัติงานตามแผนงานเพื่อสู่เป้าหมาย
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการและเทคนิคในการเขียนแผนงานที่มีคุณภาพ ได้ด้วยตัวเองตามสถานการณ์ของตัวเอง
เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ผู้เรียนสามารถบริหารงานกับแผนงานของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิผล 
เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนนำสิ่งที่ได้รับไปปฏิบัติจริงกับเป้าหมายของตัวเอง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการมุ่งสู่เป้าหมาย
      อบรม สัมมนา เป้าหมายเป็นของคุณหรือไม่ ? 
      อบรม สัมมนา คุณให้ความสำคัญกับเรื่อง (KPI) มากแค่ไหน ?
      อบรม สัมมนา แผนงานของคุณละเอียดและชัดเจนแค่ไหน?
      อบรม สัมมนา คุณให้ความสำคัญกับเป้าหมายหรืออุปสรรคมากกว่ากัน?
      อบรม สัมมนา คุณอยากบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ ?

การวางแผนการทำงานที่มีคุณภาพ
      อบรม สัมมนา การวางแผนงานที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
      อบรม สัมมนา การวางแผนงานตามลำดับความสำคัญ
      อบรม สัมมนา การให้ความสำคัญกับแผนงานเชิงกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา การบริหารเวลาให้เหมาะสมกับแผนงาน
      อบรม สัมมนา การสร้างแผนงานให้เกิดความต่อเนื่อง (PDCA)
      อบรม สัมมนา Workshop : กำหนดแผนงานของตัวเอง

การบริหารแผนงานให้มีประสิทธิผล 
      อบรม สัมมนา กำหนดจุดหมายปลายทาง (เป้าหมาย)
      อบรม สัมมนา เขียนเส้นทางการเดินทางให้ชัดเจน (แผนงาน)
      อบรม สัมมนา เตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทาง (วิธีปฏิบัติงาน)
      อบรม สัมมนา พร้อมรับมือกับปัญหา/อุปสรรค (แนวทางแก้ไข)
      อบรม สัมมนา ปรับเปลี่ยนเส้นทางให้เหมาะสม (การคิดเชิงกลยุทธ์)
      อบรม สัมมนา การมุ่งมั่นเดินสู่เป้าหมาย (ความรับผิดชอบ)
      อบรม สัมมนา Workshop: สร้างแนวทางบริหารงานของตัวเอง

การประยุกต์แผนงานกับการดำเนินชีวิต 
      อบรม สัมมนา เป้าหมายชีวิตของตัวเอง 
      อบรม สัมมนา เป้าหมายการทำงาน 
      อบรม สัมมนา เป้าหมายงานที่ได้รับมอบหมาย 
      อบรม สัมมนา เป้าหมายส่วนตัว 
      อบรม สัมมนา การบ้าน: เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
      อบรม สัมมนา การบรรยายเนื้อหา
      อบรม สัมมนา Work shop สร้างสถานการณ์
      อบรม สัมมนา เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
      อบรม สัมมนา การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : PDCAการวางแผนKPI

แสดงความคิดเห็น