การออกแบบระบบ Systems Design

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     7 มิถุนายน 2562     5,512     0

     เมื่อย้อนกลับไปดูเรื่องการแก้ปัญหาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นกรณีที่ “สิ่งที่ต้องการ (Target)” มากกว่า “ค่ามาตรฐาน (Standard)” ดังแสดงในรูปที่ 3.1

     มาใช้ได้อีกต่อไป เพราะมันไม่เพียงพอที่จะนำเราไปสู่ “สิ่งที่ต้องการ (Target)” โดยเราจำเป็นที่จะต้องคิดค้นหาวิธีการใหม่ ๆ เพื่อให้ไปสู่ “สิ่งที่ต้องการ (Target)” โดย การใช้วิธีการออกแบบระบบ (Systems Design)

    การออกแบบระบบ (Systems Design) ถ้าเราเชื่อมโยงแผนภาพความคิดเชิงระบบในแบบวงจรสมดุล (Balancing Loop) เข้ากับปัญหาในรูปแบบกรณีที่ 1 ก็จะได้วงจรสมดุลที่ระบบพยายามปรับตัวเองเข้าสู่เป้าหมายที่ต้องการ ดังแสดงในรูปที่ 3.2


     ดังนั้นหลักสำคัญที่จะบรรลุสิ่งที่ต้องการ (Target) ที่เราไม่เคยทำได้มาก่อน เราจะต้องทำการออกแบบระบบ (Systems Design) เพื่อคิดค้นหาวิธีการใหม่ ๆ ที่เราเรียกว่า “Initiatives” โดยใช้แนวคิดพื้นฐาน “Input-Process-Output” ที่จะต้องไปตอบโจทย์วัตถุประสงค์ (Objectives) ที่เราต้องการดังแสดงในรูปที่ 3.3


     โดยในหลักการคิดที่สำคัญจะต้องเริ่มคิดที่วัตถุประสงค์ (Objectives) เป็นสำคัญ คือ เริ่มต้นที่ภาพในใจที่ชัดเจน (Begin with the end in mind) ยกตัวอย่างเช่น ผู้เขียนมีเป้าหมายในใจ มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนอยากเป็น “วิทยากรมืออาชีพ” ก็ต้องมาตั้งคำถามกับตัวเองว่าคำว่าเป็นมืออาชีพ คือ อะไร หน้าตาหรือผลลัพธ์ (Output) ที่เราต้องการเห็นคืออะไร แล้วจะใช้อะไรเป็นตัวชี้วัด (Indicator) จากนั้นก็ต้องคิดย้อนต่อไปอีกว่าแล้วจะต้องมีกระบวนการ (Process) อะไรบ้าง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ สุดท้ายก็ต้องคิดย้อนต่อไปว่าเราต้องมีปัจจัยนำเข้า (Input) อะไรบ้าง เพื่อให้กระบวนการสามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่น ดังแสดงในรูปที่ 3.4


     จากแผนผังแสดงความเชื่อมโยง Objectives – Output – Process – Input หากเรามีความเข้าใจในแนวคิดดังกล่าว เราก็จะสามารถเข้าใจรูปแบบความคิดในทางธุรกิจ อย่างเช่น ในเรื่อง Balance Scorecard ที่จะมีรูปแบบความคิดในทำนองเดียวกัน

     ในปัจจุบันก็มีหลายคนนิยมนำแนวคิด Business Model Canvas มาใช้ในการคิดในการเริ่มต้นแผนธุรกิจใหม่ๆ ดังแสดงในรูปที่ 3.5

     แต่ในท้ายที่สุดไม่ว่าจะใช้รูปแบบการคิดในแบบใดก็ตามก็ต้องหาออกมาให้ได้ว่ามีวิธีการใหม่ ๆ ที่เราเรียกว่า “Initiatives” ที่จะสามารถทำให้บรรลุ “สิ่งที่ต้องการ (Target)” ได้หรือไม่?  

แสดงความคิดเห็น